Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KSKK]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 8 : 20 >> 

KSKK: Ini sudah kami putuskan, agar tak seorang pun dapat mencurigai kami dalam penyelenggaraan dana bantuan sebesar ini.


AYT: Kami sangat berhati-hati supaya tidak ada orang yang akan mencela kami dalam hal dalam pemberian besar yang diatur oleh kami ini.

TB: Sebab kami hendak menghindarkan hal ini: bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini.

TL: hendak menegahkan supaya jangan orang mencela kami di dalam hal pemberian besar yang kami pegang itu.

MILT: seraya menghindari hal ini: jangan seorang pun mempersalahkan kami dalam kelimpahan yang dilayani oleh kami ini,

Shellabear 2010: Kami pun bermaksud menjaga agar jangan seorang pun mencela kami sehubungan dengan upaya kami membawa pemberian yang jumlahnya besar ini,

KS (Revisi Shellabear 2011): Kami pun bermaksud menjaga agar jangan seorang pun mencela kami sehubungan dengan upaya kami membawa pemberian yang jumlahnya besar ini,

Shellabear 2000: Kami pun bermaksud menjaga agar jangan seorang pun mencela kami sehubungan dengan upaya kami membawa pemberian yang jumlahnya besar ini,

KSZI: Kami juga ingin mengelakkan daripada dicela berkaitan tindakan kami membawa pemberian yang begitu besar.

WBTC Draft: Kami sangat berhati-hati supaya tidak ada orang yang mencela tentang cara kami mengurus pemberian yang sangat besar itu.

VMD: Kami sangat berhati-hati supaya tidak ada orang yang mencela tentang cara kami mengurus pemberian yang sangat besar itu.

AMD: Kami sangat berhati-hati supaya tidak ada orang yang menyalahkan kami tentang cara kami mengumpulkan persembahan kasih yang besar jumlahnya ini.

TSI: Jadi agak banyak orang yang akan ikut ke Yerusalem, supaya tidak ada orang yang berani mengata-ngatai bahwa kami mengambil sebagian dari sumbangan yang sangat besar itu untuk kepentingan pribadi.

TSI3: Jadi agak banyak orang yang akan ikut ke Yerusalem, supaya tidak ada orang yang berani menuduh bahwa kami mengambil sebagian dari sumbangan yang sangat besar itu untuk kepentingan pribadi.

BIS: Kami sangat berhati-hati supaya jangan ada orang yang menyalahkan kami dalam hal menyampaikan sumbangan yang besar ini.

TMV: Kami sangat berhati-hati mengurus wang derma yang besar jumlahnya itu, supaya tidak sesiapa pun dapat mencela kami.

BSD: Kami sangat berhati-hati dalam menyampaikan sumbangan yang besar ini, supaya tak seorang pun mencurigai kami.

FAYH: Dengan pergi bersama-sama, kami akan dapat menjaga diri terhadap segala syak wasangka, sebab kami ingin supaya jangan ada seorang pun yang akan mencela cara kami dalam mengurus pemberian yang besar ini.

ENDE: Maksudnja pula hendak mengelakkan pentjelaan orang-orang tentang penjelenggaraan derma jang begitu besar hasilnja.

Shellabear 1912: Supaya menentukan demikian ini, yaitu jangan seorangpun mencelakan kami dalam hal kebajikan yang kami jalankan itu:

Klinkert 1879: Serta kami menegahkan orang daripada mengoempat kami sebab pekerdjaan kami dengan sabanjak harta ini.

Klinkert 1863: Maka ija-itoe sopaja djangan ada orang mentjela sama kita dari sebab pakerdjaan kita dengan banjak harta ini.

Melayu Baba: mau tntukan bgini, ia'itu jangan satu orang pun boleh chlakan kita deri-hal ini kbajikan yang kita ada jalankan;

Ambon Draft: Sedang kami djaga ingat antara itu, agar djangan aw-rang kasi nama djahat pada kami antara kalimpahan ini, jang debowat awleh kami.

Keasberry 1853: Maka lain deripada ini, iya itu supaya jangan sa'orang pun munchula akan kami ulih subab kabanyakkan ini yang dipurbuatnya ulih kami:

Keasberry 1866: Maka dijauhkan ini, iya itu supaya jangan sa’orang pun mŭnchŭlakan kami ulih subab kalempahan ini yang dikŭrjakan ulih kami.

Leydekker Draft: Sedang kamij ber`ingat 2 deri pada hhal 'ini, 'agar djangan barang sa`awrang pertjelakan kamij dalam kalimpahan 'ini, jang deperlakukan 'awleh chidmet kamij:

AVB: Kami juga ingin mengelakkan daripada dicela berkaitan tindakan kami membawa pemberian yang begitu besar.

Iban: Kami deka ngereja pengawa ba pasal pemeri tu enggau bejimat enggai ke orang mantah kami,


TB ITL: Sebab kami hendak menghindarkan <4724> hal ini: bahwa ada orang <5100> yang dapat mencela <3469> kami dalam <1722> hal pelayanan kasih yang kami lakukan <1247> dan yang hasilnya sebesar <100> ini <3778>. [<5124> <3361> <2248> <5259> <2257>]


Jawa: Sabab aku kabeh padha arep nyingkiri bab iki: yen ana wong kang nacad anggonku nindakake ayahan sih-katresnan kang wohe akeh banget iku.

Jawa 2006: Sabab aku kabèh padha arep nyingkiri bab iki: Menawa ana wong kang nacad anggonku nindakaké ayahan sih-katresnan kang wohé akèh banget iku.

Jawa 1994: Enggonku padha nyekel dhuwit pisungsung kuwi klawan ngati-ati, supaya aja ana wong sing nyalahaké aku.

Jawa-Suriname: Awaké déwé ya ati-ati tenan, aja sampèk kenèng disalahké wong nèk awaké déwé nguntet duwité apa kepriyé, awit sedulur-sedulur sing pada pawèh ya ora éman tenan.

Sunda: Tangtu sim kuring kudu ati-ati ngurus duit sumbangan teh, ulah nepi ka jadi panyerewedan.

Sunda Formal: Enggoning ngajalankeun ieu usaha tur ngurus duit sumbangan anu sakitu gedena, simkuring seja nyegah ulah nepi ka aya sangkaan teu hade ti batur.

Madura: Kaula sadaja ce’ te-ngatena sopaja ta’ sampe’ esala’agi oreng e dhalem parkara manapa’ sombangan se raja paneka.

Bauzi: Titus bake vi tau olulo modemda nim fa iba ba neo vazisi kota Yerusalem laba vi tau lalo modemu dam totbaho labe ba iba nehasu vàlu gagom vabiem bak. “Ame doi lam iho git modi seteho,” lahame ba iba vàlu gagodam vabiem bak. Damat iba feàtàhà vaba gi iba ahumdi neha, “Uho ame doi lam vou lam neàte. Ba etba vàmtea buà vam vaba gi ahebu ame dam laba vou le lodam bak,” lahame damat iba ahumdi gagom bake iho gi iademe meedam bak.

Bali: Tiang tangar pisan ngraksa jinah padanane puniki, mangda sampunang kantos wenten anak pakrimik ngeniang ring paindikan tiange ngamargiang kapitresnane puniki.

Ngaju: Ikei paham batawat mangat ela aton oloh je manyalan ikei tahiu gawi manyampai sumbangan je paham hai toh.

Sasak: Tiang pade onyaq-onyaq gati adẽqne ndaq araq dengan saq nyalahang tiang pade dalem hal nyampẽang sumbangan saq belẽq niki.

Bugis: Matutu senna’ki kuwammengngi aja’ naengka tau iya pasalaékki ri laleng gau’ ripalettu’na sumbangeng iya maégaéwé.

Makasar: Parallui tutu ikambe ri passala’na anne sumbanganga. Sollanna tenanniakka tau ampasalai ikambe ri nipabattuna anne sumbangang jai kammaya.

Toraja: Angki ma’ta’tan dikua da na sura’- kan tau lan te pentoean nanii pame-ngan kapua.

Duri: Nasolanni joo tau sanga cia'kan disanga tomajekkong, nadanggi' naden tau mpasalakan nnurusu'i joo doi' liwa' buda.

Gorontalo: U hedaha lami alihu diyaluwo tawu ta mopotala olami tou ami hepongurusiya sumbangan u ngohuntuwa boti,

Gorontalo 2006: Amiaatia malo hemo poo̒daha-dahaalo mao̒ alihu diaaluo tamo potala olamiaatia tosua̒li mopo tunggulo sadaka u hulinta botie.

Balantak: Kai ima-imamat tuu' dako' isian mian mompoposala' i kai na ruru'an men balaki' men wawakononmai kani'i.

Bambam: Kipaellä' kihempum sampe kipalanda' manappa indo doi' pada budanna la dipamoloiam lako to mase-mase. Aka kiua indana deenni napa'polalanni tau napasalakam.

Kaili Da'a: Patuju kami nompakau sampesuwuta etu mpasanggani-nggani ante I Titus ala ne'e maria tau manjalaraka akala kami mombaurusi pewai to nadea etu.

Mongondow: Sin ingaton makow nami, dika bo potaḷaían intau ing kami mopoyaput in sumbangan moaíntoí tana'a.

Aralle: Kidakai liu anna dai la aha tau ang mansallaang yaling inde di kaha-kaha umbaha yato mai'di doi' pentandonaii.

Napu: Tunggaiaki motudu halalunta ide lao hihimbela hai Titu, bona dati ara au mosalaingkai i poantiki kabulana lalumi au mahile.

Sangir: I kami e měngkate matěmu-těmudẹ̌ tadeạu kumbahangbe piạu mapẹ̌sal᷊ang kami e su hal᷊ẹ̌u mangěntudu laonggọ sěngarihang ini e.

Taa: Wali naka pei kami rani a’i ngkita etu mangansawang kami see ia damawali matamanasa to maya mampakanasaka sa’e kami tare mangoko bara kesaa yako ri sora to ikeni mami etu. Kami rani mangajagai naka ne’e tau damampakasala kami mangkonong ewa wimba naika mami mampakarataka sa’e sora to bae si’i.

Rote: Ami manea besa-besa fo ela boso hapu hataholi fe salak neu ami nai ami manduku-malosak tutulu-fafalik matuaina ia.

Galela: Komagena una gena ngomi miwisulo la o Titus wimote ma ngale ngomi mimasirese o sababu moi sidago o nyawa itemo, o dodara ma ngongike de cawali o pipi ma lamo manena gena ngomi miaaturu de mia sininga qatorou.

Yali, Angguruk: Allah olohotma anggolo emberuson niren foroho laheyon arimano fahet niren hirag tahup puk nowen at foroho laruhu ulug unduhuk ferusa.

Tabaru: Ngomi miomasitiari ma sala, la 'uwa sigado 'o nyawa misisala gee mio'otaka 'o ro-riwo ma amokoka ne'ena.

Karo: Isilahken kami kal maka ise pe la nalahken kami i bas kami ngurus pemere si ibereken alu melumbar e.

Simalungun: Ibahen hanami sonai, ase ulang adong na mangkata-hatai hanami pasal tumpak na banggal, na nidalankonnami,

Toba: Unang ditihai hami di tumpak na balga, na huhapadothon hami; i do na hutamparhon hami.

Dairi: Mermanat ngo kami asa ulang lot mennalahken kami ibas pesakatken tumpak pengurupi simbelgahna.

Minangkabau: Kami sabana ba ati-ati, supayo jan ado urang nan manyalahkan kami, dalam parkaro manyampaikan bantuan nan gadang ko.

Nias: Mangenanõ sibai ndra'aga ena'õ bõi so niha samõbõgõ si lõ duhu khõma, ba wama'ema tolotolo sebua andrõ.

Mentawai: Bulat makopé kujago kai tubumai, buí ibara sijoaké kai ka pasisesegéakémai panguruat simigi néné.

Lampung: Sekam behati-hati nihan in dang wat jelma sai nyalahko sekam delom hal nyampaiko sumbangan sai balak inji.

Aceh: Kamoe keubiet até-até that mangat bék na ureuëng jipeusalah kamoe lam hai kamoe peusampoe sumbangan nyang rayeuk nyoe.

Mamasa: La kipaela' tongan-tongan te umparampo inde doi' budae annu indana dengammo tau umpasalakan.

Berik: Jei seyafter abar agma sofwef doini uskambar jeiserem jam girinmifelfe, jega enggalf angtane afa fas enggam jam ge gubiyen, "Paulus jelem afelen mesnabar doini jeiserem syefer ne girinfele."

Manggarai: Ami toé ngoéngm te mbéis lata oné gori keturu ali momang, kudut téing réco mésé ho’o.

Sabu: Jhi lema do nga jaga pewoie-ie, mita do dho era ne ddau do wie hala pa jhi pa dhara la pengaddu ne bhara lua ruba dhara do dhai ae mina hedhe.

Kupang: Botong cari jalan ko bekin yang batúl, ko biar sonde ada orang yang bisa tudu sang botong bilang, botong sonde karjá batúl waktu antar ini doi kasi pi orang yang parlú dong.

Abun: Men gwat sugum gato yé syo nai men wa men gwat wa nje mo bur Yudea ne yo, men mewa men nggwa sisu ndo, sawe ye yo ku os wa ki men gum ibit mo suk gato men ben su sugum ne.

Meyah: Ofa omororu memef tein, jefeda enadaij nou rusnok enjgineg rudou efeda rot memef osok gij mar ongga memef motunggom rot mareibra ofoukou insa koma guru.

Uma: Patuju-kai mpohubui ompi'-ta to hadua toii tilou dohe Titus, apa' doko' kipelompehi bona neo' mpai' ria to mpo'uli' uma monoa' po'ingku-kai hi pongkeni-kai pewai' to bohe toi.

Yawa: Reamo anakere umaso raijaro mavabe weye reamo doijo manui raugav. Reamare vemo vatan inta wo reansaura tantunawi ware, “Paulus pamo po doije nake inta ramavu amarom,” wenora.


NETBible: We did this as a precaution so that no one should blame us in regard to this generous gift we are administering.

NASB: taking precaution so that no one will discredit us in our administration of this generous gift;

HCSB: We are taking this precaution so no one can find fault with us concerning this large sum administered by us.

LEB: [We are] trying to avoid this, lest anyone should find fault with us in this abundant gift that is being administered by us.

NIV: We want to avoid any criticism of the way we administer this liberal gift.

ESV: We take this course so that no one should blame us about this generous gift that is being administered by us,

NRSV: We intend that no one should blame us about this generous gift that we are administering,

REB: We want to guard against any criticism of our handling of these large sums;

NKJV: avoiding this: that anyone should blame us in this lavish gift which is administered by us––

KJV: Avoiding this, that no man should blame us in this abundance which is administered by us:

AMP: [For] we are on our guard, intending that no one should find anything for which to blame us in regard to our administration of this large contribution.

NLT: By traveling together we will guard against any suspicion, for we are anxious that no one should find fault with the way we are handling this generous gift.

GNB: We are being careful not to stir up any complaints about the way we handle this generous gift.

ERV: We are being careful so that no one will criticize us about the way we are caring for this large gift.

EVD: We are being careful so that no person will criticize us about the way we are caring for this large gift.

BBE: And so that no man might be able to say anything against us in the business of this giving which has been put into our hands:

MSG: taking every precaution against scandal. We don't want anyone suspecting us of taking one penny of this money for ourselves.

Phillips NT: Naturally we want to avoid the slightest breath of criticism in the distribution of their gifts,

DEIBLER: The believers have given money [EUP] generously. So, by sending that fellow believer along with Titus to take the money to Jerusalem, we are trying to make sure that no one will be able to accuse us(exc) of taking some of the money for ourselves.

GULLAH: We wahn fa tek cyah dat nobody ain gwine blame we bout de way we nyuse dis big gif ob money yah.

CEV: We don't want anyone to find fault with the way we handle your generous gift.

CEVUK: We don't want anyone to find fault with the way we handle your generous gift.

GWV: We don’t want anyone to find fault with the way we are administering this generous gift.


NET [draft] ITL: We did this <5124> as a precaution <4724> so that no <3361> one <5100> should blame <3469> us <2248> in regard <1722> to this <3778> generous gift <100> we <2257> are administering <1247>. <<  2 Korintus 8 : 20 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran