Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 11 >> 

1'Adapawn segala Rasul dan segala sudara jang 'ada ditanah Jehuda 'itu sudah dengar, bahuwa lagi CHalajikh sudah menjambot kalam 'Allah.

2Dan tatkala Petrus sudahlah mudikh ka-Jerusjalejm, maka berbantah 2 anlah dengan dija barang 'awrang jang punja chitanet.

3'Udjarnja: bahuwa 'angkaw sudah masokh rumah 'awrang laki 2 jang berkulop, dan sudah makan sertanja.

4Tetapi Petrus pawn mula`ilah menutor pada marika 'itu berturut 2, 'udjarnja:

5'Aku 'ini 'adalah didalam negerij Jafaw bersombahjang: maka didalam sawatu djadzbah 'aku melihatlah sawatu pang`alihatan, 'ija 'itu barang serba seperti sawatu kajin besar, 'itu turon, jang ter`ulor pada ka`ampat djurejnja deri dalam langit, maka datanglah 'itu sampej kapadaku.

6Kapada jang mana sedang 'aku memata 2 'ilah, maka meng`ejlinglah, 'aku, dan melihatlah segala djenis binatang dibumi jang berkaki 'ampat, dan binatang jang djalang dan jang melata, lagi burong 2 dilangit.

7Maka 'aku dengarlah sawatu sawara meng`atakan padaku: bangonlah, ja Petrus, bantejlah, lalu makanlah.

8Tetapi sombahlah 'aku: djangan 'itu, ja maha Tuhan; karana bulom penah barang jang hharam 'ataw nedjis sudah masokh kadalam mulutku.

9Tetapi sahutlah padaku sawara 'itu pada kaduwa kali deri dalam langit: barang jang 'Allah sudah menthahirkan, 'angkaw 'ini djangan katakan 'itu hharam.

10Maka djadilah 'itu sampej tiga kali: maka sakalijennja 'itu ter`angkatlah pula kalangit.

11Maka bahuwa sasonggohnja pada saxat 'itu djuga berdirilah tiga 'awrang laki 2 dimuka rumah, jang dalamnja 'aku 'ada, jang tersuroh deri pada KHajtsarija datang kapadaku.

12Maka Rohh pawn bersabdalah padaku pergi serta marika 'itu tijada dengan huwas. maka sertaku pergilah lagi 'anam sudara laki 2 'ini, dan kamij sudah masokh kadalam rumah laki 2 'itu.

13Maka 'ija sudah memberita pada kamij bagimana 'ija sudah melihat sa`awrang Mela`ikat, jang berdirilah didalam rumahnja, dan bersabdalah padanja: surohlah barang 'awrang laki 2 pergi ka-Jafaw, dan silakanlah SJimawn, jang bergalar Petrus:

14Jang 'akan meng`utjap kapadamu babarapa perkata`an, jang 'awlehnja 'angkaw 'ini dan saganap 'isij rumahmu 'akan dechalatskan.

15Dan serta 'aku mula`ij meng`utjap, turonlah Rohhu-'lkhudus ka`atas marika 'itu, seperti ka`atas kamij pada mulanja.

16Maka terkenanglah 'aku 'akan ferman maha Tuhan, bagimana 'ija sudah bersabda: songgohpawn Jahhja permandikanlah dengan 'ajer, tetapi kamu 'ini 'akan depermandikan dengan Rohhu-'lkhudus.

17'Arkijen maka, djikalaw 'Allah sudah memberij sakijen 'anugarah pada marika 'itu, seperti lagi pada kamij jang sudah pertjaja 'akan maha Tuhan Xisaj 'Elmesehh, sijapakah kiranja 'adalah 'aku 'ini jang sampat menahanij 'Allah?

18'Adapawn demi dedengarnja 'ini, maka marika 'itu berdijamlah dirinja, dan memulijakanlah 'Allah, 'udjarnja: bagitu kalakh 'Allah lagi 'udjarnja: bagitu kalakh 'Allah lagi sudah karunnjakan tawbat pada CHalajikh 'akan ber`awleh kahidopan!

19'Adapawn segala 'awrang jang sudahlah tertjerej berej 'awleh karana kasukaran jang telah djadi deri karana 'Istefanus, 'itu melintaslah tanah sampej kapada Funikija, dan KHibris, dan 'Anthakhija, jang pada barang sa`awrang pawn tijada meng`utjap ferman, melajinkan pada 'awrang Jehudij sadja.

20Maka deri 'antara marika 'itu 'adalah barang laki 2 KHibrisij dan KHejrewanij, jang satelah sudah 'ija datang masokh 'Anthakhija, meng`utjaplah kapada 'awrang Junanij, dan memberitalah 'Indjil maha Tuhan Xisaj.

21Maka tangan maha besar Tuhan 'adalah menjerta`ij marika 'itu: maka sawatu bilangan besar pertjajalah dan tawbatlah kapada maha besar Tuhan.

22Maka terdengarlah warta marika 'itu katelinga 2 djamaxet, jang 'ada di-Jerusjalejm: maka desurohnja Barnaba pergi melintas tanah sampej kapada 'Anthakhija.

23Jang, satelah habis 'ija datang kasana, dan melihat nixmet 'Allah, suka tjitalah dan berilah natsihhat pada sakalijen 'awrang 'itu, sopaja dengan nijat hatinja 'ija lekat pada maha Tuhan.

24Karana 'ija 'adalah sa`awrang laki 2 tsalehh, dan punoh dengan Rohhu-'lkhudus dan dengan 'iman: maka sakawan 'awrang banjakh tertambahilah pada maha Tuhan.

25Maka kaluwarlah Barnaba pergi ka-Tarsjisj hendakh mentjaharij SJa`ul: dan satelah sudah dedapatnja dija, maka debawanja dija ka-`Anthakhija.

26Maka djadi bahuwa berhimponlah marika 'itu sama 2 sontokh satahon lamanja didalam djamaxat, dan meng`adjarlah sakawan 'awrang banjakh: dan bahuwa pada pertama kali di-`Anthakhija segala murid 2 'itu disebut 'awrang Mesehhij.

27Sabermula maka pada harij 2 'itu djuga turonlah barang Nabij 2 deri pada Jerusjalejm ka-`Anthakhija.

28Maka berdirilah sa`awrang deri pada marika 'itu 'Adjabus namanja, memberij tahu 'awleh Rohh, bahuwa sawatu kasukaran kalaparan besar nanti datang ka`atas saluroh tanah maxmur: jang lagi sudah datang pada dejwasa KHajtsar 'Iklawdijus.

29Maka segala murid 2 'itu masing 2 pada khadarnja, sasa`awrang deri pada marika 'itu sudah pajukan kirim 'apa 2 'akan barang perguna`an bagi segala sudara jang dudokh ditanah Jehuda.

30Barang jang marika 'itu lagi sudah bowat, sahingga dekirimnja 'itu kapada segala Penatuwah 'awleh tangan Barnaba dan SJa`ul. <<  Kisah Para Rasul 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran