Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 25 >> 

1HATA, satelah datang Pestoes kabehagian tanah itoe, kemoedian daripada tiga hari naiklah ija dari Kesaria kaJeroezalem.

2Maka datanglah imam-besar dan segala orang moelia orang Jehoedi menghadap dia akan menoedoeh Pa'oel, dipintanja,

3Dan dipoehoenkannja karidlaannja akan melawan Pa'oel, soepaja wali memanggil dia datang kaJeroezalem, karena olih mareka-itoe telah ditaroh beberapa orang pengadang, jang hendak memboenoeh dia ditengah djalan.

4Tetapi sahoet Pestoes: Bahwa Pa'oel itoe terpendjara di Kesaria dan ija sendiri pon hendak berdjalan kasana dengan sigeranja.

5Sebab itoe katanja: Kalau di-antara kamoe ada orang jang bolih pergi, baiklah ija toeroen bersama-sama, bolih mendawa akandia, kalau ada barang soeatoe salahnja.

6Satelah Pestoes tinggal di-antara mareka-itoe tidak lebih dari sapoeloeh hari lamanja, toeroenlah ija ka Kesaria; maka pada kaesoekan harinja doedoeklah ija di-atas koersi pengadilan, disoeroehnja bawa akan Pa'oel kahadapannja.

7Satelah datang maka adalah segala orang Jehoedi, jang telah toeroen dari Jeroezalem itoe, berdiri koelilingnja dengan membawa toedoehan banjak dan jang besar-besar akan Pa'oel, jang tadapat ditsabitkannja.

8Karena Pa'oel memberi djawab, katanja: Bahwa sehaja tidak berdosa, kapada torat orang Jehoedi ataw akan roemah Allah ataw kapada kaisar pon tidak.

9Maka sebab hendak menoendjoek kasihnja akan orang Jehoedi sahoet Pestoes kapada Pa'oel, katanja: Maoekah engkau naik ka Jeroezalem akan dibitjarakan perkaramoe dihadapan akoe disana?

10Maka kata Pa'oel: Adalah sehaja ini berdiri dihadapan koersi pengadilan kaisar, tempat jang patoet perkara sehaja dibitjarakan. Kapada orang Jehoedi satoepon tiada salah sehaja, terlebih maloemlah toewan akan hal itoe;

11Karena kalau kiranja sehaja boewat salah ataw sehaja kerdjakan barang soeatoe jang patoet sehaja mati diboenoeh, sakali-kali tidak sehaja enggan mati; akan tetapi kalau tidak benar barang jang ditoedoeh olih orang ini atas sehaja, sa'orang djoeapon tiada jang dari kasih sadja bolih menjerahkan sehaja kapada orang itoe. Bahwa sehaja memandjat pengadilan kaisar.

12Laloe sahoet wali Pestoes, satelah soedah ija berbitjara dengan segala orang bitjara dehoeloe, katanja: Bahwa engkau memandjat pengadilan kaisar, tadapat tidak engkau pergi menghadap kaisar djoega.

13Maka kemoedian daripada beberapa hari antaranja datanglah radja Ageripa dengan permaisoeri Bernike kaKesaria hendak melawat Pestoes.

14Satelah beberapa hari lamanja baginda disana, ditjeriterakan olih Pestoes kapada baginda segala perkara Pa'oel, katanja: Disini ada sa'orang ditinggalkan terpendjara olih Pelik.

15Maka tatkala beta di Jeroezalem segala kapala imam dengan segala toewa-toewa orang Jehoedi pon datang menghadap beta dari karena orang itoe, dipintanja hoekoemkan.

16Maka sahoet beta kapada mareka-itoe: Tiada adat orang Roem dari kasih sadja menjerahkan barang sa'orang akan mati diboenoeh, sabelom orang jang ditoedoeh itoe berhadapan dengan orang jang menoedoeh dia dan mendapat idzin akan memberi djawab akan perkara perdawaannja.

17Hata satelah mareka-itoe sakalian datang berhimpoen disini, dengan tidak bertanggoeh lagi, ija-itoe pada kaesoekan harinja djoega, doedoeklah beta pada koersi pengadilan, laloe orang itoepon beta soeroeh bawa menghadap.

18Tetapi tatkala hadlirlah segala penoedoeh, tidak dibawanja perdawaan barang soeatoe, saperti jang telah beta sangkakan.

19Tetapi antara mareka-itoe dengan dia adalah beberapa perselisehan dari perkara agamanja danlagi dari hal sa'orang jang bernama Isa jang mati, ija-itoe dikatakan Pa'oel hidoep djoega.

20Maka tegal sjaklah beta akan perkara perdawaan ini, bertanjalah beta kapadanja kalau ija maoe pergi ka Jeroezalem, soepaja dibitjarakan segala perkaranja disana?

21Tetapi sebab dipinta olih Pa'oel tinggal djoega terpendjara, soepaja perkaranja dibitjarakan dihadapan kaisar, maka beta pon soeroeh toenggoei dia sampai kapada masa beta soeroeh hantarkan dia kapada kaisar.

22Maka titah radja Ageripa kapada Pestoes: Beta pon hendak menengar djawab orang itoe sendiri. Maka kata Pestoes kapada baginda: Bahwa esoek hari djoega bolih toewan menengar dia.

23Arakian, maka pada kaesoekan harinja datanglah radja Ageripa dan permaisoeri Bernike dengan beberapa kabesarannja; satelah masoek kadalam gedoeng bitjara serta dengan segala penglima dan segala orang besar-besar dalam negari itoe, laloe dengan perentah Pestoes dibawa oranglah akan Pa'oel menghadap.

24Maka kata Pestoes: Ja radja Ageripa dan toewan-toewan sakalian jang hadlir disini serta dengan kami, bahwa toewan-toewan melihat orang ini, maka inilah dia, jang dibawa perkaranja kapada beta olih orang Jehoedi, baik di Jeroezalem, baik disini, sambil berseroe-seroe, bahwa tapatoet ija ini hidoep lagi.

25Tetapi sebab pada pendapat beta soeatoepon tidak diboewatnja, jang patoet ija mati diboenoeh, dan lagi sebab ija sendiri pon memandjat pengadilan kaisar, tentoelah soedah beta soeroeh hantarkan dia! djoega.

26Maka tegal tiada tentoe barang jang hendak beta seboet akan perkaranja dalam soerat kiriman kapada jang dipertoewan, maka beta bawa akandia menghadap kapada toewan-toewan sakalian, hoebaja-hoebaja kapada toewan, ja radja Ageripa, soepaja satelah soedah diperiksai perkaranja, bolih beta menjoeratkan apa-apa akan halnja.

27Karena pada sangka beta tapatoet dihantarkan sa'orang jang terpendjara, kalau tidak dinjatakan segala toedoehan akandia sakali. <<  Kisah Para Rasul 25 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran