Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KSKK]     [PL]  [PB] 
 <<  Yakobus 1 : 5 >> 

KSKK: Jika salah seorang dari antara kamu tidak memiliki kebijaksanaan, hendaklah ia memintanya dari Allah yang memberinya kepada semua orang dengan mudah dan tanpa syarat.


AYT: Akan tetapi, jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintanya kepada Allah, yang dengan murah hati memberi kepada semua orang tanpa mencela, dan itu akan diberikan kepadanya.

TB: Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, --yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit--,maka hal itu akan diberikan kepadanya.

TL: Jikalau ada orang di antara kamu yang kurang bijak, hendaklah ia memohonkan kepada Allah, yang mengaruniakan dengan murahnya kepada tiap-tiap orang dengan tiada membangkit-bangkitkan, niscaya dikaruniakan-Nya kelak kepadanya.

MILT: Dan apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, biarlah dia meminta dari Allah (Elohim - 2316), yang memberikan kepada semua orang dengan bebas dan dengan tidak mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya.

Shellabear 2010: Jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmah, hendaklah ia memintanya kepada Allah -- yang memberi dengan murahnya kepada semua orang tanpa memperhitungkan kesalahan mereka -- maka Ia akan memberikan hal itu kepadanya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmah, hendaklah ia memintanya kepada Allah -- yang memberi dengan murahnya kepada semua orang tanpa memperhitungkan kesalahan mereka -- maka Ia akan memberikan hal itu kepadanya.

Shellabear 2000: Jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memohonkannya kepada Allah, niscaya Ia akan memberikan hal itu kepadanya, sebab Allah menganugerahkan dengan murahnya kepada semua orang dengan tidak memperhitungkan kesalahan mereka.

KSZI: Sekiranya seseorang di antaramu kurang bijaksana, dia haruslah berdoa kepada Allah supaya mengurniakan kebijaksanaan kepadanya, kerana Allah memberi dengan murah hati kepada semua orang tanpa memandang kesalahan mereka.

WBTC Draft: Tetapi jika ada di antara kamu yang membutuhkan hikmat, kamu harus memintanya kepada Allah. Allah adalah murah hati. Ia senang memberi kepada semua orang. Ia akan memberi hikmat kepadamu.

VMD: Apakah ada di antara kamu yang membutuhkan hikmat? Mintalah itu kepada Allah. Ia murah hati dan senang memberi kepada setiap orang. Ia akan memberi hikmat kepadamu.

AMD: Jika di antara kamu ada yang membutuhkan hikmat, mintalah kepada Allah. Allah itu murah hati dan Ia akan memberikan hikmat tanpa memperhitungkan kesalahan kita yang lama.

TSI: Tetapi dalam suatu ujian iman, kalau kamu merasa kekurangan hikmat, mintalah hikmat dari Allah. Karena Allah sangat murah hati kepada semua orang, dan Dia tidak pernah tersinggung kalau kita meminta hal itu kepada-Nya. Karena itu mintalah, dan hikmat yang kamu perlukan akan diberikan kepadamu.

BIS: Kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah, maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya; sebab kepada setiap orang, Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan.

TMV: Jika ada sesiapa antara kamu kurang bijaksana, hendaklah dia berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kebijaksanaan kepadanya; kerana Allah memberikan dengan murah hati dan dengan sukacita kepada setiap orang.

BSD: Kalau ada di antaramu yang kurang bijaksana hendaklah ia memintanya dari Allah. Dan, Allah akan memberikannya dalam kemurahan dan belas kasihan-Nya.

FAYH: Jika Saudara ingin mengetahui apa yang dikehendaki Allah dari Saudara, tanyakanlah kepada-Nya, maka Ia akan memberitahukannya kepada Saudara. Ia selalu bersedia memberikan kebijaksanaan dengan limpahnya kepada semua orang yang memohonkannya. Ia tidak akan merasa kesal karenanya.

ENDE: Bila salah seorang daripadamu kurang bidjaksana, hendaklah ia memohonkannja dari Allah; dan Allah akan memberikan kepadanja tanpa sjarat atau kata-kata keras.

Shellabear 1912: Tetapi jikalau ada orang diantaramu yang kurang budi, hendaklah dipohonkannya kepada Allah, yang mengurniakan dengan murahnya kepada orang sekalian dengan tiada mencela dia, niscaya diberinya kelak kepadanya.

Klinkert 1879: Maka djikalau kiranja kapada barang sa'orang di-antara kamoe koerang akal-boedi, hendaklah dipoehoenkannja kapada Allah, jang mengaroeniakan kapada segala manoesia dengan moerahnja dan dengan tidak membangkit-bangkit, nistjaja ija-itoe akan dikaroeniakan djoega kapadanja.

Klinkert 1863: {Ams 2:3} Maka kaloe kiranja barang sa-orang dari kamoe koerang akal boedi, biar dia minta itoe sama Allah, jang kasih sama segala manoesia dengan moerahnja, dan tidak Toehan membangkit-bangkit; {Yer 29:12; Mat 7:7; 21:2; Mar 11:24; Yoh 16:24; 1Yo 3:22; 5:14} maka tentoe ija-itoe nanti dikasih sama dia.

Melayu Baba: Ttapi jikalau ada orang antara kamu yang kurang bijaksana, baik dia minta deri-pada Allah, yang kasi k-pada smoa orang dngan kmurahan-nya, dan dngan t'ada chlakan; dan nanti di-kasikan k-pada dia.

Ambon Draft: Dan djikalaw barang sa-awrang deri pada kamu ra-sa kurang deri budi-meng-arti, hendaklah ija minta deri Tuhan Allah, jang deng-an suka-suka kasi pada sa-kalijen awrang, dan tijada babangkil pada barang sa; aw-rang; bagitu djuga itu akan deberikan padanja.

Keasberry 1853: Adapun jikalau kiranya barang sa'orang deripada kamu yang korang budi, maka biarlah dipohonkannya itu kapada Allah, yang mungurniai kapada sagala manusia dungan kabebasannya, dan tiadalah iya munghurdikkan; mulainkan akan dikurniakannya padanya.

Keasberry 1866: Adapun jikalau kiranya barang sa’orang deripada kamu yang korang budi, maka biarlah dipohonkannya itu kapada Allah, yang mŭngurniai kapada sagala manusia dŭngan kabibasannya, dan tiadalah iya mŭnghŭrdikkan; mŭlainkan akan dikurniakannya padanya.

Leydekker Draft: Dan djikalaw bagi barang sa`awrang deri pada kamu 'ada kurang hhikmet, hendakhlah 'ija minta 'itu deri pada 'Allah jang karunjakan ramej 2 pada sasa`awrang, dan tijada bangkilkan: maka 'itu 'akan karunjakan padanja.

AVB: Sekiranya seseorang di antaramu kurang bijaksana, dia haruslah berdoa kepada Allah supaya mengurniakan kebijaksanaan kepadanya, kerana Allah memberi dengan murah hati kepada semua orang tanpa memandang kesalahan mereka.

Iban: Enti kita nadai penemu-dalam, pinta ngagai Allah Taala ke meri enggau gerah mudah sereta enda mansik penyalah, lalu utai nya deka diberi ngagai kita.


TB ITL: Tetapi <1161> apabila <1487> di antara kamu <5216> ada yang <5100> kekurangan <3007> hikmat <4678>, hendaklah ia memintakannya <154> kepada <3844> Allah <2316>, -- yang memberikan <1325> kepada semua orang <3956> dengan murah hati <574> dan <2532> dengan tidak <3361> membangkit-bangkit <3679> --, maka <2532> hal itu akan diberikan <1325> kepadanya <846>.


Jawa: Dene manawa panunggalanmu ana kang kekurangan kawicaksanan, iku nyuwuna marang Gusti Allah, kang maringi marang sakabehing wong kanthi eklas, ora kanthi ngundhat-undhat, sarta bab iku bakal kaparingake marang dheweke.

Jawa 2006: Déné menawa panunggalanmu ana kang kekurangan kawicaksanan, iku nyuwuna marang Allah, kang maringi marang sakèhing wong kanthi loma lan éklas, temah bab iku bakal kaparingaké marang wong mau.

Jawa 1994: Yèn panunggalanmu ana sing kurang wicaksana, nyuwuna karo Gusti Allah, mesthi bakal diparingi, awit Gusti Allah yèn maringi marang sapa waé kanthi loma lan éklas.

Jawa-Suriname: Para sedulur, nèk nang tengahmu ènèng sedulur rumangsa kurang kaweruh, ndedongaa marang Gusti Allah; Dèkné bakal ngekèki marang sapa waé tanpa maido.

Sunda: Tapi lamun di antara aranjeun aya anu kurang bijaksana, kudu nyuhunkeun ka Allah supaya dipaparin kabijaksanaan, da Allah mah sipat murah jeung welas asih.

Sunda Formal: Upama aya nu kurang panemu, sina neneda nyuhunkeun ka Allah, tanwande dipaparin; sabab Allah mah, jembar pangasih ka sarerea.

Madura: Mon badha e antarana sampeyan se ta’ bicaksana, nyo’on ka Allah, tanto oreng ganeka sareng Allah eparenge kabicaksana’an ganeka; sabab ka sadajana oreng, Allah apareng kalaban lamba’ sareng bellas ase.

Bauzi: Na im uba duzum di lam uho meit neha, “Ahu adat iademe ozome meedam bak akete?” lahame vi ozom vabiemeam làhà gi Ala bake nehasu tom gagodale. “Ai Ala oa, em akati modela?” lahame tom gagodam di labe Alat ba uba neham vabak. “Aa! Om akati modem bi mode?” lahame ba meoli im vahokedam vabak. Alat abo na ilabdi kehàm vaba meedam Alat modem labe gi taho ame da laba, “Nehame modele,” lahame modi ozobohudi fi gate tame.

Bali: Nanging yening wenten ring pantaran parasemeton sane kirang wicaksana, mangda ipun ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sane pacang ngicen ipun kawicaksanan; santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa kalintang dana tur tan madue pamrih ring jadmane makasami.

Ngaju: Amon aton ije biti bara keton je tapas kapintar-kaharatie, keleh ie balaku jete dengan Hatalla, maka Hatalla kareh manenga kapintar-kaharati akae; basa akan gagenep biti, Hatalla manenga hapan kahias ateie tuntang hapan sintan Aie tuntang asin Aie.

Sasak: Lamun araq sopoq dengan lẽq antare side saq kekurangan hikmat, ie harus tunas lẽman Allah, make Allah gen ngicanin ie; sẽngaq lẽq sebilang dengan, Allah ngicanin secare murah atẽ dait nẽnten ngungkit-ngungkit kesalaqanne.

Bugis: Rékko engka séddi tau ri yelle’mu iya makurang panré, sitinajai naéllau ri Allataala, na Allataala mpéréngngi matu apanréng ri aléna; saba’ lao ri tungke’ tau, mabbéréi Allataala sibawa makacuwa enrengngé paressé babuwa.

Makasar: Punna nia’ tau ri kau ngaseng kurang pangngissengang, parallui nupappalakkang battu ri Allata’ala, sollanna nisare pangngissengang battu ri Allata’ala; nasaba’ yangasenna taua akkullei Nasare Allata’ala lanri lammoro’ pa’mai’Na, kammayatompa lanri pangngamaseanNa.

Toraja: Anna iake denkomi tu tang kinaa, sipatu la napalaku lako Puang Matua, tu umpa’kamasean bangi lako mintu’ tau sia tang Napopeko’to’, manassa la Napa’kamasean lako kalena.

Duri: Ia ke den kamu' tangpadete' tangngahmi, la meta'da kamu' lako Puang Allataala naben kamu', sanga malaboh na masannang penawan-Na mangpabengan lako sininna tau.

Gorontalo: Wonu woluwo to wolota limongoli ta dila boti bijaki, tiyo musi mohile hikimati ode Allahuta'ala ta mongohi mayi ode timi'idu tawu wolo umura wawu dila mopotala lo hihile boyito. Wawu hihile odito boyito ma tolimo lo Allahuta'ala.

Gorontalo 2006: Wonu woluo ngotaalio to wolotamu diila botie molinepo, mamusi tio mohile monto Allahu Taa̒ala, yi Allahu Taa̒ala mamongohi mai tinepo olio; sababu ode timii̒du tau, Allahu Taa̒ala mongohi mai wolo muula lohilao wau wolo pongolaasa hilaa hilao.

Balantak: Kalu isian i kuu men sian laan isian pinginti'ian, ia tio mama'ase' pinginti'ian iya'a na Alaata'ala. Mbaka' Alaata'ala sabole mantarai pinginti'ian na ko'ona, gause Alaata'ala mantarai sanda' mian tia noa men ma'amat ka' sian mingimbuat sala'muu.

Bambam: Maka' deem tau illaam alla'-alla'mua' tä' naissam aka la dipogau' muoloi pa'sändäsam, la umpelau akkalam längäm Puang Allataala to si ma'pebeem sola kamatutuam anna to tamannau-nau, anna nabeenni kaha-kaha ia too.

Kaili Da'a: Ane maria nggari tatongo komi to nakura notona, i'a kana merapi noto nggari ja'i Alatala. Pade Alatala kana mombawai noto etu ka i'a, sabana Alatala nombawai ka pura-pura tau ante najoi rarana. Da'a niwaina nggarau.

Mongondow: Aka oyuíon ing kon sigad monimu diaípa totok mobijaksana, yo musti mopo'igum ko'i Allah, daí ogoianbií i Allah ing kabijaksana'an sia. Sin takinbií pia ing gina bo tabi ki Allah mobogoi kom pomuḷoi intau.

Aralle: Ponna aha tau yaling di alla'-alla'mua' ang dai nainsang aka ang la nababe ungngoloi pesändä', ya' la umpalau kakeaka'ang dai' di olona Puang Alataala, ang si mebea sibaha kamarota'ang sitonda unnä' inahanna, anna nabeai yato ang napalau.

Napu: Ane arakau au bara moisa rara mokadipura katuwomi, agina niperapi kanoto lalu hangko i Pue Ala, hai batena Naweikau. Lawi apa au nawei Pue Ala, Nawei i ope-ope tauna hangko i kabulana laluNa, bara Nawei ngkahunda-hunda.

Sangir: Kereu piạu sěngkatau wọu tal᷊oarang kamene e kawe riọ longong, ute pẹ̌gausẹ̌ko su Mawu Ruata e i sie, kụ Duata e sarungbe měngonggọu kapapelesa si sie; batụu su taumata pẹ̌sěngkatau e Mawu Ruata seng nangonggọ dingangu naunge mal᷊uasẹ̌ nẹ̌papinunụ u kakěndagẹ̌ e.

Taa: Pei ane re’e tau ri oyo ngkomi to taa gana kapandenya mangkonong palaong to etu, to taotao tau etu makai-kai mamporapika resi i Pue Allah, wali i Pue Allah damangawaika ia kapande etu. Kita mangansani i Pue Allah damangawaika kapande etu apa Ia manoto kojo resi samparia tau pasi Ia taa manganseko tau to marapi sawang resi Ia.

Rote: Metema hapu hataholi esa nai emi dalek, dudu'a-aafi manatee teno na beita dai fa, soona ela leo bee na, ana noke neme Manetualain mai fo neukose Manetualain fen dudu'a-aafi manatee tenok; nana Manetualain fe no dale malole ma susue-lalaik, neu basa hataholi la.

Galela: So nakoso nginika la kanaga o sangisara ma rabaka de ngini akuwa nianako idodooha bilasu niaaka itotiai, de hika la tanu ngini nigolo o Gikimoika. Sababu Una Awi sininga foloi qaloha so wodupa wahike ilamo o nyawa yangoduka. So komagena o Gikimoi asa winidotoka la ngini lo aku nianako.

Yali, Angguruk: Ap misig hit sehelimu wereg halug mun ane man ane alem onoluk atuk ane apeleg toho wereg halug at inowen Allah fam heng turuk laruhu. Heng turuk laruhumu alem oluk atuk ane hiyag utuk laruhu. Allah inowen ap obog toho Indi isaruk lit Indi wiyig toho wereg lit Inggik ahako roho og isaruk.

Tabaru: Nako la nginioka naga moi koyobarijawa rekeni, ge'ena yomaga'asoko ma Jo'oungu ma Dutuka, de dua 'una 'asa wakikula, sababu 'una woduaka 'o nyawa 'isinoimika wakiriwo de 'awi dora.

Karo: Tapi adi lit i bas kam si kurang kepentarenna, ertotolah ia man Dibata si mereken kepentaren man bandu. Sabap Dibata kap mereken kepentaren man kerina jelma alu melumbar dingen dem perkuah ate.

Simalungun: Tapi anggo adong i tongah-tongah nasiam na hurangan bani hauhuron, ipindo ma ai hubani Naibata, na layak mambere bani haganup, anjaha seng marpangayah, jadi bereon-Ni ma ai hu bani.

Toba: Ai molo adong di tongatongamuna na hurangan bisuk, dipangido ma tu Debata, na bulus mangalehon di saluhut jala ndang marpangea, dung i lehononna ma tu ibana.

Dairi: Mula lot bai ndènè nai kurang bijak, ipido mo kebijaken i bai Dèbata nai, asa iberrèken Dèbata bana kebijaken i; ai mbuas ngo Dèbata merrèken idi ibagasen masèh atèna janah oda merdengan pengèah.

Minangkabau: Jikok ado salah surang di antaro angku-angku, nan kurang bijaksano, andaklah inyo mamintaknyo dari Allah, mako Allah ka mambarikan kabijaksanoan kabake inyo; dek karano, kabake satiyok urang, Allah mambari jo murah ati, sarato jo parasaan raso ibo.

Nias: Na so ba khõmi zambõ fa'atuatua, ba ya mu'andrõ khõ Lowalangi, ba Ibe'e khõnia, bõrõ me Ibe'e Lowalangi ba zi dozi niha sodanedane ba wa'ahakhõ dõdõ ba fa'omasi.

Mentawai: Ké ai baí ka talagamui simagulai sikut paatuat, buítá ratiddou pusisikut paatuat néné ka tubut Taikamanua, tá isoppi ikau ka sia Taikamanua pusisikut paatuat néné. Aipoí senen tubut sirimanua, ikakau Taikamanua ka tubudda siripot aggai bagania samba punununtut bagania.

Lampung: Kik wat sai jelma di hantaramu sai kurang bijaksana, hagani ia ngilu jak Allah, maka Allah haga ngeniko kebijaksanaan jama ia; mani jama unggal jelma, Allah ngeni jama murah hati rik perasaan belas kesian.

Aceh: Meunyoe na sidroe lamkawan gata nyang hana bijaksana, bah kheueh jihnyan jilakée ubak Allah, ngon lagée nyan Allah teuma geubri keubijaksanaan nyan bak jih; sabab keu tieb-tieb ureuëng, Allah geubri ngon murah até dan ngon peurasaan gaséh sayang.

Mamasa: Ianna dengan tau illalan alla'-alla'mua' tae' naissan aka la napogau' ke untingngayoi passudian, la umpelau kakeakasan langngan Puang Allata'alla anna beenni aka to marampa' ma'pebeen anna to tama'nuku-nuku.

Berik: Afa angtane imniwer tousaiserem jam domolyanaye, jei sembayanga Uwa Sanbagirf enggam gam gwebabana, "O Uwa Sanbagiri tousaiserem ap se gulba.", ane Uwa Sanbagiri Jei angtane jeiserem tousaiserem jep ga gam gulbana. Jei gam gulbana, aam temawer Uwa Sanbagiri Jei angtanefe uskambar kitulmuwena. Angtane safe bastantowaifer gane bala, jengga Jei unggwanfersus gam golmini, ane Jei enggam jam ge gubiyen, "Aamei Ai gamjon As ijama balyan."

Manggarai: Maik émé oné be réha méu manga ata géong nggalas-nai, céwé di’an hia tegi oné Mori Keraéng. Mori Keraéng te téing nggalas hitu latang te hia, ai Hia téing nggalas-nai oné sanggéd ata ali gawas agu lembak naiN.

Sabu: Kinga era heddau pa telora mu do dho lohe i'a ne pepagha-penge do jhamma ke no ta ami ngati Deo ne lua do naanne, moko do ta wie ma ri Deo pa no ne lua mmau dhara do naanne; rowi tu nadu we, do ta wie ri Deo nga ade do ruba dhara jhe do nga hajha nga ddhei.

Kupang: Kalo ada dari bosong yang rasa diri sonde tau jalan kaluar dari susa, bosong bisa tanya sang Tuhan yang tau samua. Dia yang bisa kasi tunju jalan kaluar kasi sang bosong. Dia yang buka jalan deng hati sanáng, deng Dia sonde mara sang bosong kalo bosong minta sang Dia.

Abun: Nin yé gato jam suk yo ri nde tó, nin ndek mo Yefun Allah subere An kak nin bi sukjimnut et. Sane bere Yefun kak nin bi sukjimnut re. Yefun Allah yo nutbot sukibit gato men ben ne nde, wo An iwa An dakai ben sukndo su men sor, subere men jam suk.

Meyah: Erek osnok egens jeska iwa ongga odou enebriyi eteb gij mar enesi, beda ofa ois gu Allah rot ojgomu. Jeska Allah bera ongga eita mar ongga oufamofa erek ofoukou gu rusnok. Beda osnok egens koma emesma odou ongga ebriyi gij mar rot tenten si. Jeska Allah emeita mar erek koma rot efen odou ongga eriagamaga eteb ojgomu. Ofa enagei mar koma jeska iwa guru.

Uma: Ane ria-ta to uma monoto nono-ta, agina taperapi' kanotoa nono ngkai Alata'ala. Bate nawai' moto-ta mpai' kanotoa nono to taperapi'. Apa' hi butu dua tauna Alata'ala mewai' ngkai kamanara-na, uma-i ria mewai' ngkahuru.

Yawa: Weapamo are nyirati nyantukambe animaisye mi nyo rave inda mamaisye rai, weamo syare nyo ranajo Amisye ai. Indati Po nakarikuga raneka inda mbar ti nyo ana mamaisye raen aje. Weye Amisye bekobe vatane wansai tutudi muno aneme ndaradamo Po ana wandanajoe mamo Po raunande wansai kobe.


NETBible: But if anyone is deficient in wisdom, he should ask God, who gives to all generously and without reprimand, and it will be given to him.

NASB: But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him.

HCSB: Now if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives to all generously and without criticizing, and it will be given to him.

LEB: Now if any of you lacks wisdom, let him ask for [it] from God, who gives to all without reservation and not reproaching, and it will be given to him.

NIV: If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him.

ESV: If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him.

NRSV: If any of you is lacking in wisdom, ask God, who gives to all generously and ungrudgingly, and it will be given you.

REB: If any of you lacks wisdom, he should ask God and it will be given him, for God is a generous giver who neither grudges nor reproaches anyone.

NKJV: If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him.

KJV: If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all [men] liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.

AMP: If any of you is deficient in wisdom, let him ask of the giving God [Who gives] to everyone liberally {and} ungrudgingly, without reproaching {or} faultfinding, and it will be given him.

NLT: If you need wisdom––if you want to know what God wants you to do––ask him, and he will gladly tell you. He will not resent your asking.

GNB: But if any of you lack wisdom, you should pray to God, who will give it to you; because God gives generously and graciously to all.

ERV: Do any of you need wisdom? Ask God for it. He is generous and enjoys giving to everyone. So he will give you wisdom.

EVD: But if any of you needs wisdom, then you should ask God for it. God is generous. He enjoys giving to all people. So God will give you wisdom.

BBE: But if any man among you is without wisdom, let him make his request to God, who gives freely to all without an unkind word, and it will be given to him.

MSG: If you don't know what you're doing, pray to the Father. He loves to help. You'll get his help, and won't be condescended to when you ask for it.

Phillips NT: And if, in the process, any of you does not know how to meet any particular problem he has only to ask Godwho gives generously to all men without making them feel guiltyand he may he quite sure that the necessary wisdom will be given him.

DEIBLER: If anyone of you does not know how to act wisely in order to endure difficulties/trials well, he should ask God to show him what he should do, because God wholeheartedly/gladly helps all people who ask and does not scold anyone for asking. Those who ask, God will give them wisdom to know what they should do.

GULLAH: Ef one ob oona hab need fa mo sense bout sompin, leh um aks God, an God gwine gim. Cause God da gii wid open han ta all people, an e heppy fa do dat. E ain gwine find no fault wid um.

CEV: If any of you need wisdom, you should ask God, and it will be given to you. God is generous and won't correct you for asking.

CEVUK: If any of you need wisdom, you should ask God, and it will be given to you. God is generous and won't correct you for asking.

GWV: If any of you needs wisdom to know what you should do, you should ask God, and he will give it to you. God is generous to everyone and doesn’t find fault with them.


NET [draft] ITL: But <1161> if <1487> anyone <5100> is deficient <3007> in wisdom <4678>, he should ask <154> God <2316>, who gives <1325> to all <3956> generously <574> and <2532> without <3361> reprimand <3679>, and <2532> it will be given <1325> to him <846>. <<  Yakobus 1 : 5 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran