Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 15 >> 

1Ban samangken, Tan-taretan, ngereng kaemodi pole Kabar Bagus dhari Allah se eberta’agi kaula ka sampeyan lamba’ ka’issa’. Sampeyan narema kabar ganeka, ban parcaja ka Almasih polana Kabar Bagus ka’issa’.

2Mon sampeyan koko neggu’i ponapa se eberta’agi kaula ganeka, Kabar Bagus ganeka tanto masalamet sampeyan; kajabana mon sampeyan parcaja tape ta’ ngarte.

3Ponapa se epanapa’ kaula ka sampeyan enggi paneka se ampon etarema kaula jugan. Se paleng penting, akadi se esebbuttagi e dhalem Alketab, kaula ampon manapa’ ka sampeyan ja’ Almasih seda polana sa-dusana sampeyan sareng kaula sadaja;

4ja’ Salerana ampon ekoburragi nangeng pas epaodhi’ pole e are se kapeng tello’. Ganeka jugan esebbuttagi e dhalem Alketab.

5Kaula marenge oneng jugan ka sampeyan ja’ Almasih se epaodhi’ pole ganeka ngaton jugan ka Petrus, ban saamponna ganeka ka rasul se dhubellas oreng.

6Saamponna ganeka Salerana ngaton pole ka red-moredda se bannya’na lebbi dhari lema ratos oreng se kalerressan badha e settong kennengngan. Kabannya’an dhari reng-oreng ganeka samangken gi’ odhi’, se adinggal dunnya namong sakone’.

7Saamponna ganeka Almasih ngaton jugan ka Yakobus, ban saamponna ganeka ka sadajana para rasul.

8Dhi-budhi kadibi’ Almasih ngaton jugan ka kaula — kaula paneka akadi babaji’ se lahir ta’ napa’ baktona!

9Kaula paneka rasulla Guste Isa se paleng maba. Kaula ta’ pantes esebbut rasul, sabab kaula ampon nganeyaja jema’adda Allah.

10Nangeng polana rahmadda Allah kaula daddi akadi kaula samangken paneka. Ban ta’ parcoma Allah nyapora kaula. La’-mala’ kaula se alako lebbi berra’ dhari sul-rasul laenna. Nangeng salerressa ganeka banne ehteyar kaula; ganeka ehteyarra Allah se taresna ka kaula ban se alampa’agi lalakon asareng kaula.

11Daddi, dhari pasera’a saos sampeyan narema Kabar Bagus ganeka — dhari kaula otabana sul-rasul laenna — ganeka banne parkara. Se penting enggi paneka: kaula sadaja aberta’agi Kabar Bagus ganeka ka sampeyan, ban sampeyan parcaja.

12Mon se eberta’agi kaula ganeka kabar ja’ Almasih ampon epaodhi’ pole dhari sedana, aponapa me’ badha e antarana sampeyan se adhabu ja’ oreng mate ta’ kera epaodhi’ pole?

13Mon lerres oreng mate ta’ kera epaodhi’ pole, ganeka artena Almasih jugan ta’ epaodhi’ pole dhari sedana.

14Ban mon saompamana Almasih ta’ epaodhi’ pole dhari sedana, tadha’ gunana kaula sadaja aberta’agi pa-ponapa, ban tadha’ gunana sampeyan parcaja, sabab kaparcaja’anna sampeyan ganeka tadha’ dhasarra.

15Kong-langkong, nyata ja’ kaula sadaja paneka lecek parkara Allah, sabab kaula sadaja aberta’agi ja’ Allah ampon maodhi’ pole Almasih dhari sedana, mangkana Allah ta’ maodhi’ Almasih pole — ganeka mon pajat lerres oreng mate ta’ epaodhi’ pole!

16Sabab mon oreng mate ta’ epaodhi’ pole, Almasih jugan ta’ epaodhi’ pole dhari sedana.

17Ban mon Almasih ta’ epaodhi’ pole, kaparcaja’anna sampeyan coma ngen-angen malolo; ganeka artena sampeyan gi’ badha e dhalem kabadha’an dusa ban ta’ gadhuwan pangarebban pa-ponapa sakale.

18Ganeka gadhuwan arte jugan ja’ reng-oreng Kristen se ampon seda, jugan ta’ gadhuwan pangarebban.

19Mon pangarebbanna sampeyan sareng kaula sadaja namong abates ka odhi’na sampeyan sareng kaula sadaja e dunnya paneka, sampeyan sareng kaula sadaja paneka se paleng palang!

20Nangeng nyatana Almasih ampon epaodhi’ pole dhari sedana. Ganeka menangka tanggungan ja’ reng-oreng se ampon seda bakal epaodhi’a pole.

21Sabab pate maso’ ka dunnya kalaban parantara’anna settong oreng, sapaneka jugan odhi’ pole dhari mate eparengngagi ka manossa kalaban parantara’anna settong oreng jugan.

22Manossa sadajana mate polana tamaso’ settong golongan sareng Adam, sapaneka jugan sadajana bakal epaodhi’a, polana tamaso’ settong golongan sareng Almasih.

23Nangeng saneyap oreng bakal epaodhi’a pole menorot giliranna: dha’-adha’na Almasih; saamponna ganeka dhaggi’ e bakto Salerana rabuwa pole, nyosol giliranna reng-oreng se tamaso’ kaagunganna Almasih.

24Saamponna ganeka pas keyamat. E bakto ganeka Almasih bakal makala’a sadajana pamarenta’an, sadajana kakobasa’an ban sadajana kakowadan; saamponna ganeka Salerana bakal massra’agiya kakobasa’anna menangka Rato, ka Allah, Ramana sampeyan sareng kaula sadaja.

25Almasih kodu terros marenta kantos sadajana mosona Almasih sareng Allah epatellok ka Almasih.

26Moso se dhi-budhi kadibi’ se epatelloga enggi paneka pate.

27E dhalem Alketab esebbuttagi sapaneka, "Allah ampon matellok sadajana ka Salerana." Terrang ja’ se emaksod sareng "sadajana" ganeka ta’ tamaso’ Allah dibi’, se matellok sadajana ka Almasih.

28Nangeng saamponna sadajana epatellok ka baba’anna pamarenta’anna Almasih, Salerana dibi’, enggi paneka Pottrana Allah, bakal matelloga Salerana dibi’ ka Allah se ampon matellok sadajana ka Almasih ganeka. Ban Allah dibi’ bakal marenta’a sadajana.

29Mon oreng seda ta’ epaodhi’ pole, aponapa me’ badha oreng se ebaptis kaangguy oreng mate? Ponapa parlona ganeka? Mon oreng mate pajat ta’ kera epaodhi’ pole, aponapa reng-oreng ganeka me’ ngalakone ganeka?

30Ban egabaya ponapa me’ kaula sadaja poron ngadhebbi babaja ros-terrosan?

31Tan-taretan! Sabban are kaula kowat nanggung kasossa’an polana kaula gumbira nengale odhi’na sampeyan sadaja, polana sampeyan parcaja ka Guste Isa Almasih.

32Mon ganeka pera’ dhari kaparlowanna manossa malolo, ponapa ontongnga kaula aperrang akadi se ngadhebbi run-burun alas galak e kottha Efesus paneka? Mon oreng mate pajat ta’ epaodhi’ pole, lebbi becce’ sampeyan sareng kaula sadaja atoro’ parebasan paneka, "Tore ar-dha’aran sareng nom-enoman, ban neng-sennengngan, sabab lagguna sampeyan sareng kaula sadaja bakal mateya."

33Sampeyan ja’ ekenneng co-koco! Akanca sareng reng-oreng se ta’ sae marosak ahlak se bagus.

34Tore samangken emot, ban ja’ agabay dusa pole. Masthena sampeyan todhus, sabab e antarana sampeyan gi’ badha se ta’ oneng ka Allah.

35Olle daddi badha se atanya, "Baramma oreng mate epaodhi’ pole? Kantha apa badanna saellana epaodhi’ pole jareya?"

36Me’ ce’ budhuna! Mon Sampeyan namen bigi e dhalem tana, bigi ganeka ta’ kera tombu sabellunna bigi ganeka mate dhimen.

37Ban bigi se etamen sampeyan e dhalem tana ganeka — olle daddi bigina gandum otaba bigi laenna — bigina ne-bine ganeka malolo, banne tamennanna se tombuwa dhaggi’.

38Allah dibi’ se marengana bangon ka bigi ganeka se menorot panggaliyanna sae kaangguy tamennan ganeka. Saneyap bigi ampon etantowagi sareng Allah kadi ponapa bangonna tamennanna bang-sebang.

39Badanna lok-mahlok se anyaba ta’ sadajana padha. Manossa andhi’ bangonna badan dibi’, dineng ban-keban badanna banneyan; no’-mano’ banneyan pole, ban ko’-juko’ banneyan pole macemma badanna.

40Sapaneka jugan rang-barang se badha e langnge’ sareng se badha e bume. Rang-barang se badha e langnge’ gadhuwan kabagusanna dibi’, ban rang-barang se badha e bume sapaneka jugan.

41Kabagusanna are ta’ padha sareng kabagusanna bulan. Tang-bintang jugan andhi’ kabagusanna dibi’. La’-mala’ kabagusanna bintang se settong ta’ padha sareng bintang laenna.

42Sapaneka jugan kabadha’anna reng-oreng mate se epaodhi’ pole. Badan se ekobur ganeka badan se bisa bucco’, nangeng badan se epaodhi’ pole ganeka badan se ta’ bisa rosak.

43E bakto badan ganeka ekoburragi, badan ganeka juba’ ban tadha’ kakowadanna; nangeng e bakto epaodhi’ pole, daddi badan se bagus sareng kowat.

44E bakto ekoburragi, badan ganeka badan se dhari dunnya; nangeng saamponna odhi’ pole, badan ganeka badan paparengnga Errohna Allah. Badha badan se dhari dunnya, ban badha badan se dhari Allah.

45E dhalem Alketab esebbuttagi sapaneka, "Manossa se dha’-adha’, iya areya Adam, daddi mahlok se odhi’," nangeng Adam se dhi-budhi enggi paneka Erroh se apareng odhi’.

46Se dhateng kaadha’ se jasmani, banne se rohani. Se rohani dhateng jang budhiyan.

47Adam se kapeng settong ekagabay dhari tana, nangeng Adam se nomer dhuwa’ asalla dhari sowarga.

48Reng-oreng dunnya paneka akadi Adam se kapeng settong, se ebadhi dhari tana, nangeng reng-oreng sowarga akadi Salerana se rabu dhari sowarga.

49Akadi sampeyan sareng kaula sadaja paneka padha sareng Adam se ebadhi dhari tana, pagi’ bakal daddiya akadi Salerana se dhari sowarga ka’issa’.

50Maksod kaula, tan-taretan, sapaneka: badan se ekagabay dhari dhara sareng daging, ta’ bisa maso’ ka Dunnyana Allah Se Anyar; ban badan se bisa mate ta’ bisa daddi langgeng.

51Tetene roseya paneka: Ta’ sadajana sampeyan sareng kaula sadaja paneka mateya, nangeng sampeyan sareng kaula sadaja bakal aoba’a.

52Parkara ganeka bakal kadaddiyana dadagan e dhalem bakto saparngedep, e bakto tarompet epamonye dhi-budhina. Sabab e bakto monyena tarompet ganeka ekaedhing, reng-oreng mate bakal epaodhi’a pole kalaban badan se langgeng, ban sampeyan sareng kaula sadaja bakal eoba’a.

53Badan se bisa mate paneka kodu egante’e badan se ta’ bisa mate, ban badan se dhari dunnya paneka kodu egante’e badan se dhari sowarga.

54Mon badan se bisa mate ampon egante’e badan se ta’ bisa mate, ban badan se dhari dunnya ampon egante’e badan se dhari sowarga, e bakto ganeka buru kalakon ponapa se esebbuttagi e dhalem Alketab, "Pate la epamosna; kamennangan la ekaolle!"

55"He, maot, e dhimma kamennanganna ba’na? He, maot, e dhimma sengnga’na ba’na?"

56Sengnga’na maot paneka dusa, ban dusa ajalannagi lakona lebat hokomma agama.

57Nangeng sokkor ka Allah; Salerana marenge sampeyan sareng kaula sadaja kamennangan kalaban parantara’anna Guste Isa Almasih!

58Daddi, tan-taretan se kakase! Sampeyan kodu kowat sareng koko. Ngereng terros alako pagu-onggu kaagem Pangeran, sabab sampeyan ampon oneng ja’ sadaja se elampa’agi sampeyan kaagem Pangeran paneka tadha’ se parcoma.Download Audio MP3 (1 Korintus 15):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Korintus 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran