Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 8 >> 

1TAMBAHAN pula, hie saudara saudaraku, bahwa kami mumaalumkan kapada kamu deri hal anugrah Allah yang tulah dikurniakannya kapada sagala sidang jumaat yang diMakedonia;

2Bagimana dalam busar purchobaan kasukaran itu, maka kalempahan kasukaran marika itu surta dungan kapapaannya sangat tulah muluputilah akan kukayaan kamurahan marika itu.

3Kurna deri hal kuasa marika itu, aku akan munjadi saksi, bahkan, turlebih deripada kuasanya iyalah sundiri murelakan;

4Iya mumohonkan kapada kami dungan bubrapa purmintaan supaya kami munurima sudukah itu, dan munangong pukurjaan mumliharakan orang orang salih itu.

5Dan bukannya ini sahja, sapurti kami harap itu, mulainkan turdahulu sudah disurahkannya dirinya kapada Tuhan, dan kumdian kapada kami dungan kahandak Allah.

6Sahingga kami muminta kapada Titus, sapurti yang tulah dimulainya, maka dumkianlah juga handaknya dihabiskannya kapadamu pun dungan kurnia yang dumkian juga.

7Adapun sapurti kamu tulah lempahlah sagala purkara itu, iya itu iman, dan purkataan, dan pungatauan, surta dungan sagala usaha, dan pungasihan kamu akan kami, bahwa ingatlah supaya kamu burlempah pula dalam kurnia ini pun.

8Bahwa bukannya aku mungatakan ini dungan prentah, tutapi deri subab rajin orang lain lain, dan supaya handak munchobai akan tulus pungasihan kamu adanya.

9Kurna kamu tulah mungataui akan anugrah Tuhan kami Isa Almasih, iya itu maskipun iya kaya, maka ulih subab kamu iya tulah munjadi papa, supaya kamu bulih munjadi kaya ulih subab kupapaannya itu.

10Maka disinilah aku mumbri ehktiarku: kurna ini adalah burfiedah bagie kamu, yang tulah mumulai dahulu, bukannya handak burbuat sahja, mulainkan relalah kamu pula sa'tahun lalu.

11Tutapi skarang handaklah kamu pun munggunapi purbuatan itu; iya itu, sapurti adalah sudia dahulu niat itu, maka dumkianlah juga biarlah ada purbuatan pun turbit deripada apa yang ada pada kamu itu.

12Kurna jikalau dahulu ada relah hati itu, maka ditrima sakudar yang ada pada orang itu, bukannya sapurti yang tiada kapadanya.

13Kurna bukannya niatku supaya orang lain lain munjadi sunang, kamu munjadi brat:

14Mulainkan biarlah sama, supaya pada masa ini skarang kalempahanmu itu kulak munggunapi kakurangannya itu, dan kalempahannya itupun bulihlah kulak munggunapi akan kakuranganmu: supaya jadi bursamaanlah adanya:

15Sapurti yang tulah tursurat, Bahwa orang yang tulah mungampongkan banyak itu, maka tiada burlebih padanya; dan orang yang tulah mungampongkan sadikit itupun tiadalah burkurangan.

16Tutapi shukurlah kiranya kapada Allah yang tulah mumasokkan sama ingatan yang yakin dalam hati Titus ulih subab kamu.

17Kurna sasungguhnya iya tulah munurima nasihat itu; tutapi subab lebih karelaannya, maka purgilah iya dungan niatnya sundiri mundapatkan kamu.

18Maka kami pun tulah munyurohkan purgi bursama sama dungan dia sa'orang saudara itu, yang turpuji ulih sagala sidang jumaat subab iya mumashorkan injil.

19Maka bukannya itu sahja, mulainkan tulah dipilih pula akan dia ulih sagala sidang jumaat munjadi kawan kami dalam purjalanan anugrah ini, yang dilakukan ulih kami subab kamulian Tuhan itu juga, dan iya itu akan munyatakan ingatan kamu pun ada sudia munurut:

20Maka lain deripada ini, iya itu supaya jangan sa'orang pun munchula akan kami ulih subab kabanyakkan ini yang dipurbuatnya ulih kami:

21Maka handaklah kami mulakukan purkara yang tulus, bahwa bukannya dihadapan Tuhan sahja, mulainkan dihadapan sagala manusia pun.

22Maka kami tulah munyuroh purgi surta marika itu akan saudara kami, yang tulah kami munchobai kurap kali rajinnya dalam bubrapa purkara, maka kami dapatinya itu turlebih rajinnya skarang, deri kurna pungharapan busar yang ada padaku deri hal kamu.

23Jikalau barang sa'orang handak burtanya deri hal Titus itu, maka adalah iya itu burskutuan dan punulonganku subab kamu: atau burtanya deri hal saudara saudara kami, maka marika itu punyuroh punyurohan sagala sidang jumaat, dan kamuliaan Almasih.

24Maka subab itu handaklah kamu mununjukkan kapada marika itu, dan kapada sidang jumaat, pungasihan kamu, dan kumugahan kami deri hal kamu. <<  2 Korintus 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran