Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 3 >> 

1Sabermula maka 'adalah sa`awrang manusija deri 'antara 'awrang Farisij, Nikodejmus namanja, sa`awrang panghulu 'antara 'awrang Jehudij:

2'Ija 'ini datanglah kapada Xisaj pada malam, dan sombahlah padanja: hej mawlana, kamij tahu bahuwa 'angkaw 'ada guruw jang sudah datang deri pada fihakh 'Allah: karana sa`awrang pawn tijada sampat berbowat segala tanda 'ini, jang 'angkaw 'ini berbowat, djikalaw tijada 'Allah 'ada baserta dengan dija.

3Sahutlah Xisaj dan katalah padanja: 'amin, 'amin djuga 'aku bersabda padamu: djikalaw tijada sa`awrang taper`anakh pula, tijada 'ija sampat melihat karadja`an 'Allah.

4Sombahlah Nikodejmus kapadanja: bagimana sa`awrang manusija sampat deper`anakh, sedang tuwah 'adanja? 'adakah 'ija sampat pada kaduwa kali masokh kadalam purut 'ibunja, dan deper`anakh?

5Sahutlah Xisaj: 'amin, 'amin djuga 'aku bersabda padamu, djikalaw sa`awrang tijada deper`anakh deri pada 'ajer dan Rohh, tijada 'ija sampat masokh kadalam karadja`an 'Allah.

6Barang jang taper`anakh deri pada daging, 'itu daging 'adanja: dan barang jang taper`anakh deri pada Rohh, 'itu Rohh 'adanja.

7DJanganlah hhejran, bahuwa 'aku sudah berkata padamu: sajogijanja kamu deper`anakh pula.

8'Angin bertijop kamana dekahendakinja, dan 'angkaw dengar bunjinja, tetapi tijada 'angkaw meng`atahuwij deri mana datangnja, dan kamana perginja: demikijen djuga 'ada sasa`awrang jang taper`anakh deri pada Rohh.

9Sahutlah Nikodejmus, dan sombahlah padanja: bagimana segala perkara 'ini dapat terjadi?

10Sahutlah Xisaj dan sabdalah padanja: 'angkawkah 'ini 'ada guruw 'awrang Jisra`ejl, dan tijadakah 'angkaw meng`atahuwij segala perkara 'ini?

11'Amin, 'amin djuga 'aku bersabda padamu; bahuwa kamij meng`utjap barang jang kamij meng`atahuwij, dan bersjaksi barang jang kamij sudah melihat: tetapi tijada kamu tarima kasjaksi`an kamij.

12DJikalaw 'aku sudah katakan barang hhal dunjawij, dan kamu sudah tijada pertjaja: bagimana kamu 'akan pertjaja, manakala 'aku katakan barang hhal samawij pada kamu?

13Maka barang sa`awrang pawn sudah tijada najik masokh sawrga, melajinkan jang sudah turon deri dalam sawrga, 'ija 'itu, 'Anakh 'Insan jang 'ada didalam sawrga.

14Maka seperti Musaj sudah meninggikan 'ular 'itu didalam padang Tijah, bagitu sajogijanja 'Anakh 'Insan 'itu detinggikan.

15Sopaja sasa`awrang jang pertjaja 'akan dija 'itu djangan binasa, hanja ber`awleh kahidopan kakal.

16Karana sasangat 'Allah sudah meng`asehij 'isij dunja, sahingga 'ija sudah karunjakan 'Anakhnja laki 2 jang tonggal, sopaja sasa`awrang jang pertjaja 'akan dija 'itu djangan binasa, hanja ber`awleh kahidopan kakal.

17karana sudah tijada 'Allah menjuroh 'Anakhnja laki 2 masokh dunja, sopaja 'ija menghhukumkan 'atas 'isij dunja, tetapi sopaja 'isij dunja dechalatskan 'awlehnja.

18Sijapa jang pertjaja 'akan dija, tijada 'ija kena hhukum; tetapi sijapa jang tijada pertjaja, sadija 'ija sudah kena hhukum: 'awleh karana sebab sudah tijada 'ija pertjaja 'akan nama 'Anakh 'Allah jang tonggal.

19'Adapawn 'ini 'ada hhukum 'itu, bahuwa tarang sudah masokh kadalam dunja, dan manusija 2 sudah meng`asehij kalam lebeh deri pada tarang: karana segala perbowatannja 'adalah djahat.

20Karana sasa`awrang jang berbowat djahat 'itu membintjij tarang: dan tijada 'ija datang kapada tarang, sopaja segala perbowatannja djangan detampelekh.

21Tetapi sijapa jang berbowat sabenarnja, 'ija datang kapada tarang, sopaja denjatakan segala perbowatannja, bahuwa 'itu sudah taperbowat dengan kahendakh 'Allah.

22Komedijen deri pada demikijen 'itu datanglah Xisaj, dan murid 2 nja masokh tanah Jehuda, dan kuling 2 lah disana serta marika 'itu, dan permandikanlah.

23Sabermula maka Jahhja lagi 'adalah permandikan di-Xejnawn dekat SJaxalim, 'awleh karana banjakh 'ajer 'adalah disana: maka berdatanglah 'awrang, dan depermandikanlah.

24Karana bulom Jahhja sudahlah terbowang kadalam pandjara.

25'Arkijen maka timbullah sawatu mas`alet di`antara barang 'awrang deri pada murid 2 Jahhja, serta dengan 'awrang Jehudij 'akan thaharet.

26Maka datanglah marika 'itu kapada Jahhja, dan sombahlah padanja: hej mawlana, 'awrang 'itu jang 'adalah sertamu disabarang Jardejn, pada sijapa 'angkaw 'ini sudah memberij sjaksi, bahuwa sasonggohnja, 'ija djuga 'ada permandikan, dan sakalijen 'awrang datang kapadanja.

27Sahutlah Jahhja dan katalah: sa`awrang manusija tijada sampat tarima barang saperkara, djikalaw sudah tijada 'itu dekarunjakan padanja deri dalam sawrga.

28Kamu 'ini sendirij 'ada sjaksi padaku, bahuwa sudah kukata: 'aku 'ini bukan 'ada 'Elmesehh, tetapi bahuwa 'aku sudah tersuroh kahadapan dija 'itu.

29Sijapa jang bermampilej parampuwan 'ija 'ada mampilej laki 2: tetapi taman mampilej laki 2, jang berdirij dan menengar dija 'itu, 'ija bersuka 2 an deri karana sawara mampilej laki 2. Sebab 'itu maka kasuka`anku 'ini sudah ganap.

30Sajogijanjalah 'ija 'itu bertambah 2, hanja 'aku 'ini dekakurangan.

31Sijapa jang datang deri tinggij, 'ija 'ada lebeh tinggij deri pada sakalijen: sijapa jang mulanja deri pada bumi, 'ija 'ada deri pada bumi, 'ija 'ada deri pada bumi, dan berkata 2 barang jang deri pada sawrga, 'ija 'ada lebeh tinggij deri pada sakalijen.

32Maka barang jang telah delihatnja dan dedengarnja, 'ija sjaksikan 'itu: maka sa`awrang pawn tijada tarima kasjaksi`annja.

33Sijapa jang sudah tarima kasjaksi`annja, 'ija sudah menjonggohkan, bahuwa 'Allah 'ada benar.

34Karana 'awrang jang tersuroh 'awleh 'Allah 'itu, 'ija meng`atakan ferman 2 'Allah: karana tijada 'Allah karunjakan Rohh 'itu sa`ukor 2.

35Bapa meng`asehij 'Anakh laki 2, dan sudah sarahkan samowanja kapada tangannja.

36Sijapa jang pertjaja 'akan 'Anakh laki 2, 'ija ber`awleh kahidopan kakal: tetapi sijapa jang durhaka kapada 'Anakh laki 2, tijada 'ija 'akan melihat kahidopan; hanja morka 'Allah tinggal dijam 'atasnja. <<  Yohanes 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran