Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1863]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 1 : 20 >> 

Klinkert 1863: Maka di-antara itoe orang ada {2Ti 2:17} Himenioes dan {2Ti 4:14} Iskander, {1Ko 5:5} jang soedah akoe serahken sama setan, sopaja dia-orang beladjar djangan menghoedjat lagi.


AYT: Di antaranya adalah Himeneus dan Aleksander, yang telah kuserahkan kepada Setan supaya mereka belajar untuk tidak menghujat.

TB: di antaranya Himeneus dan Aleksander, yang telah kuserahkan kepada Iblis, supaya jera mereka menghujat.

TL: Demikianlah Himeneus dan Iskandar, yang sudah aku serahkan kepada Iblis, supaya mereka itu diajar jangan menghujat.

MILT: mereka adalah Himeneus dan Aleksander, yang telah aku serahkan kepada Satan, supaya mereka dapat didisiplinkan agar tidak menghujat.

Shellabear 2010: Di antaranya adalah Himeneus dan Iskandar. Mereka itu telah kuserahkan kepada Iblis supaya mereka belajar untuk tidak menghujah.

KS (Revisi Shellabear 2011): Di antaranya adalah Himeneus dan Iskandar. Mereka itu telah kuserahkan kepada Iblis supaya mereka belajar untuk tidak menghujah.

Shellabear 2000: Di antaranya adalah Himeneus dan Iskandar. Mereka itu sudah kuserahkan kepada Iblis supaya mereka belajar untuk tidak menghujah.

KSZI: Antaranya ialah Himeneus dan Iskandar, yang kuserahkan kepada Iblis supaya mereka insaf daripada mengkufuri Allah.

KSKK: seperti Himeneus dan Aleksander, yang telah kuserahkan ke dalam tangan Iblis, agar mereka belajar untuk tidak menghujat lagi.

WBTC Draft: Itu telah terjadi atas Himeneus dan Aleksander. Aku telah menyerahkan mereka kepada setan supaya mereka belajar untuk tidak menghujat Allah.

VMD: Itu telah terjadi atas Himeneus dan Aleksander. Aku telah menyerahkan mereka kepada setan supaya mereka belajar untuk tidak menghujat Allah.

AMD: Di antara mereka adalah Himeneus dan Aleksander, aku telah menyerahkan mereka kepada setan supaya mereka belajar untuk tidak menghujat Allah.

TSI: Contohnya Himeneus dan Aleksander. Saya sudah menyerahkan mereka berdua kepada Satanas agar mereka belajar berhenti menghina Allah.

BIS: Di antaranya ialah Himeneus dan Aleksander. Kedua orang itu sudah saya hukum dengan menyerahkannya kepada Iblis, supaya mereka belajar untuk berhenti menghujat Allah.

TMV: Himeneus dan Aleksander tergolong kepada orang yang sedemikian. Aku telah menghukum kedua-duanya dengan menyerahkan mereka kepada kuasa Iblis, untuk mengajar mereka berhenti mengkufuri Allah.

BSD: Di antara orang-orang itu adalah Himeneus dan Aleksander. Mereka sudah saya hukum dengan menyerahkan mereka kepada Iblis. Dengan demikian, mereka belajar untuk berhenti menghina Allah.

FAYH: Misalnya, Himeneus dan Aleksander. Aku terpaksa menyerahkan mereka kepada Iblis supaya dihukum sampai mereka jera dan tidak lagi memalukan nama Kristus.

ENDE: diantaranja Himenaios dan Aleksander, jang telah kuserahkan kepada setan, supaja mereka djangan menghodjat lagi.

Shellabear 1912: adapun Himeneus dan Iskandar itu orang yang demikian, yang sudah aku serahkan kepada setan supaya diajarkan kepadanya jangan ia menghujat.

Klinkert 1879: Maka di-antara orang itoe adalah Himeneoes dan Iskandar, jang koeserahkan kapada sjaitan, soepaja beladjar ija djangan menghoedjat lagi.

Melayu Baba: Huminaius sama Iskandar jadi ini macham punya orang; yang sahya sudah srahkan dia-orang k-pada Setan, spaya dia-orang boleh dapat ajaran jangan mnghujat.

Ambon Draft: Antara jang mana ada Himene; us dan Aleksander, jang aku sudah sarahkan kapada Setan, sopaja dija awrang bawleh adjar akan djangan hodjat lagi.

Keasberry 1853: Maka dalam antaranya iya itu Himeneus dan Iskander; yang tulah kusurahkan kapada Sheitan, supaya marika itu jangan blajar munghujat akan agama.

Keasberry 1866: Maka dalam antaranya, iya itu Himenius dan Iskander; yang tŭlah kusŭrahkan kapada Shietan, supaya marika itu jangan bŭlajar mŭnghujat akan agama.

Leydekker Draft: 'Antara sijapa 'ada Humenaj dan 'Iskander, jang 'aku sudah sarahkan pada SJejthan, sopaja marika 'itu ber`adjar djangan menghodjat.

AVB: Antaranya ialah Himeneus dan Aleksander, yang kuserahkan kepada Iblis supaya mereka insaf daripada mengkufuri Allah.

Iban: Sida nya nyengkaum Himinius seduai Aleksander, ke udah diserahka aku ngagai Sitan ngambika seduai iya nemu belajar enda agi bejaku busung.


TB ITL: di antaranya Himeneus <5211> dan <2532> Aleksander <223>, yang <3739> telah kuserahkan <3860> kepada Iblis <4567>, supaya <2443> jera <3361> mereka menghujat <987>. [<3739> <1510> <3811>]


Jawa: Panunggalane yaiku Himeneus lan Aleksander, kang wus dakpasrahake marang Iblis, supaya padha kapoka anggone ngala-ala.

Jawa 2006: kayata: Himénéus lan Alèksander, kang wus dakpasrahaké marang Iblis, supaya padha kapok anggoné nyenyamah.

Jawa 1994: Upamané Himénéus lan Alèksander, sing wis dakpasrahaké marang Iblis, supaya padha kapok enggoné nyenyamah marang Gusti Allah.

Jawa-Suriname: Kayadéné Himénéus lan Alèksander, sing wis tak pasrahké marang Sétan, supaya pada kapok enggoné ngèlèk-èlèkké Gusti Allah.

Sunda: contona bae Himenius jeung Aleksander. Eta dua jelema ku bapa geus dihukum diselehkeun ka Iblis, sina jadi pangajaran supaya eureun ngahinana ka Allah!

Sunda Formal: upamana bae Himenius jeung Aleksander. Maranehna ku bapa mah geus diserenkeun ka setan, sina maranehna teh karapok ngahinakeun Allah.

Madura: E antarana iya areya Himeneyus ban Aleksander. Oreng se kadhuwa jareya bi’ sengko’ la eokom epassra’agi ka Iblis, sopaja padha ajar ambu ta’ ahojat Allah.

Bauzi: Ame dam lam meida Himeneus am. Labi meida Aleksander am. Laham dam ahim lam gi amu im neàna modehe bak fa vàhàdeme setehe dam am bak. Ame dam ahim labe iho giomim vahokedam labe vedi Ala bake feàtàdam bak lam, “Fà vaitoi voose,” laham bak ozome eho dam ahim lam Iblis bake teohet lu esuhu bak.

Bali: Di pantaran anake ento, ada Himeneus muah Aleksander, ane suba serahang tiang apanga kareh baan Ratun Setane, apanga ia kaajahin eda buin nyelekang Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Ngaju: Bara ewen te aton Himeneus tuntang Aleksander. Kadadue oloh te jari ihukumku awiku manyarah ewen akan setan, mangat ewen bajar uka terai mamapa Hatalla.

Sasak: lẽq antarene Himenus dait Aleksander, saq sampun tiang serahang tipaq Belis adẽq ie pade berajah engkah menghine.

Bugis: Ri yelle’na iyanaritu Himénéus sibawa Aléksander. Iya duwa tauwéro purani uhukkung ri laleng mabbéréyangngi lao ri Ibillisi’, kuwammengngi nagguru mennang untu’ mappésau curupiyangiwi Allataala.

Makasar: Kammayami Himeneus siagang Aleksander. Anjo tau ruaya le’ba’mi kupassareang mae ri Billisika, sollanna akkulle ke’nanga appilajara’ ammari ancalla-callai Allata’ala.

Toraja: Susimo Himeneus sola Aleksander to, tu mangka kusorong lako deata bulituk, kumua anna diada’ da anna ma’kada solang.

Duri: Susinna to Himeneus na Aleksander to kusorongmo sola dua lako kuasanna Ballisi', anna penassannii ncapa' Puang Allataala.

Gorontalo: To wolotaliyo te Himenewus wawu te Iskandar ta ma yiludu'u mao ode Ibilisi, alihu timongoliyo motobati mohujati Allahuta'ala.

Gorontalo 2006: To wolotalio yito tei Himeneus wolei Aleksander. Taduulota boito mahi lukuumaniu̒ lou̒ lohudu olio ode Ibilisi, alihu timongolio mobalajali mao̒ u mohuheli momuayo Allahu Taa̒ala.

Balantak: Mian iraaya'a tonsoop i Himeneus tii Aleksander. Rua-rua' irana yaku' rookonmo na Ibiliis bo ukumonna, kada' i raaya'a modoa mingiroki Alaata'ala.

Bambam: susi duka' Himeneus sola Aleksander to balim kubeho tama pala' limanna tomahajanna setam anna mala magahhi' untelle Puang Allataala.

Kaili Da'a: Romba'a nggari tatongo ira etumo i Himeneus bo Aleksander. Ira romba'a niwaikumo ka Magau nu Seta ala ira rapatuduki ne'e mana mompakakedi Alatala.

Mongondow: Kon sigad monia tua ing ki Himeneus bo ki Aleksander. Taya dua tua pinosarakankudon kon Ibilis, simbaí mosia mobalajardon mogogai mohujat ko'i Allah.

Aralle: Sinnoa ta Himeneus anna ta Aleksander ang puha kubeho pano di kakuasaanna Pongkahana setang anna malai dai untula' tahuhu lolo Puang Alataala yaling di pampakuhu salao-laona.

Napu: Arahe rodua au marugi pepoinalainda iami Himeneus hai Aleksander. Au rodua iti kuhuhuhe i kuasana Datu Tokadake bona molambihe pehuku datihe mopakoi kuasana Pue Ala.

Sangir: Bọu tal᷊oaran sire e kai i Himeneus dingangu i Aleksander. I rẹ̌dua e kai seng takụ nisarakang su setang, tadeạu i sire měnětạ mangěndung měngědo měhodatẹ̌ Mawu Ruata.

Taa: Wali dua mba’a tau to ewa wetu sanganya i Himeneus sira dua i Aleksander. Sira dua aku roomo mangawaika yau resi i Kepala Measa. Naka pei aku mangawaika yau sira etu see sira damawali manasa taa matao manganto’o maja’a i Pue Allah.

Rote: Hataholi sila la nggelok nde, Himeneus no Aleksander. Hataholi kaduak sila la, au hukus ninik au fe duas leo nitu a neu, fo ela duas hahae lakamumulu-lakamamaek Manetualain.

Galela: O nyawa ona magena manga dongirabaka kanaga o Himeneus de o Aleksander. Ona magena ngohi tahikeka o Ibliska la ona wasisangisara, so ona magena bilasu imatogu o Gikimoi o ronga ma dorou iwigaka.

Yali, Angguruk: Ihiyon ari Himeneus men Aleksander men itanowen Allah inggaliyap turuk latusa ane umbusuhup ulug Iblisen unusuruk laruhuwen Iblis weregma hik isarikik.

Tabaru: Ge'ena dau ma dodaka ge'ena la 'o Himeneus de 'o Aleksander. 'Ona yamididi takihukumokau takisisarakani 'o Tokata ma Koanika, la 'ona yomadotoko yomaogoro ma Jo'oungu ma Dutu wisiti-tingoono.

Karo: Jelmana e me Himeneus ras Aleksander. Si dua kalak enda nggo kuendesken man Iblis, guna ngajarken ia gelah ulanai ipebau-bauna Dibata.

Simalungun: songon si Himeneus ampa si Aleksander, na dob huondoskon hubani sibolis, ase marhitei ai hona ajar sidea, gabe seng be manrisai sidea.

Toba: Songon Himeneus dohot Aleksander, naung hupasahat tu sibolis i, asa taruli ajar nasida, unang be manginsahi.

Dairi: I mo bagè si Hemeneus dekket si Aleksander. Enggo kupesakat kalak i sidua bai Sibolis, asa merguru nola kalak i lako mentadi menumpahi Dèbata.

Minangkabau: Di antaronyo iyolah, si Himeneus jo si Aleksander. Kaduwonyo lah ambo ukun, jo sacaro manyarahkannyo ka ubilih, supayo inyo baraja untuak baranti mampasando-sando Allah.

Nias: Ba gotaluania ya'ia ndra Hemenai'o ba Alesandro. Niha si darua andrõ no utou'õ ira ba danga Gafõkha, ena'õ tefahaõ ira ba wamõhõi fangositengagõ ba fango'aya Lowalangi.

Mentawai: Oto sia néné, iaté si Himeneus sambat si Aleksander. Karuadda néné, akuukum'akéan sia, iaté akusegéaké sia ka kabei Sanitu, bulé ramakiro raasá Taikamanua.

Lampung: Di hantarani iado Himeneus rik Aleksander. Kerua jelma udi radu kuhukum jama nyerahkoni jama iblis, in tian belajar untuk taru ngehina Allah.

Aceh: Lamkawan ureuëng nyan na kheueh Himeneus dan Aleksander, Mandua droe ureuëng nyan ka lôn huköm deungon cara ulôn jok ubak Iblih, mangat awaknyan jimeurunoe keujipiôh jihujat Allah.

Mamasa: susinna: Himeneus anna Aleksander to mangkamo kusorong rokko lisu pala'na ponggawana setang anna malara magarri' ungkondo-kondoan kada Puang Allata'alla.

Berik: Angtane naura bosna Himeneus ane Aleksander, jei aa jes ge eyebilirim jes galserem. Ai angtane naura jeiserem ga ai gitmini, "Sya, aamei bawas sege onsoba!" Ai jes gamserem gam ajewer gitminirim, aam temawer ai enggam ai gunu alem inibe, "Afa jei kabwaktala unggwanfer jam sege domolaram, jei ga sege tikwena etam-etamawer, ane ga sege tikwena syefer nasowelaiserem Uwa Sanbagirem temawer."

Manggarai: ného hi Himénéus agu hi Aléksandér. Isét sua poli téingd laku oné jing da’at, kudut isé teser koés te néka loér Mori Keraéng.

Sabu: Pa telora ro do na harre Hemeneus nga Aleksander, ddau na harre hari do dhue do alla ke ri ya pewolo jhe jhula la dhara wolaabba Wango, mita petima-anni ro ta pengaha ngati kare-menihe Deo.

Kupang: Himeneus deng Aleksander dong, parsís ke bagitu su! Andia ko beta su sarakan sang dong pi setan dong pung bos. Beta bekin bagitu, ko biar dong balajar jang bekin rusak Tuhan pung nama lai.

Abun: sato Himeneus si Aleksander ne. Ji syo sukye nai an we, ji bi an we mo biris bi yekwesu syim-i, subere biris bi yekwesu ben sukye nai an we, subere an we yo ku os wa kiket Yefun Allah gum ibit o nde.

Meyah: Gosnok gegeka jeska rusnok insa koma bera gofoka Himeneus gonu Aleksander. Goga gagot mar ongga oska skoita Allah ojgomuja. Jefeda didif dungkoja goga noba daha goga gu Bilis ojgomu. Didif duntunggom erek koma jeskaseda gij mona ongga Bilis eita ofogog skoita goga, beda goga gemek oida mar ongga gontunggom insa koma bera oska.

Uma: Rodua to mokero pepangala'-ra toe, hira' Himeneus pai' Aleksander. To rodua toera kutonu hi kuasa Magau' Anudaa' bona nahuku'-ra, bona neo'-rapa mpokedi' kuasa Alata'ala hante tudui'-ra to dada'a toe.

Yawa: Imeneus muno Aleksander maisyare wemaisy. Weti syo mangke raugaje yai, syo yaunanta no Anakakai Akoe ai indamu yo raen vemo yo Amisye aura tantunawi jakato inya.


NETBible: Among these are Hymenaeus and Alexander, whom I handed over to Satan to be taught not to blaspheme.

NASB: Among these are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan, so that they will be taught not to blaspheme.

HCSB: Hymenaeus and Alexander are among them, and I have delivered them to Satan, so that they may be taught not to blaspheme.

LEB: among whom are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan, in order that they may be taught not to blaspheme.

NIV: Among them are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan to be taught not to blaspheme.

ESV: among whom are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan that they may learn not to blaspheme.

NRSV: among them are Hymenaeus and Alexander, whom I have turned over to Satan, so that they may learn not to blaspheme.

REB: among them Hymenaeus and Alexander, whom I consigned to Satan, in the hope that through this discipline they might learn not to be blasphemous.

NKJV: of whom are Hymenaeus and Alexander, whom I delivered to Satan that they may learn not to blaspheme.

KJV: Of whom is Hymenaeus and Alexander; whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme.

AMP: Among them are Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered to Satan in order that they may be disciplined [by punishment and learn] not to blaspheme.

NLT: Hymenaeus and Alexander are two examples of this. I turned them over to Satan so they would learn not to blaspheme God.

GNB: Among them are Hymenaeus and Alexander, whom I have punished by handing them over to the power of Satan; this will teach them to stop their blasphemy.

ERV: Hymenaeus and Alexander are men like that. I have given them to Satan so that they will learn not to speak against God.

EVD: Hymenaeus and Alexander are men like that. I have given those men to Satan (the devil) so that they will learn not to speak against God.

BBE: Such are Hymenaeus and Alexander, whom I have given up to Satan, so that they may say no more evil words against God.

MSG: Hymenaeus and Alexander are two of them. I let them wander off to Satan to be taught a lesson or two about not blaspheming.

Phillips NT: Hymenaeus and Alexander are men of this sort and as a matter of fact I had to hand them over to Satan to teach them not to blaspheme.

DEIBLER: Among the ones who have done that are Hymenaeus and Alexander, whom I put in the hands of Satan, in order that when Satan punishes them they may learn not to teach wrong teaching.

GULLAH: Hymenaeus, e one ob dem, an Alexander noda one. A done ton um oba ta Satan fa laan um dat dey mus dohn taak bad ginst God.

CEV: Two of them are Hymenaeus and Alexander. I have given these men over to the power of Satan, so they will learn not to oppose God.

CEVUK: Two of them are Hymenaeus and Alexander. I have given these men over to the power of Satan, so they will learn not to oppose God.

GWV: Among these people are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan in order to teach them not to dishonor God.


NET [draft] ITL: Among these <3739> are <1510> Hymenaeus <5211> and <2532> Alexander <223>, whom <3739> I handed over <3860> to Satan <4567> to be taught <3811> not <3361> to blaspheme <987>. <<  1 Timotius 1 : 20 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel