Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Yakobus 4 >> 

1Maka dari mana garangan datang perbantahan dan perkalahian, jang di-antara kamoe itoe? Boekankah datangnja dari segala hawa-napsoe jang bergoemoel dalam anggota-anggotamoe?

2Bahwa kamoe ingin, maka tidak mempoenjai; kamoe berboenoehan dan berdengkian, maka tadapat kamoe berolih; kamoe berkalahi dan berperang. Maka tidak kamoe mempoenjai, sebab tidak kamoe meminta-doa;

3Kamoe meminta-doa, maka tidak djoega kamoe berolih, sebab salah doamoe, karena niatmoe hendak menghabiskan dia dalam hawa-napsoemoe.

4Hai kamoe laki-laki dan perempoewan jang berboewat zina'; boekankah tahoe djoega kamoe, bahwa kasih akan doenia ini, ija-itoe perseteroean dengan Allah adanja? Maka sebab itoe, barang-siapa jang hendak bersahabat dengan doenia ini, orang itoe berseteroe dengan Allah.

5Adakah pada sangkamoe tjoema-tjoema boenji alKitab demikian: "Bolihkah Roh jang dalam kita itoe soeka akan kadengkian?"

6Sasoenggoehnja Ija menganoegerahakan terlebih banjak karoenia. Maka sebab itoe katanja: "Bahwa Allah djoega ada melawan orang tjongkak, tetapi kapada orang jang rendah hatinja di-anoegerahakannja karoenia."

7Sebab itoe serahkanlah dirimoe kapada Allah; lawanlah akan ibelis, maka ijapon akan oendoer daripadamoe kelak.

8Hendaklah kamoe menghampiri Allah, maka Allah pon akan menghampiri kamoe. Soetjikanlah tanganmoe, hai orang jang berdosa, dan soetjikanlah hatimoe pon, hai orang jang bertjabang ingatanmoe;

9Rataplah dan berdoeka-tjitalah dan menangislah; hendaklah tertawamoe berobah mendjadi pertjintaan dan kasoekaanmoe pon berobah mendjadi kadoekaan;

10Rendahkanlah dirimoe dihadapan hadlerat Toehan, maka Toehan akan meninggikan kamoe kelak.

11Hai saoedara-saoedara, djangan kamoe mengoempat sa'orang akan sa'orang. Adapon barang-siapa, jang mengoempat saoedaranja ataw mensalahkan saoedaranja, ija-itoe mengoempat hoekoem dan mensalahkan hoekoem, maka kalau engkau mensalahkan hoekoem, boekan engkau sa'orang penoeroet hoekoem, melainkan sa'orang hakim.

12Maka asa djoea Ija jang memberi hoekoem, ija-itoe Dia, jang dapat memeliharakan dan membinasakan pon; maka siapa garangan engkau, jang mensalahkan orang lain?

13Sakarang ingatlah, hai kamoe, jang berkata demikian: Bahwa hari ini ataw esoek kami hendak berdjalan kanegari anoe, laloe tinggal disana satahoen lamanja dengan baniaga dan mentjehari oentoeng.

14Maka tidak kamoe ketahoei entah apa akan djadi pada esoek itoe. Boetapakah hidoepmoe? Adalah ija-itoe laksana oewap, jang kalihatan sabentar sadja, kemoedian lennjaplah ija.

15Melainkan patoetlah kamoe berkata demikian: Insja' Allah dan kalau ada djandji kami, maka kami hendak memboewat ini ataw itoe.

16Tetapi sakarang kamoe bermegah-megah dengan sombongmoe; bahwa kamegahan jang demikian itoe djahat adanja.

17Sebab itoe, barang-siapa jang tahoe berboewat baik, maka tidak djoega diboewatnja, orang itoe berdosa. <<  Yakobus 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran