Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 11 >> 

1BERMOELA maka pada sakali peristewa adalah Isa pada soeatoe tempat serta meminta-doa. Satelah soedah maka kata sa'orang daripada segala moeridnja kapadanja: Ja toewan, adjarkanlah kiranja kamipon meminta-doa, saperti jang di-adjar olih Jahja akan moerid-moeridnja.

2Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Apabila kamoe meminta-doa, katakanlah demikian: Ja Bapa kami jang disorga, dipermoeliakanlah kiranja Namamoe; datanglah kiranja karadjaanmoe; kahendakmoe berlakoelah di-atas boemi ini saperti dalam sorga;

3Berikanlah kapada kami pada tiap-tiap hari rezeki kami;

4Dan ampoenilah dosa kami, karena kami pon mengampoeni tiap-tiap orang jang bersalah kapada kami; dan djangan bawa akan kami kadalam penggoda, melainkan lepaskanlah kami daripada jang djahat.

5Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Siapa garangan daripadamoe, jang padanja ada sa'orang sohbat, maka tengah malam pergilah ija mendapatkan dia seraja katanja: Hai sohbat, pindjamkanlah akoe kiranja roti barang tiga ketoel,

6Karena sa'orang sohbatkoe dalam perdjalanannja telah singgah kapadakoe, maka soeatoepon tiada padakoe, jang bolih koesadjikan kapadanja.

7Maka orang dari dalam akan menjahoet, katanja: Djangan soesahkan dakoe; sakarang pintoe soedah terkoentji dan segala anak-anakkoe pon adalah dengan akoe ditempat tidoer; tabolih bangoen akoe akan memberikan dia kapadamoe.

8Bahwa akoe berkata kapadamoe, djikalau tidak bangoen ija akan memberi kapadanja sebab ija sohbatnja sakalipon, maka sebab biadabnja ijapon akan bangoen djoega dan memberi kapadanja saberapa banjak ija maoe pakai.

9Maka sebab itoe katakoe kapadamoe: Pintalah, maka kapadamoe akan diberi; tjeharilah, maka kamoe akan mendapat; ketoklah, maka akan kamoe diboekai kelak.

10Karena barang-siapa jang meminta, ijapon akan berolih; dan jang mentjehari pon akan mendapat; dan akan orang jang mengetok pon akan diboekai.

11Maka di-antara kamoe bapa mana garangan, djikalau anaknja minta roti, akan diberikannja saboewah batoe kapadanja? ataw djikalau dipintanja ikan, akan diberikannja oelarkah akan ganti ikan?

12Ataw djikalau dipintanja sabidji telor, akan diberikannja sa'ekoer kaladjengking?

13Maka djikalau kiranja kamoe jang djahat pon tahoe memberikan barang jang baik kapada anak-anakmoe, istimewa poela Bapamoe jang disorga akan mengaroeniakan Rohoe'lkoedoes kapada orang, jang minta kapadanja.

14Hata maka Isa pon memboewangkan sjaitan dari dalam sa'orang jang keloe, maka sasoenggoehnja satelah soedah kaloewar sjaitan itoe, berkata-katalah orang keloe itoe dan orang banjak pon hairanlah.

15Tetapi kata satengah mareka-itoe: Adapon ija memboewangkan sjaitan, ija-itoe dengan koewasa Baalzeboel, penghoeloe segala sjaitan djoega.

16Ada lain orang poela mentjobai Isa dan meminta kapadanja soeatoe tanda dari langit.

17Tetapi sebab diketahoei Isa akan kapikiran mareka-itoe, maka katanja kapadanja: Bahwa tiap-tiap karadjaan, jang bertjidera dengan dirinja sendiri, ija-itoe akan binasa kelak, dan saboewah roemah jang bertjidera dengan dirinja sendiri, ija-itoepon kelak akan roeboeh.

18Demikian pon djikalau sjaitan bertjidera dengan dirinja sendiri, mana bolih kekal karadjaannja? karena katamoe bahwa akoe memboewangkan sjaitan dengan koewasa Baalzeboel.

19Djikalau kiranja dengan koewasa Baalzeboel akoe memboewangkan sjaitan, dengan koewasa siapa garangan segala moeridmoe memboewangkan dia? Sebab itoe mareka-itoe djoega akan mendjadi hakimmoe.

20Tetapi djikalau dengan kodrat Allah akoe memboewangkan sjaitan, tiada lagi sjak karadjaan Allah itoe soedah datang hampir kapadamoe.

21Djikalau sa'orang jang koewat lagi bersendjata menoenggoei roemah kampoengnja, maka hartanja pon akan salamat;

22Tetapi djikalau sa'orang jang lebih koewat mendatangi dan mengalahkan dia, nistjaja dirampas olihnja segala alat-sendjata, jang ija harap padanja, dan dibehagi-behaginja rampasan itoe.

23Bahwa barang-siapa, jang tiada dengan akoe, ija-itoe melawan akoe, dan orang jang tidak menghimpoenkan dengan akoe, ija-itoe mentjerai-beraikan.

24Adapon satelah soedah roh nedjis kaloewar daripada sa'orang, ija mendjalani segala tempat jang kering hendak mentjehari perhentian, maka djikalau tadapat, laloe katanja: Akoe hendak kembali karoemahkoe, tempat akoe kaloewar itoe.

25Satelah datang, didapatinja akan tempat itoe telah tersapoe lagi terhias,

26Laloe pergilah ija, dibawanja sertanja akan toedjoeh arwah lain, jang lebih djahat daripada ija sendiri, maka masoeklah mareka-itoe, laloe tinggal disana; adapon hal orang jang demikian, ija-itoe pada kasoedahan lebih djahat dari pada permoelaannja.

27Maka tengah Isa berkata-kata akan segala perkara ini, adalah sa'orang peremwan dari antara orang banjak menjaringkan soewaranja, seraja katanja kapadanja: Salamatlah rahim jang telah mengandoengkan dikau dan soesoe jang kauhisap itoe!

28Tetapi kata Isa: Sasoenggoehnja salamatlah segala orang jang menengar akan sabda Allah dan jang menaroh akandia dalam hatinja.

29Maka semantara berkeroemoenlah orang banjak Isa moelai berkata demikian: Adapon bangsa ini, ija-itoe soeatoe bangsa jang djahat. Mareka-itoe meminta soeatoe tanda, tetapi soeatoe tanda pon tidak akan diberikan kapadanja, melainkan tanda nabi Joenoes.

30Karena sebagaimana Joenoes telah mendjadi soeatoe tanda bagai segala orang Ninewe, demikian pon Anak-manoesia kelak bagai bangsa ini.

31Bahwa pada hari kiamat permaisoeri dari selatan itoe akan bangkit bersama-sama dengan segala orang bangsa ini dan mensalahkan mareka-itoe, karena ijapon datang dari hoedjoeng boemi hendak menengar akal-boedi Solaiman, maka sasoenggoehnja jang lebih dari Solaiman ada disini.

32Maka pada hari kiamat orang Ninewe akan bangkit bersama-sama dengan bangsa ini dan akan mensalahkan dia, karena mareka-itoe bertobat olih sebab pengadjaran Joenoes, maka sasoenggoehnja jang lebih dari Joenoes pon ada disini.

33Maka sa'orang pon tiada, apabila memasang dian, jang akan menaroh dia pada soeatoe tempat semboeni ataw dibawah gantang, melainkan di-atas kaki dian djoega, soepaja orang jang masoek bolih melihat terangnja.

34Adapon dian toeboeh ija-itoe mata; sebab itoe djikalau matamoe baik, sagenap toeboehmoe pon akan terang, tetapi djikalau matamoe djahat, toeboehmoe pon dalam gelap.

35Sebab itoe djaga baik-baik, soepaja terang, jang didalammoe itoe djangan mendjadi gelap.

36Sebab itoe djikalau sagenap toeboehmoe terang, sedikit pon tiada jang gelap, nistjaja akan terang samoewanja, saperti apabila dian menerangi engkau dengan tjehajanja.

37Maka tengah Isa berkata demikian adalah sa'orang orang Parisi mempersilakan dia datang makan roti karoemahnja, maka ijapon masoeklah laloe doedoek makan.

38Maka hairanlah orang Parisi itoe satelah dilihatnja tidak ija berbasoeh dehoeloe daripada makan.

39Maka kata Toehan kapadanja: Hai kamoe orang Parisi, bahwa kamoe mentjoetjikan loewar mangkok dan pinggan, tetapi dalammoe sendiri pon penoeh dengan rampasan dan djahat.

40Hai orang bodoh, boekankah Ija, jang mendjadikan loewarnja, itoe mendjadikan dalamnja pon.

41Tetapi dermakanlah barang jang didalamnja, sasoenggoehnja sakalian itoepon soetjilah bagaimoe.

42Tetapi wai atasmoe, hai orang Parisi, karena kamoe mempersembahkan dalam sapoeloeh asa daripada soelasih dan ingoe dan segala sajoer-sajoeran, maka kamoe melaloei kabenaran dan kasih akan Allah. Bahwa inilah patoet diboewat dan jang lain itoe djangan ditinggalkan.

43Wai atasmoe, hai orang Parisi, karena kamoe soeka akan kadoedoekan jang di-atas dalam masdjid dan bersalam-salaman dipasar.

44Wai atasmoe, katib dan orang Parisi, hai orang poera-poera, karena adalah kamoe saperti koeboer jang ta kalihatan, maka orang jang berdjalan laloe dari atasnja itoe tidak mengetahoeinja.

45Hata, maka sahoet sa'orang pandita torat kapadanja: Ja goeroe, dengan perkataan jang demikian toewan menghinakan kami pon.

46Maka kata Isa: Wai atas kamoe djoega, hai pandita-pandita torat, karena pada segala orang kamoe kenakan tanggoengan jang soekar ditanggoeng, maka kamoe sendiri tidak menjentoeh akan tanggoengan itoe dengan djarimoe sabatang djoea.

47Wai atas kamoe, karena kamoe membaiki koeboer segala nabi, maka nenek-mojangmoe telah memboenoeh dia.

48Demikianlah kamoe mendjadi saksi, bahwa kamoe pon berkenan akan perboewatan nenek-mojangmoe, karena mareka-itoe jang memboenoeh dia dan kamoe membaiki koeboernja!

49Maka sebab itoe dikatakan olih hikmat Allah: Bahwa Akoe akan menjoeroehkan beberapa nabi dan rasoel kapada mareka-itoe, maka satengah nabi dan rasoel itoe akan diboenoehnja ataw dihalaukannja;

50Soepaja kapada bangsa ini didawa darah segala nabi, jang ditoempahkan daripada permoelaan doenia sampai sakarang;

51Ija-itoe daripada darah Habil sampai kapada darah Zakarja, jang diboenoeh di-antara medzbah dengan roemah Allah; sasoenggoehnja akoe berkata kapadamoe, bahwa samoewanja itoe akan didawa kapada bangsa ini.

52Wai atas kamoe, hai pandita-pandita torat, karena telah kamoe bawa laloe akan anak-koentji pengetahoean; bahwa kamoe sendiri tidak masoek, maka orang jang hendak masoek djoega kamoe tegahkan.

53Maka tengah Isa berkata-kata kapada mareka-itoe akan segala perkara ini, djadilah bahwa orang katib dan Parisi itoepon moelai panas hati sangat, di-adjak-adjaknja Isa berkata akan hal banjak perkara;

54Di-adang-adangnja akandia hendak menangkap barang sapatah kata, jang kaloewar daripada moeloetnja, soepaja bolih ditoedoehnja akandia. <<  Lukas 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran