Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 2 >> 

1Maka sebab itoe nasihatkoe, hoebaja-hoebaja hendaklah orang memoehoenkan dan menjembahjangkan dan mendoakan dan mengoetjap sjoekoer akan segala orang,

2Akan radja dan segala orang besar-besar, soepaja bolih kita hidoep dengan senang dan santausa dengan segala kabaktian dan kasopanan.

3Karena demikianlah baik dan berkenan kapada Allah, ija-itoe Djoeroe-salamat kita,

4Jang hendak segala manoesia mendapat salamat dan sampai kapada pengetahoean akan kabenaran.

5Karena Allah asa djoea adanja dan adalah hanja sa'orang Pengantara di-antara Allah dengan manoesia, ija-itoe Almasih Isa jang manoesia,

6Jang telah menjerahkan dirinja akan soeatoe teboesan karena sakaliannja dan soeatoe kasaksian pada masa jang tertentoe.

7Maka bagai perkara ini akoe didjadikan sa'orang pewarta dan rasoel (bahwa akoe berkata benar, demi Almasih tidak akoe berdoesta), lagi sa'orang goeroe dari perkara pertjaja dan kabenaran bagai segala orang kapir.

8Maka sebab itoe kahendakkoe segala orang laki-laki itoe meminta-doa pada barang dimana tempat dengan menadahkan tangan jang soetji dan dengan tiada marah ataw perbantahan.

9Demikian pon hendaklah segala orang perempoewan menghiasi dirinja dengan menaroh sopan dan maloe; boekan dengan menjelampit ramboetnja ataw dengan berpakaikan emas ataw moetiara ataw pakaijan jang endah-endah.

10Melainkan dengan kabadjikan, saperti wadjib atas perempoewan, jang mengakoe dirinja beribadat.

11Maka hendaklah kiranja perempoewan itoe beladjar dengan berdiam dirinja serta dengan segala rendah hati.

12Maka tiada koeberi sa'orang perempoewan mengadjar orang ataw memerentahkan lakinja, melainkan pesankoe hendaklah ija berdiam dirinja.

13Karena Adam didjadikan dehoeloe, kemoedian Hawa.

14Maka boekan Adam jang tergoda, melainkan isterinja tergoda, sahingga dilangkahkannja hoekoem.

15Tetapi ijapon akan salamat dalam beranak, djikalau kiranja selaloe tetap ija dalam pertjaja dan dalam kasih dan penjoetjian dengan kasopanan. <<  1 Timotius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel