Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 15 >> 

1Sabermula maka, hej sudara 2 laki 2, 'aku memaxlumkan pada kamu 'Indjil 'itu, jang 'aku sudah memberita pada kamu, jang kamu lagi sudah menjambot, jang dalamnja kamu lagi berdirij tatap:

2Jang 'awlehnja kamu lagi ber`awleh chalats, turut perkata`an jang mana 'aku sudah memberita 'Indjil 'itu pada kamu, djikalaw kamu berpegang 'itu: melajinkan pada hhal kamu sudah pertjaja samena 2.

3Karana pada pertamanja 'aku sudah sarahkan pada kamu barang jang 'aku lagi sudah tarima, bahuwa 'Elmesehh sudah mati karana segala dawsa kamij, 'atas bunji Surat 2 an:

4Dan bahuwa 'ija sudah tertanam, dan bahuwa 'ija sudah debangkitkan pada harij jang katiga, 'atas bunji Surat 2 an:

5Dan bahuwa 'ija sudah kalihatan pada TSefa, komedijen pada kaduwa belas 'awrang 'itu.

6Komedijen 'ija sudah kalihatan pada lebeh deri pada lima ratus sudara laki 2 sakali djuga, deri pada sijapa terbanjakh 'awrang 'ada hidop sampej sakarang, dan barang 'awrang lagi sudah mangkat ber`aduw.

7Komedijen 'ija sudah kalihatan pada Jaxkhub: komedijen pada sakalijen Rasul 2.

8Maka terkomedijen deri pada sakalijennja 'ija sudah kalihatan lagi padaku, jang 'ada sawatu 'anakh gugoran.

9Karana 'aku 'ini 'ada terkitjil deri pada segala Rasul 2, 'aku jang bukan 'ada mustahhakh 'akan disebut Rasul, 'awleh karana sebab 'aku sudah menghambat djamaxat 'Allah.

10Tetapi 'awleh nixmat 'Allah 'aku 'ada barang jang 'aku 'ada: makan nixmetnja jang telah de`adakan padaku 'itu sudah tijada 'ada sija 2, hanja terlebeh deri pada sakalijen marika 'itu 'aku sudah berlelah: tetapi 'aku 'ini, hanja nixmat 'Allah jang baserta dengan 'aku.

11Mawu kalakh 'aku 'ini, mawu marika 'itu, maka bagitu djuga kamij berchothbat, dan bagitu djuga kamu sudah ber`iman.

12'Adapawn djikalaw 'Elmesehh dechothbatkan, bahuwa 'ija telah debangkitkan deri 'antara 'awrang mati 2, bagimana barang 'awrang di`antara kamu berkata, bahuwa bukan 'ada barang khijamet 'awrang mati 2?

13Maka djikalaw bukan 'ada barang khijamet 'awrang mati 2, nistjaja lagi 'Elmesehh sudah tijada debangkitkan.

14Dan djikalaw 'Elmesehh sudah tijada debangkitkan, sanistjaja sija 2 lah chothbat kamij, dan sija 2 lah lagi 'iman kamu.

15Maka demikijen 'ini kamij lagi kadapatan sjaksi dusta pada hhal 'Allah: karana kamij sudah najik sjaksi 'akan 'Allah, bahuwa 'ija sudah membangkitkan 'Elmesehh; jang sudah tijada debangkitkannja djikalaw songgoh 2 'awrang mati 2 tijada debangkitkan.

16Karana djikalaw 'awrang mati 2 tijada debangkitkan, nistjaja lagi 'Elmesehh sudah tijada debangkitkan.

17Dan djikalaw 'Elmesehh sudah tijada debangkitkan, nistjaja 'ada sija 2 'iman kamu, lagi 'ada kamu taxalokh kabawah dawsa 2 mu.

18Songgoh 2 lagi sudah hilang segala 'awrang, jang sudah mangkat ber`aduw dengan 'iman 'akan 'Elmesehh.

19DJikalaw pada masa kahidopan 'ini sadja kamij 'ada ber`asa kapada 'Elmesehh, nistjaja kamij 'ada 'awrang jang tertjelaka deri pada sakalijen manusija.

20Tetapi sakarang 'Elmesehh sudah debangkitkan deri 'antara 'awrang mati 2: mendjadi hulu 2 an segala 'awrang jang telah mangkat ber`aduw.

21Karana sedang mawt sudah terbit 'awleh sa`awrang manusija, 'awleh sa`awrang manusija.

22Karana seperti samowa 'awrang mati 'awleh 'Adam, bagitu lagi samowa 'awrang 'akan dehidopkan 'awleh 'Elmesehh.

23Tetapi masing 2 sa`awrang dalam 'atornja jang chats: hulu 2 an 'itu 'Elmesehh, komedijen segala 'umat 'Elmesehh pada harij kadatangannja.

24Komedijen 'akan 'ada kasudah 2 an, manakala 'ija 'akan habis sarahkan karadja`an pada 'Allah jang Bapa: manakala 'ija 'akan habis menijadakan samowa panghuluwan, dan samowa peng`awasa`an dan penggahijan.

25Karana saharosnja 'ija berkaradja`an, sahingga 'ija 'akan habis taroh sakalijen sataruw kabawah kaki 2 nja.

26'Adapawn sataruw jang 'achir, jang detijadakan, 'itulah mawt.

27Karana segala sasawatu 'ija sudah tondokhkan kabawah kaki 2 nja. Tetapi 'apabila dekatakannja bahuwa segala sasawatu sudah detondokhkan kabawah dija, maka njata, bahuwa 'ija dekatjuwalikan, jang sudah tondokhkan segala sasawatu 'itu kabawah dija.

28Maka 'apabila segala sasawatu 'akan habis detondokhkan kabawah dija, tatkala 'itu lagi 'Anakh laki 2 sendirij, 'akan detondokhkan kabawah dija, jang sudah tondokhkan segala sasawatu 'itu kabawah dija, sopaja 'Allah mendjadi samowa dalam samowanja.

29TJara lajin, 'apatah 'awrang 'itu 'akan berbowat jang depermandikan salaku 'awrang jang sadija mati, djikalaw sakali 2 'awrang mati 2 tijada debangkitkan? meng`apa marika 'itu lagi depermandikan salaku 'awrang jang sadija mati?

30Meng`apa lagi kamij 'ini berbahaja pada tijap 2 kotika?

31Saharij 2 'aku mati, demi penggahan kamij jang 'ada padaku 'awleh berkat 'Elmesehh Xisaj Tuhan kamij.

32Djikalaw seperti bejasa manusija 'aku sudah berkalahij dengan morga sataw di-`Efsus, 'apa gunanja 'itu padaku, djikalaw 'awrang mati 2 tijada debangkitkan? bajiklah kamij makan dan minom: karana 'ejsokh kamij mati.

33DJanganlah kamu sasat. Segala perkata`an jang djahat merusakh segala kalakuwan jang bajik.

34Hendakhlah kamu sadar dengan sabenarnja, dan djanganlah kamu berdawsa: karana bagi satengah 'awrang 'ada kurang peng`enalan 'Allah. 'Aku katakan 'itu 'akan permalukan kamu.

35Tetapi barang sa`awrang bawleh berkata: bagimana 'awrang mati 2 'akan debangkitkan? dan dengan tuboh jang mana marika 'itu 'akan timbul?

36Hej 'awrang jang tijada berbudij, barang jang 'angkaw 'ini menabor, 'itu tijada dehidopkan, sabulom 'itu mati.

37Dan 'akan barang jang 'angkaw menabor, tijada 'angkaw menabor tuboh jang 'akan terbit, hanja samata 2 bidji djuga, seperti katemuwan, deri pada gendom, 'ataw deri pada bidji 2 an jang lajin.

38Tetapi 'Allah memberij padanja sawatu tuboh, bagimana dekahendakinja, dan pada masing 2 deri pada segala beneh tubohnja jang chats.

39Samowa daging 'itu bukan sadjenis daging: tetapi lajin daging manusija 2, dan lajin daging binatang 2, dan lajin daging 'ikan 2, dan lajin daging burong 2.

40Dan 'ada babarapa tuboh kalangitan, dan babarapa tuboh kabumi`an: tetapi lajin djuga tuboh 2 kalangitan, dan lajin djuga tuboh 2 kabumi`an.

41Lajin djuga kamulija`an mataharij, dan lajin djuga kamulija`an bulan, dan lajin djuga kamulija`an bintang 2: karana sawatu bintang bersalahan dengan bintang jang lajin pada kamulija`annja.

42Bagitu lagi 'akan 'ada khijamet 'awrang mati 2. Bahuwa 'itu detaborkan dengan karusakan, dan debangkitkan dengan tijada karusakan.

43'Itu detaborkan dengan kahina`an, 'itu debangkitkan dengan kamulija`an. 'Itu detaborkan dengan kalemahan, 'itu debangkitkan dengan kagahijan.

44Sawatu tuboh nafsanij detaborkan, sawatu tuboh rohhanij debangkitkan. 'Ada tuboh nafsanij, dan 'ada tuboh rohhanij.

45Bagitu lagi sudah tersurat: jang pertama manusija 'Adam 'itu sudah djadi 'akan nafas jang hidop: 'Adam jang komedijen 'akan rohh jang menghidopkan.

46Tetapi tuboh rohhanij bukan 'ada lebeh dihulu, hanja tuboh nafsanij, komedijen tuboh rohhanij.

47Manusija jang pertama 'itu katanahan deri pada bumi: manusija jang kaduwa 'itu maha Tuhan deri pada sawrga.

48Bagimana sa`awrang 'itu katanahan, bagitu lagi segala 'awrang katanahan 'adanja: dan bagimana sa`awrang kasa`awrangan, bagitu lagi segala 'awrang kasawrga`an 'adanja.

49Dan seperti kamij sudah pakej rupa 'awrang katanahan 'itu, maka bagitu lagi kamij 'akan pakej rupa 'awrang kasawrga`an 'itu.

50'Adapawn 'aku katakan 'ini, hej sudara 2 laki 2, bahuwa daging dan darah tijada sampat berpusaka`ij karadja`an 'Allah, dan barang jang karusakan tijada berpusaka`ij barang jang tijada karusakan.

51Bahuwa sasonggohnja 'aku meng`atakan pada kamu sawatu rahasija: songgohpawn tijada kamij sakalijen 'akan mangkat ber`aduw, tetapi kamij sakalijen 'akan de`ubahkan:

52Dengan sakarat kotika djuga, dengan sakitjap mata djuga, dengan nafirij jang 'achir djuga: karana nafirij 'akan babunji, maka 'awrang mati 2 'akan debangkitkan dengan tijada karusakan, dan kamij 'ini 'akan de`ubahkan.

53Karana saharosnja barang jang karusakan 'ini meng`enakan barang jang tijada karusakan, dan barang jang kamatijan 'ini meng`enakan barang jang tijada kamatijan.

54Dan manakala barang jang karusakan 'ini 'akan habis meng`enakan barang jang tijada karusakan, dan barang jang kamatijan 'ini 'akan habis meng`enakan barang jang tijada kamatijan, tatkala 'itu djadi ganap perkata`an 'itu jang sudah tersurat: mawt sudah tertalan, sahingga habis termenang.

55Dimanatah tjatjakhmu, hej mawt? dimanatah kamenanganmu, hej naraka?

56'Adapawn tjatjakh mawt 'itulah dawsa; dan khowat dawsa 'itulah sjarixet Tawrat.

57Tetapi segala sjukur 'adalah kiranja bagi 'Allah, jang karunjakan pada kamij kamenangan 'awleh Tuhan kamij Xisaj 'Elmesehh.

58Bagitu kalakh, hej sudara 2 ku laki 2 jang kekaseh, hendakhlah kamu djadi tatap, tijada tergarakh, sambil berlimpahan pada pakardja`an maha Tuhan pada sedekala wakhtu, sedang kamu meng`atahuwij, bahuwa lelah kamu bukan 'ada sija 2 dengan berkat maha Tuhan. <<  1 Korintus 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran