Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 15 >> 

1Sabermula maka barang 'awrang, jang sudahlah turon deri pada tanah Jehuda, 'itu meng`adjarlah segala sudara laki 2, 'udjarnja: bahuwa, djikalaw tijada kamu dechatankan turut xadet Musaj, tijada kamu sampat dechalatskan.

2'Adapawn tatkala djadi sawatu perlawanan dan perbantahan bukan kitjil 'awleh Pawlus dan Barnaba 'atas marika 'itu, maka 'ija sudah menitahkan Pawlus dan Barnaba, dan barang 'awrang lajin deri pada marika 'itu mudikh kapada segala Rasul dan Penatuwah ka-Jerusjalejm, bertanjakan mas`alet 'ini.

3'Adapawn satelah sudah marika 'itu terhentar kaluwar 'awleh djamaxet, maka 'ija sudah melintas Funikija dan SJawmerawn, sambil menutor tawbat segala CHalajikh: sahingga de`adakannja kasuka`an besar pada sakalijen sudara laki 2.

4Dan satelah sudah marika 'itu sampej ka-Jerusjalejm, maka tersambotlah 'ija 'awleh djamaxat, dan segala Rasul, dan segala Penatuwah: dan beritalah barapa besar perkara 2 'Allah sudahlah berbowat 'awlehnja.

5Tetapi bahuwa sudah berdirij barang 'awrang deri pada bidxat 'awrang Farisij, jang sudah membawa 'iman, 'udjarnja: bahuwa saharosnja 'awrang chatankan marika 'itu, sambil menjuroh dija memaliharakan Tawrat Musaj.

6'Arkijen maka berhimponlah segala Rasul dan segala Penatuwah hendakh timbang menimbang hhal 'ini.

7'Adapawn tatkala djadi perbantahan besar, maka berdirilah Petrus, dan katalah kapada marika 'itu: hej laki 2 'awrang sudara 2, kamu 'ini meng`atahuwij, bahuwa 'Allah deri pada harij 2 jang sadija sudah memileh 'aku di`antara kamu, sopaja segala CHalajikh dengar perkata`an 'Indjil deri pada mulutku, lalu pertjaja.

8Maka 'Allah jang meng`enal segala hati sudah memberij sjaksi pada marika 'itu, sambil karunjakan Rohhu-'lkhudus padanja, seperti lagi pada kamij.

9Maka sudah tijada 'ija membejdakan di`antara kamij dan marika 'itu, sedang 'ija sudah menjutjikan hatinja 'awleh 'iman.

10Sakarang pawn meng`apa kamu mentjawba`ij 'Allah, hendakh bermowat lembaran 'atas lejher murid 2, barang jang mawu nejnekh mawjang kamij mawu kamij 'ini sudah tijada sampat menanggong?

11Tetapi kamij pertjaja ber`awleh chalats 'awleh nixmat maha Tuhan Xisaj 'Elmesehh, 'atas sabagej djuga perij, seperti lagi marika 'itu.

12Maka saganap kabanjakan 'awrang 'itu berdijamlah dirinja, dan dengarlah Barnaba dan Pawlus menutor barapa besar tanda dan muxdjizat 2 'Allah sudahlah berbowat 'awlehnja di`antara CHalajikh.

13Maka komedijen deri pada marika 'itu berdijam dirinja, sahutlah Jaxkhub, 'udjarnja: hej kamu laki 2 'awrang sudara 2, dengarlah kiranja 'akan daku.

14SJimawn sudah menutor bagi mana dihulu detilikh 'Allah meng`angkat sawatu khawm deri dalam CHalajikh bagi namanja.

15Maka dengan 'ini muwafakhat segala perkata`an Nabij 2: seperti sudah tersurat:

16Komedijen deri pada demikijen 'ini 'aku 'akan pulang, dan per`usah pula chejmah Da`ud jang roboh 2, dan segala karombakannja 'aku 'akan per`usah pula, dan mendirikan dija 'itu pula:

17Sopaja 'awrang jang tinggal deri pada segala manusija 'itu mentjaharij 'apalah maha besar Tuhan, lagipawn sakalijen CHalajikh, jang 'atasnja sudah tersebut namaku: baferman maha besar Tuhan, jang melakukan sakalijen hhal 'ini.

18Deri pada khadim bagi 'Allah 'ada maxlum segala perbowatannja.

19Sebab 'itu 'aku 'ini kira 2 bajik djangan mengharu 2 kan 'awrang deri pada CHalajikh, jang membawa tawbat kapada 'Allah.

20Tetapi berpasan pada marika 'itu 'akan menahanij dirinja deri pada katjamaran Berhala 2, dan deri pada persondalan; dan deri pada barang jang sudah mati lemas, dan deri pada darah.

21Karana 'akan Musaj 'ada djuga deri pada zeman purbakala 'awrangnja jang berchothbatkan dija pada tijap 2 negerij, dan pada tijap 2 sabtu suratnja debatja didalam Kanisah 2.

22Tatkala 'itu sudah njata bajik pada segala Rasul dan segala Penatuwah serta dengan saganap djamaxet, menjuroh barang laki 2 jang terpileh deri 'antaranja, 'itu pergi ka-'Anthakija serta dengan Pawlus dan Barnaba: 'ija 'itu Jehuda jang bergalar Barsjaba, dan Sila: kaduwanja laki 2 jang peng`adjar di`antara segala sudara laki 2.

23Maka dekirimnja 'awleh tangan marika 'itu sakeping risalet jang demikijen bunjinja: Salam doxa segala Rasul dan Penatuwah, dan sudara laki 2 datang kapada segala sudara laki 2 deri 'antara CHalajikh, jang 'ada di-`Anthakija, dan Surija, dan Kilikija.

24Sedang kamij sudah dengar, bahuwa barang 'awrang, jang sudah kaluwar deri 'antara kamij, 'itu sudah mengharukan kamu dengan bagej 2 perkata`an, dan sudah membimbangkan hati kamu, 'udjarnja: bahuwa saharosnja kamu dechatankan, dan memaliharakan Tawrat: barang jang sudah tijadalah kamij berpasan padanja.

25Maka pada kamij jang sudah berhimpon sahati sudah njata bajik meng`utus barang laki 2 jang terpileh kapada kamu, meng`iring kaduwa kekaseh kamij Barnaba dan Pawlus.

26'Ijalah manusija 2 jang sudah sarahkan djiwanja karana nama Tuhan kamij Xisaj 'Elmesehh.

27'Arkijen maka kamij sudah meng`utus Jehuda dan Sila, jang sendirij lagi dengan kata 2 berhadapan 'akan memberita segala perkara 'ini.

28Karana sudah njata bajik pada Rohhu-'lkhudus dan pada kamij, djangan bermowat ka`atas kamu barang tanggongan lajin deri pada perkara 2 jang fardluw 'ini:

29Jaxnij, sopaja kamu menahanij dirimu deri pada barang jang telah depersombahkan kapada Berhala 2, dan deri pada darah, dan deri pada barang jang sudah mati lemas, dan deri pada pasondalan: jang djikalaw kamu memaliharakan dirimu deri padanja 'itu, maka sabajik 2 djuga kamu 'akan bowat. THubej lakom.

30'Arkijen maka habis marika 'itu bermohon, datanglah 'ija ka-`Anthakija: dan habis marika 'itu menghimponkan kabanjakan 'awrang, sarahkanlah 'ija risalet 'itu.

31Maka habis marika 'itu membatja dija 'itu, suka tjitalah 'ija deri karana panghiboran 'itu.

32'Adapawn Jehuda dan Sila, jang sendirij lagi 'adalah Nabij 2, 'itu berilah natsihhet pada segala sudara laki 2 dengan banjakh perkata`an, dan pertatapkanlah marika 'itu.

33Dan satelah sudah marika 'itu tinggal disana barang wakhtu lamanja, maka segala sudara laki 2 sudah lepaskan dija pergi dengan salamat kapada Rasul 2.

34Tetapi pada Sila djuga njatalah bajik tinggal disana.

35Maka Pawlus dan Barnaba berkuling 2 lah di-`Anthakija, sambil meng`adjar dan memberita kalam maha Tuhan serta dengan banjakh 'awrang lajin 2.

36Maka komedijen deri pada babarapa harij berkatalah Pawlus kapada Barnaba: bajiklah sakarang kamij pulang, dan meng`ondjongij segala sudara laki 2 kamij pada tijap 2 negerij, jang dalamnja kamij sudah memberita kalam maha Tuhan, melihat bagimana marika 'itu 'ada.

37Maka Barnaba pawn berbitjaralah mawu meng`ambil sertanja Jahhja jang desebut Markhus 'akan tamannja.

38Tetapi Pawlus pawn kira 2 lah haros djangan meng`ambil dija 'ini 'akan tamannja, jang deri pada Pamfulija sudahlah lalu deri pada marika 'itu, dan sudahlah tijada pergi sertanja 'akan meng`ardjakan kardja 'itu.

39'Arkijen maka djadilah sawatu ngaran, sahingga bertjerejlah marika 'itu sa`awrang deri pada sa`awrang: dan Barnaba pawn 'ambillah Markhus sertanja, dan najiklah kapal berlajar ka-KHibris.

40Tetapi Pawlus djuga pilehlah Sila, dan pergilah berdjalan komedijen deri pada tersarahlah 'ija 'awleh segala sudara laki 2 pada nixmet 'Allah.

41Maka pergilah 'ija melintas Surija dan Kilikija, sambil pertatap segala djamaxat.



 <<  Kisah Para Rasul 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran