Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 1 >> 

1SABERMOELA, adapon soerat jang pertama itoe telah koekarangkan, hai Teopiloes, akan hal segala sasoeatoe jang moela-moela diboewat dan di-adjar olih Isa.

2Sampai kapada hari ija dinaikkan, satelah soedah ija berpesan olih Rohoe'lkoedoes kapada segala rasoel jang dipilihnja.

3Maka dengan beberapa-berapa tanda jang njata ditampakkannja djoega dirinja dengan hidoep kapada mareka-itoe, ija-itoe kemoedian daripada sangsaranja, dan kalihatanlah ija kapada mareka-itoe empat-poeloeh hari lamanja serta berkata-kata dengan mareka-itoe akan hal segala perkara karadjaan Allah.

4Maka tatkala lagi berhimpoen dengan mareka-itoe dipesankannja djangan meninggalkan Jeroezalem, melainkan hendaklah kamoe menantikan perdjandjian Bapa, jang telah kamoe dengar daripadakoe itoe.

5Karena sasoenggoehnja dibaptiskan Jahja akan orang dengan ajar, tetapi kamoe akan dibaptiskan dengan Rohoe'lkoedoes tidak berapa hari kemoedian.

6Maka olih mareka jang ada berhimpoen itoe ditanja akan dia, katanja: Ja Toehan, pada masa inikah Toehan hendak memoelangkan kembali karadjaan itoe kapada orang Isjrail?

7Maka sahoetnja kapada mareka-itoe: Bahwa tapatoet kamoe mengetahoei segala waktoe ataw peri hal, jang disimpan olih Bapa dalam koewasanja sendiri.

8Tetapi kamoe kelak akan berolih koewat, apabila datang Rohoe'lkoedoes atas kamoe dan kamoe pon akan mendjadi saksikoe, baik diJeroezalem, baik dalam saloeroeh tanah Joedea dan Samaria sampai kahoedjoeng boemi.

9Satelah berkata demikian ijapon di-angkat naik semantara dilihat olih mareka-itoe akandia dan saboewah awan menjeloeboengi dia daripada pemandangan mareka-itoe.

10Maka sedang mareka-itoe menengadah kalangit antara ija naik itoe, sasoenggoehnja adalah doewa orang jang berpakaikan pakaijan poetih, berdiri pada sisi mareka-itoe,

11Katanja: Hai kamoe orang Galilea, mengapa kamoe berdiri menengadah kalangit? Adapon Isa, jang di-angkat naik daripadamoe kasorga itoe, demikian peri djoega ija akan datang kembali sebagaimana kamoe melihat dia naik kasorga.

12Hata satelah itoe kembalilah mareka-itoe ka Jeroezalem dari boekit, jang bernama boekit Zaiton, ija-itoe dekat dengan Jeroezalem, satoe perdjalanan pada hari sabat djaoehnja.

13Satelah soedah masoek maka naiklah mareka-itoe ka-atas soeatoe alajat, ija-itoe tempat diam Peteroes dan Jakoeb dan Jahja dan Andereas dan Pilipoes dan Tomas dan Bartolomeoes dan Mateoes dan Jakoeb bin Alpeoes dan Simon Zelotis dan Joedas, saoedara Jakoeb.

14Maka selaloe mareka-itoe sakalian bertekoen dalam meminta-doa dan memoehoen-moehoen dengan sahati bersama-sama dengan beberapa orang perempoewan dan Marjam, iboe Isa, serta dengan segala saoedaranja.

15BERMOELA, maka pada masa itoe bangkit berdirilah Peteroes di-antara segala moerid (adapon segala orang jang berhimpoen itoe adalah kira-kira saratoes doewa-poeloeh orang banjaknja).

16Maka kata Peteroes: Hai toewan-toewan dan saoedara sakalian, bahwa tadapat tidak digenapi djoega perkataan alKitab, jang dikatakan terdehoeloe olih Rohoe'lkoedoes dengan lidah Da'oed akan perkara Joedas, jang telah djadi pengandjoer segala orang jang menangkap Isa.

17Karena adalah ija dibilang dengan kita dan telah diperolihnja oentoeng djawatan ini,

18Dan diperolihnja sapotong tanah dengan opah kasalahannja, maka rebahlah ija terdjeroemoes, laloe petjahlah peroetnja dan terberailah segala isi peroetnja.

19Maka katahoeanlah perkara ini kapada segala orang jang doedoek diJeroezalem, sahingga bendang itoe dinamai olih mareka-itoe dengan behasanja sendiri Akildama, ija-itoe Tanah-darah.

20Karena dalam kitab Zaboer adalah tersoerat demikian boenjinja: "Biarlah tempat kadiamannja mendjadi soenji; djangan ada orang doedoek dalamnja dan biar sa'orang lain mengambil djawatannja toewa-toewa."

21Maka sebab itoe patoetlah ada sa'orang akan gantinja dari antara segala orang, jang serta dengan kita pada sedekala Toehan Isa lagi berdjalan kaloewar masoek serta dengan kita.

22Ija-itoe moelai daripada baptisan Jahja sahingga sampai hari Isa di-angkat naik daripada kita, soepaja orang itoe mendjadi saksi serta dengan kita akan perkara kabangkitan Isa.

23Maka olih mareka-itoe ditentoekan doewa orang, ija-itoe Joesoep, jang bergelar Barsabas dan dinamai djoega Joestoes, dan lagi Matias.

24Maka mareka-itoepon meminta-doa, katanja: Ja Toehan, bahwa engkau djoega mengetahoei akan hati segala orang. Toendjoeklah kiranja di-antara kadoewa orang ini mana jang kaupilih,

25Soepaja diperolihnja behagian djawatan dan pangkat rasoel, daripadanja djoega Joedas telah menjimpang hendak pergi katempatnja sendiri.

26Maka olih mareka-itoe diboewanglah oendi, laloe Matias jang kena, maka dengan soeka mareka-itoe sakalian ijapon dipilih akan kasabelas rasoel itoe. <<  Kisah Para Rasul 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran