Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KUPANG]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 9 : 10 >> 

Kupang: Tuhan yang kasi bibit, ko orang tani dong tanam. Tuhan yang kasi makanan, ko kotong bisa makan. Tuhan yang sama tu, yang nanti kasi bosong berkat ko biar bosong bisa bekin yang batúl. Itu sama ke bosong jadi orang tani, ais Tuhan kasi bibit sang bosong ko bosong tanam. Deng bosong pung hasil tu, Dia bekin tamba hari, tamba banya.


AYT: Sekarang, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti sebagai makanan, akan menyediakan dan melipatgandakan benihmu untuk ditabur dan akan memperbanyak hasil-hasil kebenaranmu.

TB: Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipatgandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu;

TL: Tetapi Tuhan yang mengaruniakan benih kepada penabur, dan roti untuk makanan, Ialah juga akan mengaruniakan dan memperbanyakkan taburanmu dan melebatkan buah-buahan kebajikan kamu,

MILT: Dan Dia yang memasok benih bagi yang menabur dan roti sebagai makanan, kiranya Dia memasok dan melipatgandakan benihmu dan kiranya Dia menumbuhkan buah-buah kebenaranmu,

Shellabear 2010: Tuhanlah yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia jugalah yang akan menyediakan benih bagimu untuk ditabur dan melipatgandakannya, serta memperbanyak buah-buah yang benar dalam kehidupanmu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Tuhanlah yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia jugalah yang akan menyediakan benih bagimu untuk ditabur dan melipatgandakannya, serta memperbanyak buah-buah yang benar dalam kehidupanmu.

Shellabear 2000: Tuhanlah yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia jugalah yang akan menyediakan benih bagimu untuk ditabur dan melipatgandakannya, serta memperbanyak buah-buah yang benar dalam kehidupanmu.

KSZI: Allah telah menyediakan benih untuk disemai dan roti untuk dimakan. Semoga Allah melipatgandakan benih yang telah kamu semai dan memperbanyak buah hasil kebenaran,

KSKK: Allah yang memberi benih kepada penabur, juga memberi roti yang dimakannya. Ia akan melipatgandakan benih untukmu dan juga akan memperbanyak hasil perbuatanmu yang baik.

WBTC Draft: Allah menyediakan benih bagi penabur dan memberikan roti untuk makanan. Allah akan menyediakan yang kamu butuhkan dan menumbuhkannya supaya menghasilkan panen besar dari kebaikanmu.

VMD: Allah menyediakan benih bagi penabur dan memberikan roti untuk makanan. Allah akan menyediakan yang kamu butuhkan dan menumbuhkannya supaya menghasilkan panen besar dari kebaikanmu.

AMD: Allah yang menyediakan benih bagi para penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan dan melipatgandakan benih untuk ditabur, serta memperbanyak buah-buah yang benar dalam hidupmu.

TSI: Jadi sebagaimana Allah menyediakan bibit bagi penabur dan hari demi hari memberikan makanan untuk kita makan, demikian juga Dia akan memberkati kamu dengan berlimpah-limpah. Maksud saya, kamu akan dimampukan untuk memberi dengan murah hati kepada orang-orang lain, lalu perbuatan-perbuatan baikmu itu akan menghasilkan banyak kebaikan di hadapan Tuhan.

BIS: Allah yang menyediakan benih untuk si penabur dan makanan untuk kita. Ia juga akan menyediakan dan memperbanyak apa yang kalian tabur, supaya hasil kemurahan hatimu bertambah pula.

TMV: Allah menyediakan benih untuk ditabur dan makanan untuk dimakan. Dia juga akan membekali kamu benih yang dapat kamu tanam, dan akan menyebabkan tanaman kamu tumbuh. Dengan demikian kamu semakin murah hati.

BSD: Allah menyiapkan benih untuk orang yang menanam dan makanan untuk kita. Ia akan melipatgandakan apa yang kita tanam supaya kita dapat memberi lebih banyak lagi.

FAYH: Sebab Allah, yang memberikan benih kepada petani untuk ditanam, dan kemudian mengaruniakan panen yang baik untuk dituai dan dimakan, akan memberikan kepada Saudara lebih banyak benih untuk ditanam dan akan menumbuhkannya, sehingga Saudara akan dapat memberikan lebih banyak dari hasil panen Saudara.

ENDE: Dia jang menjediakan benih bagi penabur dan memberi dia roti untuk redjekinja, Ia djuga memberikan kamu benih dan memperbanjakkannja, lalu menumbuhkan padamu buah-buah kebenaran.

Shellabear 1912: Adapun Tuhan yang membekalkan benih bagi orang yang menabur, dan roti akan makanan, maka ia pun akan membekalkan dan menambahi biji-bijian kamu, serta memperbanyakkan buah-buahan kebenaranmu:

Klinkert 1879: Adapon Toehan, jang mengaroeniakan benih kapada orang penaboer danlagi makanan akan dimakan, Ija djoega akan mengaroeniakan benih kapada kamoe pon, dan Ija memperbanjakkan dan menoemboehkan kelak boewah-boewah kabenaranmoe;

Klinkert 1863: Maka Toehan jang kasih bidji sama orang jang menaboer, dan redjeki akan dimakan, ija-itoe nanti kasih bidji djoega sama kamoe dan memperbanjakken dia, dan menambahken boewah-boewah kabetjikanmoe:

Melayu Baba: Dan Tuhan yang bkalkan bneh kerna orang yang mnabur, dan roti buat makanan, nanti bkalkan dan tambahkan kamu pun punya bneh, dan banyakkan kamu punya kbnaran punya buah-buahan;

Ambon Draft: Maka Dija itu jang karunjakan bidji-bidjian pada awrang penabor dan rawti akan makanan, Ija djuga akan karunjakan pada kamu bi-dji-bidjian, dan taperbanjak-kan itu, dan kasi tumbu bo-wa-bowa adalet kamu;

Keasberry 1853: Adapun skarang iya yang mumbri bunih kapada orang yang munabur itu juga mumbri riski akan makanan kamu pun: surta mumbanyakkan bunih kamu yang ditanam itu, dan munambahkan buah buahan kabajikan kamu;)

Keasberry 1866: Adapun skarang Tuhan yang mŭmbri bŭnih kapada orang yang mŭnabor itu juga mŭmbri rŭzki akan makanan kamu pun: sŭrta mŭmbanyakkan bŭnih kamu yang ditanam itu, dan mŭnambahkan buah buahan kabajikan kamu.

Leydekker Draft: Tetapi sijapa jang meng`upajakan beneh pada 'awrang jang berbenehkan, hendakhlah 'ija lagi meng`upajakan rawtij 'akan makanan, dan perbanjakhkan perhuma`anmu, dan menambahij bowah 2 an xadaletmu:

AVB: Allah telah menyediakan benih untuk disemai dan roti untuk dimakan. Semoga Allah melipatgandakan benih yang telah kamu semai dan memperbanyak buah hasil perbenaranmu,

Iban: Allah Taala, ke meri benih ngagai orang ke nanam, enggau roti ke pemakai, deka meri lalu nambahka semua utai kita, sereta nambahka asil pengelurus kita.


TB ITL: Ia yang menyediakan <2023> benih <4690> bagi penabur <4687>, dan <2532> roti <740> untuk <1519> dimakan <1035>, Ia <5524> <0> juga <2532> yang akan menyediakan <0> <5524> benih <4703> bagi kamu <5216> dan melipatgandakannya <4129> dan <2532> menumbuhkan <837> buah-buah <1081> kebenaranmu <1343> <5216>; [<1161>]


Jawa: Panjenengane kang nyawisake winih kanggo kang nyebar, lan roti kanggo pangan, iku uga bakal nyawisi winih marang kowe lan ditikelake sarta nuwuhake pametuning kabeneranmu;

Jawa 2006: Panjenengané kang nyawisaké winih kanggo kang nyebar, lan roti kanggo pangan, Panjenengané uga bakal nyawisi winih marang kowé lan ditikelaké sarta nuwuhaké pametuning bebeneranmu;

Jawa 1994: Gusti Allah sing nyawisaké wiji kanggo wong sing nyebar lan nyawisaké pangan kanggo kita, Panjenengané iya bakal maringi wiji secukupé marang kowé. Panjenengané sing bakal nukulaké wiji mau, sarta nikelaké wohé saka pisungsungmu.

Jawa-Suriname: Para sedulur, Gusti Allah sing nyawiské wiji kanggo sing nyebar, supaya ènèng pangan kanggo sing ngelih, ya Gusti Allah uga sing bakal nyukupi kowé terus ing kabutuhanmu, supaya kowé bisa maju terus enggonmu nulungi liyané sing kekurangan.

Sunda: Allah anu maparin binih ka nu tebar jeung rejeki baris tedaeun, bakal maparin binih tebarkeuneun aranjeun, tur hasilna tangtu disina rekah, ganjaran tina kabalabahan aranjeun keneh.

Sunda Formal: Mantenna Nu maparin binih keur nu tebar jeung maparin keur tedaeunana; tangtu ka aranjeun oge, Mantenna maparin binih. Tur binihna tangtu dikersakeun jadi, sangkan amal usaha aranjeun hasilna manglipet-lipet.

Madura: Allah se nyadhiya’agi ne-bine kaangguy oreng se nabura, ban teddha’an kaangguy sampeyan sareng kaula sadaja. Salerana jugan bakal nyadhiya’agiya sareng mabannya’a pa-ponapa se etabur sampeyan, sopaja hasella kamora’anna atena sampeyan atamba’a jugan.

Bauzi: Iho im utoho laba demna neb lam Alat iba bakdate modi ahumdi esuhu bak. Labi iho lab na meedume vanamaha bak labet neo modi na àmna vi lodaha bak. Alat labihasu meedam Alat modem labe fa neo uba laha nehadam bak. Uho meia teo lolo modemna lam Alat uba lodume afoezobe neo modi vi dualedam bak. Labiham labe ubu uho um ahu meia faobekesi uledi na ilabdi lodam bak lam Alat modi fa dam na vab dam lam ba na vabalem vaba abo labaha bohu vadam bak.

Bali: Ida sane nyediayang bibit buat parapetanine muah roti buat kajengang, Ida taler sane pacang mapaica bibit sacukupipun ring semeton. Ida sane ngawinang bibite punika tumbuh, tur jaga ngamedalang woh matikel-matikelan sane wetu saking sih kapiolasan semetone.

Ngaju: Hatalla je manatap binyi akan oloh je mimbul tuntang panginan akan itah. Ie kea nahuang manatap tuntang mandahang taloh je inawor keton, mangat hasil kahalap atei keton mandahang kea.

Sasak: Allah saq nyedieang binẽq jari dengan-dengan saq sawur binẽq, dait saq nyedieang ite keloran. Ie ẽndah gen nyedieang dait jariang luwẽq napi saq side pade sawur, adẽqne hasil kemurahan atẽnde sayan luwẽq ẽndah.

Bugis: Allataala iya passadiyaéngngi biné untu’ pangampoé sibawa inanré untu’ idi. Alénato passadiyai matu enrengngé pamégaiwi aga iya muampoé, kuwammengngi wassélé asémpo atimmu tattamba towi.

Makasar: Allata’ala ampasadiai bine napakioroka taua siagang kanre niparalluia. Ia tommi ampasadiai siagang ampa’jari jai anjo bine le’baka nupakioro’, sa’genna katambang todong wassele’na anjo apa le’baka nupa’lammorang.

Toraja: Apa Puang tu umpa’bengan banne lako to mangambo’ sia kande la dikande. Ia duka la umpa’kamaseanni sia umpopemba’ka’i tu pangambo’mi sia umpatarri’i tu bua kamaloloammi,

Duri: Puang Allataala mpasadianni banne to tomangngamboh sola kande la nakande. Susimi joo napasadian kamu' apa to miparalluinna, nabarakka'i to pangpabenganmi anna mangngassele' melo.

Gorontalo: Allahuta'ala ta loposadiya mao lo bili ode ta mopomuayadu wawu roti ualolo. Tiyo olo ta moposadiya wawu mopo'odata mao lo bili u mota popomuayadu limongoli, alihu hungo lo huhutu mopiyohu to delomo tutumuli mongoli mowali ngohuntuwa.

Gorontalo 2006: Allahu Taa̒ala tamopo dapato bili ode tamoo-mua̒yadea wau ua̒alo olanto. Tio olo mamopo dapato wau mopoo̒ daata wolo u hua̒yadu limongoli, alihu tilapulo lou̒ omuura hilaa limongoli oduhenga mola olo.

Balantak: Ia montoropoti wine' bona kakambur ka' kakaan bo ko'onta'. Ia uga' bo montoropoti wine' ka' minsidakon piribiai' paku' ule'na, ka' munturangi bi biai' a upa men kana' men kuu limang na tutuo'muu.

Bambam: Puang Allataala umpatokaam banne lako to la mangngambo' anna kinande la naande. Ia toi la umpabudaangkoa' aka-akammu anna mala tuttuam kehängäm duka' pa'pogausam mapiammua'.

Kaili Da'a: Alatala nombawai sawua ka toposawu, pade niwaina panggoni rakonita. Pade iwetu wo'u I'a mombawai bo mompakadea rasi ka komi sampe komi mantambai mombawai ka tau ntanina.

Mongondow: Sinadia-Nyadon bibit kon intau inta mogogambor bo ka'anon ko'i naton. Siabií doman inta moposadia im bibit inambor monimu tua, simbaí bungai ing kopopia ing gina monimu moguntu-guntuḷ domandon.

Aralle: Puang Alataala umbea banne pano di to pangngambo' anna nabeaingkea' kita' boana la taande. Noa tunne' pentando ang la umbea pano di tau senga' la nabehe Puang Alataala anna malai tuhtuang kehängngängke' yato kamapiaang inahammu.

Napu: Pue Ala mowei tinuda i topohawu, hai hangko i tinuda iti, Ia moweike paande. Nodo wori, Pue Ala ina motambai apa au ara irikamu bona tetambai kamaroana lalumi motulungi tauna ntanina.

Sangir: Mawu e něndiahing bine waugu měnanawuhẹ̌ dingangkewen něndiahing kaěng baug'i kitẹ. I Sie lai sarung měndiahi ringangu mapẹ̌dal᷊embong apang sẹ̌sawuhang i kamene, tadeạu kal᷊ondon naungu e mal᷊aing mahuntinamba.

Taa: Wali i Pue Allah semo to mangawaika resi tau to mampomuya anu to danapomuya etu. Pasi Ia seja to mangika see anu to rapomuya etu mawali pangkoni. Wali Ia seja to damangawaika komi samparia to danusoraka sa’e. Pasi kanjo’u-njo’u tiduga-dugang anu to nawaika i mPue Allah komi etu, see kanjo’u-njo’u tiduga-dugang wua mpalaong ngkomi to singkonong pei Ia.

Rote: Manetualain nde sadia bini ngges soaneu manasele-nggali, ma nana'a-nininuk soaneu ita. Ndia boeo, neukose Ana sadia ma tao namaba'u hata fo emi sele nggali ka, fo ela emi dale malole ma buna-boan tama seluk.

Galela: O Gikimoi o gisisi wonahike ngone pototoroka de lo o doro ma sopo wonahike maro nanga ino. So komagena lo igogou Una asa o kia naga de maena nginika gena wodogo, sidago ngini aku nifoloi la niahike kanaga o nyawa de manga kurangika.

Yali, Angguruk: Allahn yabuk wituk ahun eiyangge pal utuk lit suburu nawag ulug og utukon inowen anggen fanowon anggolo yihik feruk lamuhup ulug hiren ei yatukon fahet anggolo pal hisaruk.

Tabaru: Ma Jo'oungu ma Dutu 'o fini wosidadiku ge'ena ma ngale ngone patuduku, deika ma fini ma sowoko ge'ena ma ngale nanga 'inomo. Koge'enali mita 'okia naga gee nginioka, ma Jo'oungu ma Dutu 'asa kawadogo monga, so ngini nioduaka 'o nyawa niakiriwo kaidogo monga.

Karo: Dibata si nikapken benih man kalak si merdang bage pe nakan si man pangan. Ia pe si nikapken benih si iperlukenndu. Ia ka nge si peturah benih e dingen si mereken ulih si erlipat ganda i bas kiniulinndu e nari.

Simalungun: Anjaha na pasirsirhon bonih bani sipanabur ampa indahan bani na mangankon, pasirsiron anjaha pagandaonni do bani nasiam sisaburhononkon anjaha pabueionni buah ni hapintoron nasiam.

Toba: Alai na padirihon boni tu panabur dohot indahan tu na manganhon, padirion jala pagandaon ni I do di hamu sisaburhononhon, jala patubuonna parbue ni hatigoranmuna,

Dairi: Ipèmaken Dèbata ngo bennih taba kalak simardang, bagi ma ipèmaken pangaan banta, Dèbata ma ngo pejadiken dekket pegandaken barang kadè niardangken ndènè, asa makin mbuè buah pennarihenmu simermasèh atè i.

Minangkabau: Allah nan manyadiyokan baniah, untuak urang nan manyerakkan, Baliau pulo nan manyadiyokan makanan untuak kito. Baliau ka manyadiyokan, sarato ka mampalipek-gandokan apo nan ka angku-angku serakkan, supayo asie kamurahan ati angku-angku batambah pulo.

Nias: Lowalangi zame'e tanõmõ ba zanaru, ba õ ni'a soguna khõda. Lowalangi gõi zame'e ba sangoya'õ bua zinanõmi, ena'õ monõnõ mbua wa'obõwõmi andrõ.

Mentawai: Aipoí Taikamanua lé masitatarek'aké karamen ka sipasikakarap'aké karamen, samba leú et kanta. Iageti nia leú et masipatatarek, elé masipaiigi sikarap'akenenmui, bulé ituppai leú iginia buat anggai bagamui.

Lampung: Allah sai nyediako benih untuk si penabor rik kanikan untuk ram. Ia juga haga nyediako rik nyani lamon api sai keti tabor, in hasil kemurahan hatimu betambah muneh.

Aceh: Allah nyang keubah bijéh keu ureuëng teumabu dan peunajoh keugeutanyoe. Gobnyan teuma nyang keubah dan nyang peulé peue nyang gata tabu, mangat hase até gata nyang murah nyan meutamah-tamah lom teuma.

Mamasa: Puang Allata'alla umpatokaan banne to la mangngambo' anna nande la diande. Puang Allata'alla duka' umpatoka anna umpatiluppisangkoa' aka-akammu anna malara tuttuan kerangngan duka' pa'palako mapiammua'.

Berik: Uwa Sanbagiriserem twam tanna ba Jeyam gulbana makan anggwafe, ane Jei tumilgala ga nes gam golmini nebe. Ane Jeime ip is gam golmini seyafter aamei jes igama balbabilirim jam damtabife. Ane Jeime aamei jes igama damtabilirim, jeiserem gam gwebabili unggwanfersus jam ge etamwebife. Jei jeiserem ga enggalf gwebabili, aamei angtane unggwanfersus jem igama batobaabif.

Manggarai: Hia ata ambi wini latang te isét weri agu roti latang te hang. Hia kolé ambi wini latang te méu kudut pandé bekas agu pandé todos wua di’a de méu.

Sabu: Deo ne do pemoko wini tu mone liba wini nga bhara nga'a tu di. No lema ne do medae ta pemoko nga do ta pebhabbha ne nga we ne do lebe ri mu, mita ie ne wue-wila lua ruba dhara mu ta ju ae ri.

Abun: Yefun Allah gato fro sukjan gro si sugit wa men, An dom syo sukjan gro mwa gato men mit mone, An ben sukjan ne kom ndo, ete men ku i-gro mwa o mo naprut. Sane dom, men ben men bi suk-i ne ndo, men iwa syo suk nai nje, bere Yefun Allah syo suk mwa gato ndo o nai men satu, tepsu sukjan bo gato ndo ne syesyar i-bo mwa o mo naprut.

Meyah: Allah bera ongga ofij rusnok rot maat efej jeskaseda rimerefa gij rerin mekeni. Noba Ofa bera ongga ofij rusnok rot rerin maat jeskaseda rimet maat efema tein. Jefeda erek koma tein, Ofa omofij iwa rot yeyin mareibra tein si. Noba Ofa omogun yeyin mareibra koma dokun deika ojgomuja. Beda oisouska idou ongga efen mar ongga oska jinaga guru bera iwa imekeba yeyin mareibra gu rusnok enjgineg tein.

Uma: Alata'ala mpowai' hawua' hi topohawu', pai' nawai'-ta wua' polia'-ta jadi' pongkoni'-ta. Hewa toe wo'o mpai' Alata'ala mpogane' pewai' to niwai'-raka doo, bona kalompe' nono-ni toe mowua' wori'.

Yawa: Amisye wepi po anare raugaje indamu wamo rayanyum, muno Po wama anaisye raunande indamu wamo raisy. Muno Wepirati indati Po wapa anakotare raugaje tenambe muno Po raveti nseowa manui indamu wapa kovo wapo raugaje vatane mai nseowa manui tavon.


NETBible: Now God who provides seed for the sower and bread for food will provide and multiply your supply of seed and will cause the harvest of your righteousness to grow.

NASB: Now He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness;

HCSB: Now the One who provides seed for the sower and bread for food will provide and multiply your seed and increase the harvest of your righteousness,

LEB: Now the one who supplies seed to the sower and bread for food will provide and multiply your seed, and will cause the harvest of your righteousness to grow,

NIV: Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness.

ESV: He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness.

NRSV: He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness.

REB: Now he who provides seed for sowing and bread for food will provide the seed for you to sow; he will multiply it and swell the harvest of your benevolence,

NKJV: Now may He who supplies seed to the sower, and bread for food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness,

KJV: Now he that ministereth seed to the sower both minister bread for [your] food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness;)

AMP: And [God] Who provides seed for the sower and bread for eating will also provide and multiply your [resources for] sowing and increase the fruits of your righteousness [which manifests itself in active goodness, kindness, and charity].

NLT: For God is the one who gives seed to the farmer and then bread to eat. In the same way, he will give you many opportunities to do good, and he will produce a great harvest of generosity in you.

GNB: And God, who supplies seed for the sower and bread to eat, will also supply you with all the seed you need and will make it grow and produce a rich harvest from your generosity.

ERV: God is the one who gives seed to those who plant, and he gives bread for food. And God will give you spiritual seed and make that seed grow. He will produce a great harvest from your goodness.

EVD: God is the One who gives seed to the person who plants. And he gives bread for food. And God will give you {spiritual} seed and make your seed grow. He will make a great harvest from your goodness (giving).

BBE: And he who gives seed for putting into the field and bread for food, will take care of the growth of your seed, at the same time increasing the fruits of your righteousness;

MSG: This most generous God who gives seed to the farmer that becomes bread for your meals is more than extravagant with you. He gives you something you can then give away, which grows into full-formed lives, robust in God,

Phillips NT: He who gives the seed to the sower and bread to eat, will give you the seed of generosity to sow and will make it grow into a harvest of good deeds done.

DEIBLER: God always gives seeds to farmers to plant, and also gives them food to eat. So, similarly, God will always make it possible for you to have enough money [MET], so that you will be able more and more to generously help those who are needy.

GULLAH: God da gii de faama seed, an e da gii bread fa nyam. Same way so, God gwine gii oona, too, all de seed oona need fa plant an e gwine mek um grow. So God gwine mek de seed ob de heapa good ting oona da do grow fa be a big crop fa true.

CEV: God gives seed to farmers and provides everyone with food. He will increase what you have, so that you can give even more to those in need.

CEVUK: God gives seed to farmers and provides everyone with food. He will increase what you have, so that you can give even more to those in need.

GWV: God gives seed to the farmer and food to those who need to eat. God will also give you seed and multiply it. In your lives he will increase the things you do that have his approval.


NET [draft] ITL: Now <1161> God who provides <2023> seed <4690> for the sower <4687> and <2532> bread <740> for <1519> food <1035> will provide <5524> and <2532> multiply <4129> your <5216> supply of seed <4703> and <2532> will cause <837> the harvest <1081> of your <5216> righteousness <1343> to grow <837>. <<  2 Korintus 9 : 10 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran