Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 11 >> 

1SUBARMULA maka apabila habislah sudah Isa burpusan kapada kudua blas muridnya itu, maka pindahlah iya deri sana, subab iya handak mungajar, dan mumashorkan injil dalam sagala nugri marika itu.

2Maka apabila didungar ulih Yahya deri dalam punjara, akan sagala purbuatan Almasih, lalu disuruhkannyalah dua orang muridnya purgi burtanya kapada Isa,

3Bahwa angkaulah dia itu yang akan datang, atau kami nantikankah orang yang lain?

4Maka dijawab ulih Isa kapada marika itu, katanya, Bahwa purgilah kamu bri tau kapada Yahya deri hal barang yang kamu dungar, dan yang kamu lihat:

5Orang buta tulah chulek, dan orang tempang bulih burjalan butul, dan orang kusta sudah disuchikan, dan orang tuli bulih munungar, dan orang mati tulah dihidopkan, dan injil pun tulah dibri tau kapada orang miskin.

6Bahwa burbahgialah orang yang tiada shak iya akan daku.

7Arkian sutlah undurlah orang orang itu, maka dimulai Isa burkata kata pada purhimpunan orang itu akan hal Yahya: Apakah mulanya kamu kluar purgi kuhutan mumandang? Sa'batang bambukah yang digonchangkan ulih angin?

8Untah apakah yang kamu tulah kluar mulihat? Bahwa sa'orang manusiakah yang mumakie kain halus? maka sasungguhnya, orang yang mumakie kain halus itu, ada iya dalam istana raja raja.

9Untah apakah yang kamu kluar mulihat, sa'orang nabikah? Maka sasungguhnya aku burkata kapadamu, iya itu turlebih deripada nabi adanya.

10Bahwa inilah dia yang tulah tursurat, Bahwa sasungguhnya aku munyuruhkan suruhanku dihadapanmu, maka iyalah nanti sudiakan jalanmu dihadapanmu.

11Maka sasungguhnya aku burkata kapadamu, Bahwa bulom purna jadi deri antara sagala orang yang dipranakkan ulih prumpuan, sa'orang jua pun yang turlebih busar deripada Yahya Pumbaptisa: tutapi barang siapa yang turkuchil dalam krajaan shorga, maka iya itu turlebih busar pula deripadanya.

12Maka deripada zaman Yahya Pumbaptisa itu sampie skarang ini, krajaan shorga itu dilanggar, dan orang yang mulanggar itu mundapat akan dia dungan digagahi.

13Kurna sagala nabi dan tauret pun, tulah burnabuat sampie kapada zaman Yahya juga.

14Maka jikalau kiranya, kamu mau purchaya, iya inilah Illias yang akan datang.

15Maka barang siapa yang ada burtulinga, handaklah iya munungar.

16Untah dungan apakah yang handak kuumpamakan orang zaman ini? Maka adalah iya itu sapurti kanak kanak yang duduk dipasar, surta mungajak kawan kawannya,

17Katanya, Kami tulah muniupkan suling akan kamu, maka tiada juga kamu munari; kami tulah munangiskan kamu, maka tiada juga kamu muratap.

18Adapun Yahya itu tulah datang dungan tiada makan dan minum, maka orang burkata iya tulah kuna jin.

19Maka anak manusia tulah datang dungan makan dan minum, maka dikata orang pula, Tengoklah orang ini glojoh, dan puminum ayer anggor, sahabat orang mumugang chukie, dan orang burdosa. Bahwa budi itu tulah dibunarkan ulih orang yang mumpunyai iya itu.

20Shahadan sutlah itu, dichulainyalah sagala nugri yang tumpat diadakannya turlebih banyak ajaib dalamnya, subab tiada marika itu burtaubat.

21Kuramlah bagiemu Korazim! kuramlah bagiemu Bethsaida! maka jikalau kiranya, dalam nugri Thor dan Sidon tulah diadakan sagala ajaib yang sapurti diadakan dalammu itu, nuschaya lamalah sudah marika itu burtaubat, dungan mumakie kain karong dan habu.

22Tutapi aku burkata kapadamu, turlebih pula ringan seksa nugri Thor dan Sidon pada kiamat, deripada seksa kamu.

23Adapun hie Kapernaum, yang tulah ditinggikan sampie kulangit, bahwa angkaulah juga akan dihumpaskan kubawah sampie kunaraka: kurna jikalau dalam Sodom tulah dipurbuat akan sagala purkara ajaib, yang sapurti tulah jadi didalammu itu, nuschaya tinggallah iya sampie kapada masa ini.

24Tutapi aku burkata padamu, Bahwa turlebih ringan pula seksa nugri Sodom pada hari kiamat kulak, deripada seksa kamu.

25SUBARMULA pada kutika itu juga, burkata Isa, Bahwa munguchap shukurlah aku kapadamu, hie Bapa, Tuhan langit dan bumi, subab angkau tulah munyumbunyikan sagala purkara ini deripada orang burilmu, dan bijaksana, dan tulah munyatakan dia itu kapada kanak kanak.

26Biarlah dumkian itu, iya Bapa: kurna dumkianlah kurelahanmu.

27Adapun sagala sa'suatu itu tulah disurahkan ulih Bapaku padaku: maka sa'orang pun tiada mungataui Anak, mulainkan Bapa; dan sa'orang pun tiada mungataui Bapa, mulainkan Anak, dan lagi pula orang yang dikahandaki ulih Anak itu, maka dinyatakannya deri hai Bapa kapadanya.

28Marilah padaku, hie sagala orang yang burlulah, dan yang munanggong brat, maka akulah kulak akan mumbri purhuntian pada kamu.

29Pakielah kokku, dan blajarlah deripadaku, kurna aku ini lumah lumbut, surta dungan hati yang rundah, maka kamu kulak akan mundapat purhuntian bagie jiwa kamu.

30Kurna kokku itu kumudahan, dan tanggonganku pun ringan adanya. <<  Matius 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran