Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 3 >> 

1Hai orang Galati jang bodoh, siapa garangan mengenakan hobatan kapada kamoe, soepaja djangan lagi kamoe menoeroet jang benar, karena kapadamoe djoega Isa Almasih dehoeloe dichabarkan, sa'olah-olah Ija dipalangkan dihadapan matamoe.

2Hanja satoe perkara ini sadja hendak koedapat tahoe daripadamoe: Adapon kamoe berolih Roh itoe, ija-itoe daripada amal toratkah ataw daripada pengadjaran pertjajakah?

3Bagitoe besarkah bodohmoe? Sedang kamoe moelai dengan Roh, maka kasoedahannja sakarang kamoe hendak menoeroet daging.

4Maka kamoe rasai sangsara sabanjak itoe tjoema-tjoemakah? Kalau-kalau kiranja tjoema-tjoema.

5Adapon Toehan, jang mengaroeniakan Roh kapadamoe dan jang mengadakan beberapa adjaib di-antara kamoe, adakah diperboewatnja daripada amal toratkah, ataw daripada pengadjaran pertjajakah?

6Maka adalah ija-itoe saperti hal "Iberahim jang pertjaja akan Allah, maka ija-itoelah dibilangkan kapadanja akan kabenaran."

7Maka sebab itoe ketahoeilah olihmoe, bahwa segala orang jang daripada pertjaja itoelah anak-anak Iberahim adanja.

8Karena tegal ditilik dehoeloe olih alKitab, bahwa Allah kelak akan membenarkan orang kapir itoe dari sebab pertjaja, maka diberinja tahoe dehoeloe indjil itoe kapada Iberahim, sabdanja: "Bahwa dalam engkau segala bangsa manoesia akan diberkati."

9Maka demikianlah segala orang jang daripada pertjaja itoepon berolih berkata dengan Iberahim, jang pertjaja itoe.

10Karena saberapa banjak orang jang daripada amal torat, ija-itoe dibawah koetoek adanja, karena terseboetlah dalam alKitab: "Terkoetoeklah tiap-tiap orang, jang tidak tetap dalam segala sasoeatoe, jang tersoerat dalam kitab torat akan diboewat."

11Maka akan hal ini, bahwa sa'orang pon tidak dibenarkan dihadapan Allah olih torat, ija-itoe njata poela dalam sabda ini: "Bahwa orang jang benar itoe akan hidoep daripada pertjaja."

12Tetapi torat itoe boekan daripada pertjaja, melainkan "barang siapa jang berboewat itoe akan hidoep olihnja."

13Maka olih Almasih telah kita diteboes daripada koetoek torat itoe, sebab Ija mendjadi koetoek karena kita, karena terseboetlah dalam alKitab: "Terkoetoeklah barang-siapa jang tergantoeng pada kajoe."

14Soepaja berkat Iberahim itoe bolih sampai kapada segala orang kapir dalam Almasih Isa dan soepaja kita pon berolih perdjandjian Roh itoe olih pertjaja.

15Hai saoedara-saoedarakoe, bahwa koekatakan ini tjara manoesia: Djikalau perdjandjian sa'orang manoesia sakalipon, apabila ija-itoe soedah ditegoehkan, sa'orang pon tadapat meniadakannja ataw menambahkan barang soeatoe kapadanja.

16Maka demikian segala perdjandjian itoe telah diperboewat kapada Iberahim dan kapada benihnja. Maka boekan sabdanja demikian: Kapada benih-benihmoe, saperti kalau ada banjak, melainkan kapada sa'orang orang djoea, sabdanja: "Dan pada benihmoe," ija-itoe Almasih.

17Maka akoe mengatakan ini: Adapon perdjandjian, jang dehoeloe ditegoehkan Allah akan hal Almasih itoe, tabolih dirombak olih torat, jang beharoe djadi empat-ratoes tiga poeloeh tahoen kemoedian, sahingga perdjandjian itoe ditiadakan.

18Karena kalau kiranja daripada toratlah datangnja poesaka, maka boekan lagi ija-itoe daripada perdjandjian, akan tetapi telah di-anoegerahakan Allah poesaka itoe kapada Iberahim olih perdjandjian.

19Djikalau demikian apakah goenanja torat itoe? Bahwa ija-itoe didjadikan soeatoe tambahan karena sebab segala salah, sahingga datang benih jang didjandji itoe; maka ija-itoe telah ditaroh olih malaikat dalam tangan sa'orang pengantara.

20Maka akan pengantara itoe, boekan ija pada pehak sa'orang djoea, tetapi Allah itoe asa adanja.

21Kalau bagitoe adakah torat itoe melawan perdjandjian Allah? Sakali-kali tidak. Karena djikalau kiranja dikaroeniakan torat, jang dapat menghidoepkan, nistjaja daripada toratlah terbitnja kabenaran.

22Tetapi dikoeroengkan alKitab sakaliannja dibawah dosa, soepaja perdjandjian daripada pertjaja akan Isa Almasih bolih dikaroeniakan kapada segala orang jang pertjaja.

23Tetapi sabelom datang pertjaja adalah kita sakalian tertaroh dibawah koewasa torat, laksana orang jang terkoeroeng sampai datang pertjaja, jang akan dinjatakan kelak.

24Maka sebab itoe torat mendjadi wali kapada kita sampai kapada Almasih, soepaja kita dibenarkan daripada pertjaja.

25Tetapi satelah datang pertjaja, tidak lagi kita dibawah wali;

26Karena kamoe sakalian anak-anak Allah olih pertjaja akan Almasih Isa.

27Karena saberapa banjak kamoe dibaptiskan dalam Almasih, kamoe pon berpakaikan Almasih.

28Maka dalamnja itoe tiada Jehoedi ataw Gerika, abdi ataw mardaheka, laki-laki ataw perempoewan, karena kamoe sakalian satoe djoea padamoe dalam Almasih Isa.

29Dan kalau kamoe milik Almasih, kamoe benih Iberahim djoega dan warits-warits pon satoedjoe dengan boenji perdjandjian itoe. <<  Galatia 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran