Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 20 >> 

1SABERMOELA, maka pada hari ahad pagi-pagi lagi gelap datanglah Marjam Magdalena kakoeboer itoe, dilihatnja batoenja soedah tergolek daripada pintoe koeboer.

2Maka berlarilah ija datang mendapatkan Simon Peteroes dan moerid lain, jang dikasihi Isa itoe, laloe katanja kapadanja: Bahwa Toehan soedah di-angkat orang dari dalam koeboernja, maka tidak kami tahoe dimana ditarohnja akandia.

3Laloe kaloewarlah Peteroes dengan moerid lain itoe, maka sampailah kadoewanja kakoeboer.

4Maka kadoewanja pon berdjalanlah bersama-sama, tetapi moerid lain itoe berdjalan dehoeloe, lebih pantasnja daripada Peteroes, maka terdehoeloe ijapon sampai kakoeboer.

5Laloe toendoeklah ija, dilihatnja kain kapan itoe terletak, tetapi tidak ija masoek kadalam.

6Kemoedian datanglah Simon Peteroes pon mengikoet dia, laloe masoek kadalam koeboer, dilihatnja kain kapan itoe terletak,

7Dan kain sapoe-tangan, jang di-ikatkan pada kapalanja itoe tiada bersama-sama dengan kain kapan, melainkan terletak ditempat asing dengan lipatnja.

8Kemoedian masoeklah moerid lain pon, jang terdehoeloe sampai kakoeboer; demi dilihatnja hal itoe maka pertjajalah ija.

9Karena belom lagi mareka-itoe mengerti perkataan alKitab, bahwa saharosnjalah ija bangkit dari antara orang mati.

10Maka kadoewa moerid itoepon kembalilah poelang karoemahnja.

11Arakian, maka Marjam pon adalah berdiri diloewar hampir dengan koeboer itoe dengan tangisnja, maka tengah menangis berdjongkoklah ija hendak menengok kadalam koeboer.

12Tiba-tiba terlihatlah ija akan doewa orang malaikat, jang berpakaikan poetih, ija-itoe doedoek sa'orang arah kapala, sa'orang arah kaki ditempat mait Isa tertaroh.

13Maka kata malaikat itoe kapadanja: Hai perempoewan, mengapa engkau menangis? Maka sahoetnja kapadanja: Sebab Toehan sehaja di-angkat orang dari sini, maka sehaja tatahoe dimana ditarohnja akandia.

14Satelah soedah berkata demikian menolihlah ija, maka terpandanglah ija kapada Isa ada berdiri disitoe, tetapi tidak diketahoeinja ija-itoe Isa.

15Maka kata Isa kapadanja: Hai perempoewan, mengapa engkau menangis? Siapa garangan kautjehari? Maka pada sangka perempoewan itoe ija-inilah penoenggoe taman, sebab itoe katanja: Ja toewan, djikalau kiranja toewan bawa akandia dari sini, katakanlah kapada sehaja, dimana toewan tarohkan ija, soepaja bolih sehaja pergi mengambil dia.

16Maka kata Isa kapadanja: Hai Marjam! Maka berpalinglah ija seraja katanja: Ja raboeni! ertinja goeroe.

17Maka kata Isa kapadanja: Djangan engkau mendjamah akoe, karena belom akoe naik katempat Bapakoe, melainkan pergilah engkau mendapatkan segala saoedarakoe, katakanlah kapadanja, bahwa akoe naik katempat Bapakoe dan Bapamoe, pergi mendapatkan Allahkoe dan Allahmoe.

18Maka datanglah Marjam Magdalena memberi tahoe kapada segala moerid itoe, bahwa telah dilihatnja Toehan dan lagi segala perkara ini dikatakan olih Toehan kapadanja.

19Hata satelah petang hari pada hari ahad itoe djoega dan terkoentjilah segala pintoe tempat moerid-moeridnja ada berhimpoen sebab takoetnja akan orang Jehoedi, tiba-tiba datanglah Isa berdiri ditengah-tengah, laloe katanja kapada mareka-itoe: Assalam alaikoem!

20Satelah soedah berkata demikian ditoendjoeknja tangannja dan roesoeknja kapada mareka-itoe, maka bersoeka-tjitalah hati segala moerid itoe apabila dilihatnja Toehan.

21Maka kata Isa poela kapada mareka-itoe: Adapon saperti telah disoeroehkan Bapa akan dakoe, demikian djoega akoe menjoeroehkan kamoe.

22Satelah soedah berkata demikian dihemboesnja kapada mareka-itoe seraja katanja: Terimalah olihmoe Rohoe'lkoedoes.

23Kalau kamoe mengampoeni dosa barang sa'orang, maka dosanja pon di-ampoenilah dan kalau tidak kamoe mengampoeni dosa barang sa'orang, maka dosanja pon tidak akan di-ampoeni djoega.

24Adapon Tomas, jang bergelar Didimoes, sa'orang daripada kadoewa-belas moerid itoe djoega, tiada ija dengan mareka-itoe tatkala datang Isa.

25Maka kata segala moerid jang lain kapada Tomas: Bahwa kami soedah melihat Toehan! Maka sahoet Tomas kapada mareka-itoe: Kalau tidak akoe melihat bekas pakoe pada tangannja dan bolih akoe masoekkan djarikoe dalam bekas pakoe itoe dan masoekkan tangankoe dalam roesoeknja, nistjaja tamaoe pertjaja akoe.

26Hata lepas doelapan hari adalah berhimpoen poela segala moerid dalam roemah itoe dan Tomas pon adalah di-antaranja. Maka sedang pintoe pon terkoentji datanglah Isa berdiri ditengah, seraja katanja: Assalam alaikoem.

27Laloe katanja kapada Tomas: Oendjoeklah djarimoe kamari; tengoklah tangankoe; dan oendjoeklah tanganmoe, masoekkan dalam roesoekkoe. Djangan engkau lagi sjak, melainkan pertjajalah.

28Maka sahoet Tomas, katanja: Ja Toehankoe dan Allahkoe!

29Maka kata Isa kapadanja: Hai Tomas, sebab telah kaulihat akoe maka pertjajalah engkau; bahwa salamatlah orang jang akan tidak melihat, maka pertjaja djoega.

30Bahwa di-adakan Isa beberapa moedjizat lain-lain lagi dihadapan segala moeridnja, jang tidak terseboet dalam kitab ini;

31Melainkan segala perkara ini disoeratkan soepaja kamoe pertjaja bahwa Isa itoe Almasih, ija-itoe Anak-Allah, dan lagi soepaja olih pertjaja kamoe berhidoep kekal, dengan namanja. <<  Yohanes 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran