Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 1 >> 

1Sedang banjakh 'awrang sudah tjawba meng`arang hhikajet 'akan segala perkara, jang katahuwan jakhinnja di`antara kamij,

2Seperti telah desarahkan pada kamij 'awleh segala 'awrang, jang deri mulanja sudah 'ada musjahid, dan chadim kalimat 'itu:

3Maka padaku lagi sudah njata bajik, sedang dengan sakhsamaku sudah kuparikhsa segala sasawatu deri pada hulunja, menjurat padamu ber`ator 2, hej THijofilus, jang 'amat xaziz:

4Sopaja 'angkaw dapat meng`atahuwij kasonggohan segala perkata`an, 'akan jang mana 'angkaw sudah depel`adjarij.

5'Adapawn pada harij 2 Hejrawdejs, jang Radja ditanah Jehuda, 'adalah sa`awrang 'Imam, namanja Zekarja, deri pada per`atoran harij 'Abija: dan 'isterinja deri pada 'anakh 2 parampuwan Harun, dan namanja 'itu 'Elisjebax.

6Maka kaduwanja 'itu 'adalah xadil dihadapan 'Allah, sambil berdjalan menurut sakalijen titah, dan hhukum maha besar Tuhan, dengan tijada barang daleh.

7Maka barang 'anakh tijadalah pada marika 'itu, 'awleh karana sebab 'Elisjebax 'adalah mandul, dan kaduwanja sudahlah datang djawoh 2 kapada harij 2 nja.

8Sabermula djadi, tatkala 'ija ber`imamet pada pergantijan per`atoran harinja dihadapan 'Allah,

9Turut xadet pakardja`an 'imamet, bahuwa dengan 'ondej sudahlah de`ontongkan padanja 'akan memasang persombahan 'ukop 2 an, maka masokhlah 'ija kadalam Kaxbah maha besar Tuhan.

10Dan saganap kabanjakan khawm 'adalah sombahjang diluwar pada djam persombahan 'ukop 2 an.

11Maka kalihatanlah padanja sa`awrang Mela`ikat maha besar Tuhan berdirij pada sabelah kanan deri pada medzbehh 'istanggij.

12Maka kaharuwanlah Zekarja, serta delihatnja dija, sahingga katakotan sudah berlaku 'atasnja.

13Tetapi bersabdalah Mela`ikat 'itu kapadanja: djanganlah takot, hej Zekarja; karana bahuwa pemohonanmu sudah kadengaran, maka 'isterimu 'Elisjebax 'akan ber`anakh padamu sawatu 'anakh laki 2, dan 'angkaw hendakh menjebut namanja Jahhja.

14Maka padamu 'akan 'ada kasuka`an dan termasa, dan banjakh 'awrang 'akan bersuka 2 an deri karana kadjadi`annja.

15karana 'ija 'akan djadi besar dihadapan maha besar Tuhan: mawu 'ajer 'angawr mawu 'arakh tijada 'ija 'akan minom: maka dengan Rohhu-'lkhudus 'ija 'akan depunohij, 'itu pawn mulanja deri pada purut 'ibunja.

16Maka 'ija 'akan kombalikan banjakh 'awrang deri pada benij Jisra`ejl kapada maha besar Tuhan 'Ilahnja.

17Maka 'ija djuga 'akan pergi berdjalan dihadapan hhadleretnja dengan rohh dan khowat 'Ejlija, 'akan kombalikan segala rasa hati bapa 2 kapada 'anakh 2, dan 'awrang durhaka kapada kabidjakhsana`an 'awrang xadil, 'akan singgarahkan pada maha besar Tuhan sawatu khawm jang terlangkap.

18Maka sombahlah Zekarja kapada Mela`ikat 'itu: dengan 'apa patek 'akan meng`atahuwij 'itu? karana patek 'ini 'ada tuwah, dan 'isteriku sudah datang djawoh 2 kapada harij 2 nja.

19Maka sahutlah Mela`ikat, dan sabdalah padanja: 'aku 'ini 'ada DJibra`il jang berdirij menghadap 'Allah, dan 'aku sudah tersuroh meng`atakan kapadamu, dan memberita padamu segala perkara 'ini.

20Maka bahuwa sasonggohnja 'angkaw 'akan berdijam dirimu, dan tijada sampat kata 2, sampej kapada harij 'itu, tatkala segala perkara 'itu habis djadi: 'awleh karana sebab sudah tijada 'angkaw pertjaja 'akan segala perkata`anku jang 'akan deganapij pada kotika.

21Maka 'adalah khawm menantikan Zekarja, dan hhejranlah 'awleh karana 'ija berlambatan didalam Kaxbah.

22'Adapawn tatkala 'ija kaluwar, maka tijadalah 'ija sampat kata 2 pada marika 'itu; maka meng`artilah marika 'itu, bahuwa sudahlah 'ija melihat barang rujat didalam Kaxbah: maka 'adalah 'ija melambej pada marika 'itu, dan tinggallah keluw.

23Maka djadi tatkala ganaplah segala harij djawatannja, bahuwa pergilah 'ija pulang karumahnja.

24Maka komedijen deri pada harij 2 'itu meng`andonglah 'Elisjebax 'isterinja 'itu: maka 'ija sembunjikanlah sendirinja lima bulan lamanja, 'udjarnja:

25Bahuwa demikijenlah maha besar Tuhan sudah berbowat pada patek, pada harij 2 'itu jang dalamnja 'ija sudah menilikh patek, 'akan melalukan katjela`anku deri 'antara manusija 2.

26Sabermula maka pada bulan jang ka`anam tersurohlah Mela`ikat DJibra`il 'awleh 'Allah pergi kapada sawatu negerij ditanah DJalila, namanja 'itu Natsirat,

27Kapada sawatu parawan jang bertunangan dengan sawatu laki 2, jang namanja Jusof, deri pada 'isij rumah Da`ud: dan nama parawan 'itu 'adalah Marjam.

28Maka masokhlah Mela`ikat 'itu datang kapadanja, dan sabdalah: 'elsalam xalejkona, hej 'angkaw, jang sudah ber`awleh nixmet; maha besar Tuhan 'ada basertamu, 'angkaw 'ada mubarakat di`antara segala parampuwan.

29Dan serta delihatnja dija, maka kaharuwanlah parampuwan 'itu menengar katanja 'ini, dan berbitjaralah butapa mulanja salam 'ini 'ada.

30Maka bersabdalah Mela`ikat padanja 'itu: djanganlah takot, ja Marjam; karana 'angkaw sudah mendapat nixmet sama 'Allah.

31Maka bahuwa sasonggohnja 'angkaw 'akan meng`andong didalam purut, lalu ber`anakh sawatu 'anakh laki 2, dan menjebut namanja Xisaj.

32'Ija 'ini 'akan djadi besar, dan desebutkan 'Anakh HHakh Taxalaj: maka maha besar Tuhan 'Allah 'akan memberij padanja singahsana Da`ud mawjangnja `itu

33Maka 'ija 'adakan najik Radja 'atas 'isij rumah Jaxkhub sampej salama 2 nja, dan pada karadja`annja tijada 'akan 'ada kasudahan.

34Maka sombahlah Marjam kapada Mela`ikat 'itu: bagimana djadi demikijen 'itu, sedang patek tijada meng`enal barang sa`awrang laki 2?

35Maka sahutlah Mela`ikat 'itu dan sabdalah padanja: Rohhu-'lkhudus 'akan berlaku 'atasmu, dan pang`awasa`an HHakh Taxalaj 'akan menawongij 'angkaw; sebab 'itu lagi KHudus 'itu, jang 'akan taper`anakh deri dalammu, 'akan disebut 'Anakh 'Allah.

36Maka bahuwa sasonggohnja 'Elisjebax sakulawargamu, 'ija sendirij lagi sudah meng`andong sawatu 'anakh laki 2 pada katuwahannja: maka 'ini 'ada bulan jang ka`anam padanja 'itu, jang terpanggillah mandul.

37Karana bukan 'ada sasawatu perkara, jang tijada terkardjakan 'awleh 'Allah.

38Maka sombahlah Marjam: 'ada patek 'ini hamba maha besar Tuhan; djadilah kiranja pada patek 'atas sabdamu. Maka pergilah Mela`ikat 'itu lalu deri padanja 'itu.

39Maka bangonlah Marjam pada harij 2 'itu djuga, dan ber`angkatlah dengan segarah kapada pagunongan, kadalam sawatu negerij ditanah Jehuda.

40Dan masokhlah kadalam rumah Zekarja, dan berilah salam pada 'Elisjebax.

41Maka djadi demi 'Elisjebax dengar salam Marjam 'itu, bahuwa berlompat 2 anlah ka`anakh 'itu didalam purutnja: maka 'Elisjebax pawn depunohilah dengan Rohhu-'lkhudus,

42Dan bersarulah dengan sawara njaring, katalah: mubarakatlah 'angkaw di`antara segala parampuwan, dan mubaraklah bowah purutmu.

43Maka deri mana garang padaku demikijen 'itu, bahuwa 'ibuw Tuhanku datang kapadaku?

44Karana bahuwa sasonggohnja serta sawara salammu datanglah katelinga 2 ku, maka berlompat 2 anlah ka`anakh 'itu dengan termasa didalam purutku.

45Maka berbahagijalah parampuwan 'itu, jang sudah pertjaja: karana segala perkara, jang telah dekatakan padanja deri pada fihakh maha besar Tuhan, 'itu 'akan deganapij.

46Sabermula maka berkatalah Marjam: DJiwaku membesarkan maha besar Tuhan:

47Dan hatiku termasa dengan karana 'Allah muchalitsku:

48'Awleh karana 'ija sudah menilikh karindahan hambanja parampuwan: karana bahuwa sasonggohnja deri pada sakarang 'ini samowa bangsa 'akan menjebut 'aku berbahagija.

49Karana 'Elkhadir sudah berbowat padaku babarapa perkara besar 2, dan namanja 'itu 'Elkhudus.

50Dan rahhmetnja 'itu tatap deri pada bangsa datang kapada bangsa bagi segala 'awrang jang takot 'akan dija.

51'Ija sudah berbowat sawatu khowat dengan langannja: 'ija mentjerej berejkan 'awrang djumawa dengan kasangka`an hatinja.

52'Ija sudah menuronkan 'awrang kawasa deri 'atas kursij 2 nja, dan sudah meninggikan 'awrang jang rindah hatinja.

53'Awrang berlapar 'ija sudah meng`innjangkan dengan bagej 2 kabajikan: dan 'awrang jang kaja 2 'ija sudah suroh pulang dengan hampanja.

54'Ija sudah meng`angkat Jisra`ejl budakhnja, sopaja dekenangnja 'akan rahhmet,

55(Seperti 'ija sudah baferman pada bapa 2 kamij, katahuwij, pada 'Ibrahim, dan pada benehnja,) sampej salam 2 nja.

56Maka tinggallah Marjam sertanja 'itu sakira 2 tiga bulan lamanja, lalu pulanglah 'ija kapada rumahnja.

57Maka 'Elisjebax pawn ganaplah dejwasanja 'akan ber`anakh, maka 'ija ber`anakhlah sawatu 'anakh laki 2.

58Maka dengarlah segala 'awrang jang berumah disana kuliling 2, dan segala 'awrang sakulawarganja, bahuwa maha besar Tuhan sudahlah membesarkan rahhmetnja 'akan parampuwan 'itu, lalu bersuka 2 anlah sertanja 'itu.

59Maka djadi pada harij jang kadawlapan datang 'awrang 'akan chatankan ka`anakh, dan menjebut dija 'itu Zekarja, turut nama bapanja.

60Maka sahutlah 'ibunja, dan katalah: bukan; hanja 'ija 'akan disebut Jahhja.

61Maka katalah marika 'itu kapadanja: bahuwa barang sa`awrang bukan 'ada didalam pakulawarga`anmu, jang disebut dengan nama 'itu.

62Maka delambejnja kapada bapanja, bagimana dekahendakinja 'ija disebut.

63Dan satelah sudah depintanja papan tulis, maka desuratnja demikijen bunjinja: Jahhja 'ada namanja. Maka hhejranlah sakalijen 'awrang 'itu.

64Maka sabantar djuga terbukalah mulutnja dan lidahnja, sahingga 'ija kata 2 lah, sambil memudji 'Allah.

65Maka berlakulah katakotan 'atas samowa 'awrang, jang berumah kuliling 2: dan pada saluroh pagunongan ditanah Jehuda 'awrang pawn berkata 2 anlah banjakh 'akan sakalijen perkata`an 'ini.

66Maka samowa 'awrang jang dengar 'itu tarohlah 'itu dalam hatinja, 'udjarnja: 'apa garangan ka`anakh 'ini 'akan djadi? maka tangan maha besar Tuhan 'adalah baserta dengan dija.

67Sabermula maka Zekarja bapanja 'itu depunohilah dengan Rohhu-'lkhudus, lalau bernubuwetlah, 'udjarnja:

68Segala pudji bagi maha besar Tuhan, 'Ilah 'awrang Jisra`ejl, karana 'ija sudah meng`ondjongij, dan meng`upajakan kalepasan pada khawmnja:

69Dan sudah membangon bagi kamij sawatu tandokh chalats, didalam rumah Da`ud budakhnja 'itu.

70Seperti 'ija sudah baferman 'awleh mulut segala Nabinja jang khudus, jang sudah 'ada deri pada 'awal zeman:

71Katahuwij, sawatu kalepasan deri pada sataruw 2 kamij, dan deri tangan sakalijen 'awrang jang membintjij kamij.

72Sopaja 'ija meng`adakan rahhmet pada bapa 2 kamij, dan meng`enang 'akan perdjandji`annja jang khudus:

73Dan 'akan persompahan, jang 'ija sudah bersompah kapada 'Ibrahim bapa kamij, 'akan memberij pada kamij.

74Sopaja kamij terlepas deri pada tangan segala sataruw kamij berbowat xibadet padanja, luput deri pada takot.

75Dengan khodsijet dan xadalet dihadapan hhadleretnja, pada sakalijen harij kahidopan kamij.

76'Adapawn 'akan dikaw, hej ka`anakh, 'angkaw 'akan disebutkan Nabij HHakh Taxalaj: karana 'angkaw 'akan 'andjar dihadapan hhadleret maha Tuhan, 'akan singgarahkan djalan 2 nja.

77'Akan memberij peng`atahuwan chalats pada khawmnja, dengan ka`amponan dawsa 2 nja.

78'Awleh segala kapiluwan rahhmet 'Ilah kamij, dengan jang mana 'Elsjarikh deri pada katinggijan sudah meng`ondjongij kamij.

79'Akan bersinar pada segala 'awrang jang dudokh dalam kalam dan bajang mawt: 'akan betulkan kaki 2 kamij kapada djalan salamet.

80Maka ka`anakh 'itu bertambahlah besarnja, dan berkhowatlah njawanja, dan tinggallah didalam padang 2 bel`antara, sampej kapada harij pertondjokannja kapada 'awrang Jisra`ejl. <<  Lukas 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran