Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 3 >> 

1Maka adalah sa'orang orang-Parisi, jang bernama Nikodemoes, sa'orang penghoeloe orang Jehoedi.

2Maka ijapon datang mendapatkan Isa pada malam hari, seraja katanja: Ja rabi, bahwa ketahoeilah kami akan hal toewan sa'orang goeroe, jang datang daripada Allah, karena sa'orang pon tiada jang dapat mengadakan segala moedjizat saperti toewan adakan, melainkan adalah Allah dengan dia.

3Maka sahoet Isa, katanja: Bahwa-sasoenggoehnja akoe berkata kapadamoe, djikalau orang tidak djadi samoela, maka tadapat melihat ija karadjaan Allah.

4Maka sahoet Nikodemoes: Bagaimana bolih kiranja orang djadi pada masa toewanja? Dapatkah ija masoek kembali kadalam rahim iboenja laloe djadi samoela?

5Maka sahoet Isa: Bahwa-sasoenggoehnja akoe berkata kapadamoe, djikalau orang tidak djadi daripada ajar dan roh, maka tabolih masoek ija kadalam karadjaan Allah.

6Barang jang djadi daripada daging, ija-itoe daging djoea, dan barang jang djadi daripada Roh, ija-itoe roh adanja.

7Djangan engkau hairan akan katakoe kapadamoe ini: Haros kamoe djadi samoela.

8Bahwa angin pon bertioep barang kamana jang dikahendakinja, maka engkau menengar djoega boenjinja, tetapi tidak kauketahoei dari mana datangnja ataw kamana toedjoenja; demikian pon hal tiap-tiap orang jang djadi daripada Roh.

9Maka sahoet Nikodemoes, katanja: Bagaimana bolih djadi perkara ini?

10Kata Isa kapadanja: Boekankah engkau goeroe orang Isjrail, maka tidak engkau mengerti perkara ini?

11Bahwa-sasoenggoehnja akoe berkata kapadamoe, bahwa kami mengatakan barang jang kami ketahoei dan kami bersaksikan barang, jang telah kami lihat, tetapi tidak kamoe menerima kasaksian kami.

12Djikalau akoe memberi tahoe kapadamoe perkara doenia ini, maka kamoe tapertjaja, manakan bolih kamoe pertjaja, djikalau akoe mengatakan kapadamoe perkara sorga?

13Bahwa sa'orang pon tidak naik kasorga, melainkan jang telah toeroen dari sorga, ija-itoe Anak-manoesia, jang ada disorga.

14Maka saperti oelar itoe telah ditinggikan olih Moesa dalam padang Tijah, tadapat tidak demikianlah Anak-manoesia pon akan ditinggikan.

15Soepaja barang-siapa jang pertjaja akandia itoe djangan binasa, melainkan mendapat hidoep jang kekal.

16Karena demikianlah kasih Allah akan doenia ini, sahingga dikaroeniakannja Anaknja jang toenggal, soepaja barang-siapa jang pertjaja akandia itoe djangan binasa, melainkan mendapat hidoep jang kekal.

17Karena adapon Allah menjoeroehkan Anaknja kadalam doenia ini, ija-itoe boekan soepaja dihoekoemkannja doenia, melainkan soepaja terpeliharalah doenia olihnja.

18Barang-siapa jang pertjaja akandia, ija-itoe tidak dihoekoemkan, akan tetapi orang jang tidak pertjaja itoe soedah dihoekoemkan, sebab ta pertjaja ija akan nama Anak-Allah jang toenggal.

19Maka inilah pehoekoeman, bahwa terang itoe telah datang kadalam doenia, tetapi soeka manoesia akan gelap itoe lebih daripada soekanja akan terang, karena perboewatan mareka-itoe djahatlah adanja.

20Karena tiap-tiap orang jang berboewat djahat, bentjilah ija akan terang dan tidak ija datang kapada terang, soepaja perboewatannja djangan ditempelak.

21Tetapi orang jang berboewat benar itoe datang kapada terang, soepaja njatalah perboewatannja telah djadi dengan Allah.

22Hata kemoedian daripada itoe datanglah Isa dengan segala moeridnja katanah Joedea, maka diamlah ija dengan mareka-itoe disana sambil membaptiskan orang.

23Maka Jahja pon adalah membaptiskan orang diEnon dekat Salim, sebab disana banjak ajar, maka mareka-itoepon datanglah kasana, laloe dibaptiskannja.

24Karena pada masa itoe Jahja belom dimasoekkan kadalam pendjara.

25Hata maka terbitlah soeatoe perselisehan antara moerid-moerid Jahja dengan orang Jehoedi dari hal penjoetjian.

26Laloe datanglah mareka-itoe mendapatkan Jahja seraja katanja: Ja rabi, adapon orang jang dengan toewan di saberang Jarden, dan jang toewan beri kasaksian akan halnja, ijapon membaptiskan orang dan samoewanja orang pergi mendapatkan dia.

27Maka sahoet Jahja: Bahwa sa'orang pon tiada jang dapat mengambil barang soeatoe perkara, djikalau tidak dikaroeniakan kapadanja dari sorga.

28Kamoe sendiri djoega mendjadi saksi, bahwa katakoe: Boekan akoe ini Almasih, melainkan akoe disoeroehkan dehoeloe daripadanja.

29Adapon jang empoenja penganten perempoewan, ija-itoe mampilai laki-laki, tetapi sohbat mampilai, jang berdiri menengar akandia itoepon bersoeka-tjita hatinja, sebab ija menengarkan boenji soewara mampilai itoe; demikian pon kasoekaankoe telah sampoernalah.

30Patoet ija djoega bertambah-tambah, tetapi akoe ini akan berkoerang-koerang.

31Adapon jang toeroen dari atas ija lebih dari samoewanja; jang daripada doenia ini, ija-itoe saperti doenia djoega adanja dan ijapon berkata-kata dari doenia; tetapi jang toeroen dari sorga ija-itoe lebih dari samoewanja.

32Maka barang jang telah dilihatnja dan jang didengarnja, ija-itoe djoega disaksikannja, tetapi sa'orang pon tiada jang menerima kasaksiannja itoe.

33Barang-siapa jang menerima kasaksiannja ija-itoe memeteraikan bahwa Allah benar adanja.

34Karena orang jang telah disoeroehkan Allah ija-itoe mengatakan sabda Allah, sebab dikaroeniakan Allah kapadanja Roh dengan tiada perhinggaan.

35Maka Bapa pon mengasihi Anaknja dan diserahkannja segala sasoeatoe kapada tangannja.

36Barang-siapa jang pertjaja akan Anak itoe, padanja djoega adalah hidoep jang kekal, tetapi barang-siapa jang tidak menoeroet perentah Anak itoe, ija-itoe tadapat melihat hidoep, melainkan moerka Allah tinggal djoega padanja. <<  Yohanes 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran