Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 22 >> 

1MAKA diunjukkannyalah padaku sungie ayer hayad yang jurnih, jurnihnya sapurti hablor, iya itu mungalir kluar deripada arash Allah dan anak Domba itu.

2Maka ditunga tunga lorong nugri itu, dan subrang munyabrang sungie itu, ada pohon kayu hayad, yang burbuah dua blas junis buah, maka iya mungadakan buahnya pada tiap tiap bulan; maka daun daun pohon itu akan munjadikan sumboh sagala bangsa.

3Maka tiadalah laanat lagi: dalamnya itu adalah arash Allah dan anak Domba itu; maka sagala hambanya pun akan burbakti padanya:

4Maka marika itu akan mulihat mukanya: dan namanya pun adalah kulak didahinya.

5Maka malam pun tiadalah disana: maka dian pun tiadalah burguna pada marika itu, atau trang mata hari; kurna ditrangl akan dia ulih Tuhan Allah: maka marika itu kulak burkrajaanlah slama lamanya.

6Lalu burkatalah iya padaku, Sagala purkataan inilah sutiawan dan bunar adanya: maka Tuhan Allah sagala nabi yang suchi itu munyuruhkan muleikatnya mununjukkan kapada hamba hambanya sagala purkara yang ta'dapat tiada akan jadi kulak dungan sugrahnya.

7Bahwa sasungguhnya, datanglah aku dungan sugrahnya: burbhagialah kiranya orang yang mumliharakan purkataan nabuat nubuatan kitab ini.

8Maka aku Yahya tulah mulihat, dan munungar sagala purkara ini. Maka apabila aku munungar dan mulihat, maka sujudlah aku munyumbah dikaki muleikat yang mununjukkan sagala purkara ini padaku.

9Sutlah itu maka katanya padaku, Ingatlah angkau jangan: kurna aku pun sama hamba sapurti angkau juga, dan saudara saudaramu nabi nabi itu, dan orang orang yang mumliharakan purkataan kitab ini: Sumbahlah Allah.

10Maka burkatalah pula iya padaku, Janganlah angkau mutriekan purkataan nabuatan kitab ini: kurna kutikanya sudah hampir.

11Maka orang yang tiada bunar itu, biarlah iya tinggal juga tiada bunar: dan orang yang chumar, biarlah iya tinggal chumar juga; dan orang yang adil itu, biarlah iya tinggal adil juga; dan orang yang suchi itu, biarlah iya tinggal suchi juga.

12Bahwa sasungguhnya, Aku datang dungan sugrahnya; dan fahalaku busurta dungan aku, iya itu akan mumbri kapada masing masing orang sapurti kulak purbuatannya.

13Bahwa aku Alif dan Iya, purmulaan dan kusudahan, purtama dan punghabisan.

14Burbahgialah kiranya sagala orang yang mulakukan hukum hukumannya, supaya iya burpatutan mundapat pohon kaya hayad, supaya bulih masok mulalui pintu kurbang kadalam nugri itu.

15Tutapi diluarnya itu ada anjing, dan orang hubatan, dan orang yang burzinah, dan pumbunuh, dan yang munyumbah berhala, dan barang siapa yang mungasihi dan mulakukan dusta.

16Adapun akulah Isa tulah munyuruhkan muleikatku munyatakan padamu sagala purkara ini dalam sidang sidang jumaat. Bahwa sanya aku inilah akar dan turun tumurun deripada Daud, dan bintang timor yang gilang gumilang itu.

17Adapun Roh dan pungantin prumpuan itu burkata, Datanglah. Maka biarlah orang yang munungar itupun burkata datanglah. Maka biarlah orang yang dahaga itupun datang, dan barang siapa yang mau, biarlah diambilnya ayer hayad dungan chuma chuma.

18Kurna aku munyatakan kapada sagala orang yang munungar purkataan nabuatan kitab ini, maka jikalau barang siapa kulak munambahi akan purkara purkara ini, nuschaya ditambah Allah bagienya bala bala yang ada turtulis dalam kitab ini:

19Dan jikalau barang siapa yang mungurangi deripada purkataan kitab nabuatan ini, nuschaya dihilangkan Allah bahgiannya deripada kitab hayad, dan deripada nugri yang suchi itu, dan deripada sagala purkara yang turtulis dalam kitab ini.

20Bahwa kata orang yang munyaksikan akan sagala purkara ini, Sasungguhnyalah aku datang dungan sugrahnya; Amin. Dumkianlah kulak, datang, Tuhan Isa.

21Maka biarlah kiranya nihmet Tuhan kami Isa Almasih busurta dungan kamu skalian. Amin. <<  Wahyu 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran