Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 7 >> 

1BURMULA kumdian deripada sagala purkara ini, maka diamlah Isa ditanah Galilia: kurna iya tiada mau mundiami tanah Yahuda, subab orang Yahudi ada munchari jalan handak mumbunoh akan dia.

2Shahadan maka hampirlah hari raya khemah orang Yahudi.

3Maka subab itu burkatalah adek kakak Isa, Undurlah angkau deri sini, purgi katanah Yahuda, supaya murid muridmu pun bulih mulihat sagala mujizat yang angkau purbuat itu.

4Kurna sa'orang pun tiada burbuat barang suatu purkara dungan bursumbunyi, kalau iya handak mumashorkan akan dirinya. Maka jikalau angkau burbuat sagala purkara yang dumkian, nyatakanlah dirimu dihadapan sagala manusia.

5Karna adek kakaknya pun tiada purchaya akan dia.

6Sutlah itu maka burkatalah Isa kapada marika itu, Adapun waktuku bulom lagi sampie: tutapi waktu kamu itu barang bila pun ada sudia.

7Bahwa tiada bulih dibuncikan ulih dunia ini akan kamu; tutapi aku dibunchikannya, subab aku munjadi saksi deri hal nya, bahwa sagala purbuatannya itu jahat adanya.

8Purgilah kamu supaya mundapati hari raya ini: maka aku tiada handak purgi skarang pada hari raya ini: kurna kutikaku bulom lagi sampie.

9Adapun sutlah sudah iya mungatakan sagala purkara ini pada marika itu, maka tinggallah iya diGalilia.

10Tutapi sutlah adek kakaknya itu sudah purgi, maka kumdian purgilah Isa handak mundapati hari raya itu, bukannya dungan nyata, mulainkan sapurti dungan bursumbunyi juga.

11Maka adalah orang Yahudi munchari akan dia pada hari raya itu, katanya, Manakah dia?

12Maka adalah sagala orang bursungut turlalu banyak sama sundirinya akan hal Isa: kurna kata sa'tungah, Iya orang baik: maka kata sa'tungah, Bukannya; mulainkan iya munipu orang.

13Tutapi sa'orang pun tiada burkata deri hal Isa itu dungan nyata, subab takutnya akan orang Yahudi.

14Subarmula sutlah sampie purtungahan hari raya itu, maka Isa pun masuklah kudalam kaabah, surta mungajar orang.

15Maka hieranlah orang Yahudi, katanya, Bagimana orang ini bulih mungutaui kitab, kurna tiada purnah iya blajar?

16Maka sahut Isa, Adapun pungajaranku itu bukannya aku ampunya dia, mulainkan yang munyurohkan aku ampunya dia.

17Maka jikalau barang siapa yang akan burbuat kahandaknya itu, maka iyalah kulak mungutaui pungajaran ini, kalau kalau deripada Allahkah atau akukah mungatakan sundiriku.

18Maka barang siapa yang mungatakan itu sundirinya, maka iya itu munchari kamuliannya sundirinya: tutapi orang yang munchari kamulian bagie yang tulah munyurohkan dia, maka iya itulah bunar adanya, dan tiada salah padanya.

19Bukankah Musa sudah mumbri taurit pada kamu, maka sa'orang pun deripadamu tiada munurut taurit itu? maka mungapa pula kamu munchari jalan handak mumbunoh akan daku?

20Maka sahut sagala orang itu, Angkau ini kuna jin: siapakah yang munchari jalan handak mumbunoh akan dikau?

21Maka kata Isa kapada marika itu, Aku sudah mumbuat suatu pukurjaan, maka kamu skaliannya munjadi ajaib.

22Bahwa Musa sudah mumbri hukum sunat kapadamu; (kurna iya itu bukannya asalnya deripada Musa, mulainkan deripada nenek moyang adanya;) maka kamu sunatkan orang pada hari sabtu.

23Jikalau bulih orang disunatkan pada hari sabtu, subab jangan rosak hukum Musa; mungapa kamu marah akan daku, subab aku sumbohkan sa'orang bulat bulat dalam hari sabtu.

24Maka janganlah kamu kira kirakan subab mulihat rupa sahja, mulainkan kirakan dungan fikeran yang adil.

25Sutlah itu maka burkatalah bubrapa orang nugri Jerusalem, Bahwa bukankah iya ini dia yang handak dibunoh orang itu?

26Skarang lihatlah iya burkata kata itu dungan braninya, maka tiada marika itu burkata barang apa padanya. Adakah punghulu punghulu tau dungan katuntuannya butulkah ini Almasih itu?

27Tutapi orang ini kami kutaui akan asalnya: maka apabila Almasih itu datang kulak, sa'orang pun tiada tau akan asalnya.

28Maka subab itu tutkala Isa mungajar, maka bursrulah iya dalam kaabah, katanya, Bahwa kamu mungutaui akan daku, dan akan asalku: bahwasanya bukannya aku datang ini dungan kahandakku sundiri, mulainkan yang tulah munyurohkan aku itu bunar adanya, yang tiada kamu kunal akan dia.

29Aku mungunal akan dia: kurna aku datang deripadanya, dan iya tulah munyurohkan aku.

30Sutlah itu maka dicharilah ulih marika itu handak munangkap akan dia: tutapi sa'orang pun tiada yang munaikkan tangan padanya, kurna waktunya itu bulom lagi sampie.

31Maka adalah banyak deripada orang itu yang purchaya akan dia, burkata, Apabila Almasih datang kulak, adakah dibuatnya lebih banyak mujizat deripada dipurbuat ulih orang ini?

32Maka didungar orang Faresia bahwa orang bursungut sungut akan purkara purkara dumkian deri hal Isa; maka marika itu dan kupala kupala imam pun munyurohkan bubrapa orang hulubalang munangkap akan Isa.

33Maka subab itu kata Isa lagi, Sa'kutika sahja aku tinggal bursama sama dungan kamu, maka kumdian aku akan purgi kapada yang tulah munyurohkan aku.

34Maka kamu akan munchari aku, tutapi tiada mundapat: adapun ditumpat yang aku ada itu, tiada bulih kamu sampie kasana.

35Arkian maka burkatalah orang Yahudi sama sundirinya, Bahwa kamanakah iya handak purgi, yang ditumpat kita tiada bulih mundapat akan dia? maka iya handak purgi kapada orang Yahudikah yang turtaboran diantara orang susat itu, dan mungajar akan orang orang susat itu?

36Apakah junis purkataan ini yang dikatakannya itu, Maka bahwasanya kamu akan munchari aku, tutapi tiada mundapat: adapun ditumpat yang aku ada itu, tiada bulih kamu sampie kasana?

37Klakian maka pada hari yang akhir, iya itu hari raya yang turbusar itu, maka burdirilah Isa sambil bursru, katanya, Jikalau barang siapa yang dahga, maka handaklah iya datang kapada aku, supaya bulih minum.

38Maka barang siapa yang purchaya akan daku, sapurti yang tursubut dalam kitab, bahwa deri dalam hatinya akan mungalir sungie sungie ayer yang hidop itu.

39(Tutapi Isa burkata akan purkataan ini deri hal Roh, yang akan didapati ulih orang yang purchaya akan dia: kurna tutkala itu Roh Alkudus bulom dibrikan; subab Isa bulom munurima kamuliannya.)

40Maka subab itu banyaklah deripada orang orang itu apabila munungar purkataan itu, burkata, Bahwa dungan sa'bunarnya iya inilah Nabi itu.

41Maka kata orang lain, Iya inilah Almasih. Tutapi kata pula sa'tungah orang, Adakah Almasih datang kluar deri Galilia?

42Maka bukankah tursubut dalam kitab, Adapun Almasih itu turbitnya deripada bunih Daud, dan deri dalam nugri Bethelhem, iya itu nugri tumpat Daud diam?

43Maka dungan hal yang dumkian jadilah purbantahan diantara marika itu subab Isa.

44Maka ada sa'tungah deripada marika itu handak munangkap akan dia; tutapi sa'orang pun tiada munaikkan tangan kaatasnya.

45Kumdian maka kumbalilah hulubalang hulubalang itu kapada imam imam busar dan orang orang Faresia; maka burkatalah marika itu kapada hulubalang hulubalang itu, Mungapa tiada kamu bawa akan dia?

46Maka disahut hulubalang hulubalang itu, katanya, Bulom purnah sa'orang pun burkata kata yang sapurti purkataan orang itu.

47Maka sahut orang Faresia pada marika itu, Kamu pun sudahkah kuna tipu?

48Adakah deripada punghulu punghulu atau orang orang Faresia yang sudah purchaya akan dia?

49Adapun kaum ini yang tiada mungurti akan taurit, iya itu kuna laanat.

50Maka kata Nikudimus, (yang datang kapada Isa pada malam hari, maka iya itu pun deripada orang Faresia itu juga adanya,)

51Adakah undang undang kitab itu munghukumkan orang turdahulu deripada didungar akan dia, surta tau apakah purbuatannya?

52Maka disahut marika itu kapada Nikudimus itu, Angkau pun deripada orang Galiliakah? Maka sulideklah surta tengok: kurna tiada nabi kluar deri Galilia.

53Maka pulanglah masing masing karumahnya. <<  Yohanes 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran