Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 25 >> 

1ADAPUN sutlah sudah Festus mumulai mumrentahkan nugri itu, maka kumdian deripada tiga hari naiklah iya deri Kesaria kaJerusalem.

2Maka datanglah imam yang busar dan orang yang mulia mulia deri antara orang Yahudi mungadap kapadanya akan mulawan Paulus, surta muminta kapadanya,

3Sambil mumohonkan anugrah handak mulawan akan dia, supaya dipanggilnya mungadap kaJerusalem, subab tulah diadakannya orang mungadang dia ditungah jalan handak mumbunoh dia.

4Maka disahut ulih Festus, bahwa Paulus itu tulah ada turpunjara diKesaria, akan tutapi aku sundiri pun handak purgi kasana.

5Subab itu katanya, Jikalau ada orang diantara kamu yang bulih purgi, biarlah marika itu turun bursama sama, bulih burbichara mulawan dia, jikalau ada kiranya barang apa kajahatannya.

6Maka sutlah iya tinggal disana lebih sa'puloh hari lamanya, lalu turunlah iya kaKesaria; hata maka pada kaesokkan harinya duduklah iya diatas tumpat bichara, maka disuruhnya mumbawa Paulus kahadapannya.

7Shahadan sutlah datanglah iya, adapun orang Yahudi yang turun deri Jerusalem adalah munglilingi akan dia, dungan mumbawa tudohan banyak dan brat akan Paulus, yang tiada dapat marika itu mumbri saksi deri hal itu.

8Tutapi dibrinyalah jawab dumkian, katanya, Bahwa tiadalah aku burdosa kapada tauret orang Yahudi, atau kapada Kiesar.

9Maka subab Festus handak mununjukkan kasihnya kapada orang Yahudi, maka disahutnya kapada Paulus, sambil burkata, Maukah angkau naik kaJerusalem, supaya dibicharakan halmu itu dihadapanku disana?

10Maka jawab Paulus, adalah hamba ini burdiri dihadapan tumpat bichara Kiesar, iya itu tumpat yang patut aku dibicharakan: maka kapada orang Yahudi tiadalah aku mumbuat barang apa annyaya, tuan hamba pun malumlah.

11Kurna jikalau ada aku mumbuat annyaya, atau mungurjakan barang apa hukum yang patut dibunoh, maka sa'kali kali tiada aku unggan akan dia: akan tutapi jikalau tiada bunar barang apa yang ditudohi ulih marika itu atasku, tiadalah sa'orang jua pun yang bulih munyurahkan aku kapada marika itu. Aku mau purgi bichara kapada Kiesar.

12Sutlah itu, maka Festus pun apabila sudah mufakat dungan sagala orang orang bichara itu, maka burkatalah iya, bahwa angkau handak purgi bichara kapada Kiesar? handaklah angkau purgi mungadap Kiesar.

13Adapun kumdian deripada bubrapa hari antaranya datanglah raja Agripa dan Bernice kaKesaria handak mulawat Festus.

14Maka bubrapa hari lamanya iya disana, maka dichurtrakan ulih Festus akan sagala hal ahwal Paulus kapada raja, katanya, Ada sa'orang orang yang ditinggalkan turblunggu ulih Felix:

15Maka tutkala aku diJerusalem, sagala imam yang busar dan orang tua tua tulah mungadap deri kurnanya, muminta hukumkan akan dia.

16Maka sahutku kapada marika itu, Tiada adat orang Rom munyurohkan barang orang yang akan dibunuh itu, dahulu deripada orang yang ditudohi itu burhadapan dungan orang orang yang munudoh, surta mundapat izin mumbri jawab akan hal purdawaannya itu.

17Adapun apabila marika itu sudah burhimpun disini, dungan tiada burlambatan, maka pada kaesokkan harinya dudoklah aku kaatas tumpat bichara, lalu orang itupun kusuroh mungadap.

18Maka tutkala halerlah sagala orang yang munudoh itu, maka kulihat tiadalah marika itu mumbawa purdawaan barang suatu sapurti yang tulah kusangkakan:

19Tutapi adalah bubrapa sual kapada marika itu mulawan akan dia deri hal agamanya: dan lagi deripada sa'orang yang burnama Isa, yang tulah mati, iya itu dikatakan ulih Paulus ada hidop.

20Maka subab aku shaklah akan hal purdawaan ini, lalu kupintalah kapadanya kalau kalau mau iya purgi kaJerusalem, supaya dibicharakan sagala halnya itu disana.

21Maka tutkala Paulus muminta handak tahankan supaya bichara kapada Augustus, lalu aku punjarakan dia sahingga aku kirimkan dia kapada Kiesar.

22Maka burkatalah Agripa kapada Festus, Aku sundiri pun suka munungar deri hal pungaduan orang ini. Maka burkatalah iya akan dia, Bahwa esok bulihlah angkau munungar akan dia.

23Arkian maka kaesokkan harinya, sutlah datanglah Agripa, dan Bernice, dungan bubrapa kubusarannya, lalu masoklah iya katumpat pungaduan, surta dungan punghulu punghulu orang sa'ribu, dan orang busar busar dalam nugri itu, maka dibawa oranglah akan Paulus itupun munghadap dungan titah Festus.

24Subarmula maka burkatalah Festus, Ya raja Agripa, dan sagala orang yang haler disini busurta dungan kami, maka kamu mulihat akan orang ini, inilah dia yang dipinta tulong ulih orang Yahudi pada aku, baik diJerusalem, baik disini, dungan burtreak bahwa tiadalah patut iya ini dihidopi lagi.

25Tutapi aku tulah mundapat iya itu tiada patut dihukumkan mati dan lagi iya sundiripun tulah muminta kapada Augustus, maka subab itu tuntulah aku handak mungirimkan dia.

26Maka tiadalah dapat aku kirimkan surat deri halnya pada tuanku. Subab itulah aku bawa dia munghadap kamu skalian estimewa kapadamu, Ya raja Agripa, apabila sudah dipreksai akan dia, bulih dapatlah kusuratkan barang apa deri halnya.

27Kurna pada sangkaku tiadalah patut dikirimkan sa'orang yang turpunjara itu, dungan tiada dinyatakan kusalahannya. <<  Kisah Para Rasul 25 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran