Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 7 >> 

1ADAPON akan perkara jang terseboet dalam soeratmoe, jang dikirim kapadakoe itoe, maka baik djoega orang laki-laki tidak mendjamah perempoewan.

2Tetapi soepaja djangan orang berboewat zina', hendaklah tiap-tiap orang laki-laki ada bininja sendiri, dan tiap-tiap orang perempoewan pon ada lakinja sendiri.

3Dan hendaklah laki itoe melakoekan kapada bininja barang jang patoet kapadanja; demikian djoega bini kapada lakinja.

4Adapon bini itoe tidak berkoewasa atas toeboehnja sendiri, melainkan lakinja; demikian pon laki itoe tidak berkoewasa atas toeboehnja sendiri, melainkan bininja.

5Maka djanganlah kamoe menaharkan sa'orang akan sa'orang, melainkan dengan soeka kadoewa pehak akan barang sedikit lamanja, soepaja kamoe mendapat senang akan berpoewasa dan meminta-doa, kemoedian berhimpoenlah poela, soepaja djangan kamoe digoda olih sjaitan, sebab takoewasa kamoe bertarak.

6Tetapi ini koekatakan bagai idzin sadja, boekannja bagai perentah.

7Karena kahendakkoe djoega soepaja segala orang saperti akoe ini adanja, tetapi masing-masing berolih karoenia daripada Allah dengan kedarnja, sa'orang bagini, sa'orang bagitoe.

8Tetapi katakoe kapada orang jang belom kawin dan kapada perempoewan djanda, baiklah bagai mareka-itoe kalau tinggal djoega saperti akoe ini.

9Tetapi kalau mareka-itoe takoewasa bertarak, biarlah ija kawin, karena terlebih baik kawin daripada hangoes.

10Tetapi kapada orang, jang telah kawin itoe, akoe berpesan, ija-itoe boekan pesankoe, melainkan pirman Toehan, bahwa djanganlah bini itoe bertjerai dengan lakinja.

11Maka kalau soedah tjerai, hendaklah ija tinggal dengan tiada kawin, ataw hendaklah ija berdamai poela dengan lakinja; maka jang laki itoe djangan meninggalkan bininja.

12Tetapi kapada orang lain katakoe, boekannja sabda Toehan: Kalau kiranja pada barang sa'orang saoedara ada bininja jang tidak pertjaja, maka soekalah perempoewan itoe doedoek dengan dia, djanganlah diboewangkannja.

13Maka sa'orang perempoewan jang berlakikan orang jang tidak pertjaja, maka soekalah orang itoe doedoek dengan dia, djanganlah kiranja ditinggalkannja.

14Karena laki jang tidak pertjaja itoe disoetjikan olih bininja, dan bini jang tidak pertjaja itoe disoetjikan olih lakinja; djikalau boekan demikian, maka nedjislah anak-anakmoe, tetapi sakarang mareka-itoe soetji adanja.

15Tetapi kalau orang jang tidak pertjaja itoe maoe bertjerai, biarlah ija bertjerai; sa'orang saoedara laki-laki ataw perempoewan tidak tersangkoet dalam perkara jang demikian, tetapi kita telah dipanggil Allah kapada perdamaijan.

16Karena, hai bini, bagaimana bolih tahoe engkau, kalau-kalau engkau mendatangkan salamat kapada lakimoe? Ataw, hai laki, bagaimana bolih tahoe engkau, kalau-kalau engkau mendatangkan salamat kapada binimoe?

17Tetapi saperti telah dibehagi-behagi Allah kapada masing-masing, dan saperti masing-masing telah dipanggil olih Toehan, demikian djoega hendaklah kalakoewannja dan demikian lagi pesankoe kapada segala sidang.

18Adakah barang-sa'orang dipanggil soedah ija bersoenat, djanganlah ija meniadakan soenatnja. Adakah barang sa'orang dipanggil tatkala lagi ija tidak bersoenat, djanganlah ija disoenatkan.

19Adapon soenat itoe soeatoepon tidak adanja, dan tidak bersoenat djoega soeatoepon tidak adanja, melainkan menoeroet hoekoem Allah itoelah.

20Hendaklah masing-masing tinggal dalam pangkat, dalamnja ija dipanggil itoe.

21Adakah engkau dipanggil pada masa engkau lagi hamba, djangan soesahkan hal itoe, tetapi kalau bolih engkau mendjadi mardaheka itoe baik lagi.

22Karena sa'orang hamba jang dipanggil dalam Toehan, ija-itoe sa'orang mardaheka bagai Toehan; demikian poela sa'orang mardaheka jang dipanggil, ija-itoelah hamba Almasih.

23Adapon kamoe ini telah diteboes dengan besar harganja, makanja djangan kamoe mendjadi hamba orang.

24Hai saoedara-saoedara, hendaklah masing-masing tinggal hampir dengan Allah dalam pangkat, adalah ija tatkala dipanggil akandia.

25Adapon akan perkara segala anak dara-dara, maka tidak koeperolih pirman daripada Toehan, melainkan akoe memberi ichtiarkoe saperti sa'orang jang satiawan olih kamoerahan Toehan.

26Maka karena kasoekaran jang akan datang kelak pada sangkakoe baik djoega orang itoe tinggal bagitoe sadja.

27Kalau engkau tertambat pada sa'orang bini, djangan tjehari kalepasan; kalau lepas daripada sa'orang bini, djangan engkau mentjehari bini.

28Tetapi djikalau engkau kawin, tidak engkau berdosa, dan kalau sa'orang anak-dara kawin, tidak ija berdosa, tetapi orang jang demikian mendapat soesah kelak dalam dagingnja, maka akoe sajangkan kamoe.

29Maka inilah katakoe, hai saoedara-saoedara, bahwa singkatlah masa ini, soepaja orang jang berbini itoe salakoe orang jang tidak berbini;

30Dan orang jang menangis pon salakoe orang jang tidak menangis; dan orang jang bersoeka-tjita; dan orang jang membeli pon salakoe orang jang tidak mempoenjai;

31Dan orang jang memakai doenia ini salakoe orang jang tidak memakai dia, karena roepa doenia ini akan laloe.

32Bahwa kahendakkoe djangan kamoe bepertjintaan. Adapon orang jang belom berbini, ija-itoe bertjintakan perkara jang daripada Toehan, bagaimana dapat ija berkenan kapada Toehan.

33Tetapi orang jang soedah berbini itoe bertjintakan perkara doenia ini, bagaimana dapat ija berkenan kapada bininja.

34Maka adalah kalainannja antara bini dengan anak-dara. Adapon orang jang belom berlaki itoe bertjintakan perkara jang daripada Toehan, soepaja bolih soetji kadoewanja, baik badan, baik djiwanja, tetapi orang jang soedah berlaki itoe bertjintakan perkara doenia, bagaimana bolih ija berkenan kapada lakinja.

35Maka perkataan ini koekatakan karena oentoeng dirimoe, boekan sebab hendak memboewangkan djerat atas kamoe, melainkan hendak perkara jang berpatoetkan dan kamoe pon bolih berpaoet kapada Toehan dengan tidak tertarik kasana-kamari.

36Tetapi kalau pada sangka barang sa'orang tidak diboewatnja sebagaimana patoet akan anak-daranja dan anak itoe soedah lebih dari sampai baligr, dan patoetlah djadi saperti jang dikahendakinja, hendaklah diboewatnja, maka tidak ija berdosa, biarlah mareka-itoe kawin.

37Tetapi barang-siapa jang tetap dalam hatinja dengan tidak dipaksa, melainkan adalah ija berkoewasa atas kahendak dirinja, satelah ditentoekannja demikian dalam hatinja ija akan menjimpan anak-daranja itoe, maka orang itoe berboewat baik.

38Kasoedahannja, adapon orang jang mengawinkan dia, ija-itoe berboewat baik, dan orang jang tidak mengawinkan dia, ija-itoe berboewat baik lagi.

39Maka sa'orang bini itoe terikat olih hoekoem salagi hidoep lakinja, tetapi satelah mati lakinja terlepaslah ija, bolih kawin dengan barang-siapa jang disoekainja, melainkan dalam Toehan djoega.

40Tetapi pada sangkakoe terlebih salamat perempoewan itoe kalau ija tinggal bagitoe sadja, maka kirakoe bahwa padakoe pon adalah Roh Allah. <<  1 Korintus 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran