Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Yohanes 4 >> 

1Tan-taretan se kakase! Ja’ parcaja ka reng-oreng se ngako gadhuwan Errohna Allah, nangeng coba’ dhimen reng-oreng ganeka me’ olle oneng ponapa erroh se ekaandhi’ oreng ganeka asalla dhari Allah ponapa bunten. Sabab bannya’ nabbi palsu ajar-ganjir e man-ka’imman.

2Mon sampeyan terro onenga ganeka asalla dhari Errohna Allah ponapa banne, carana sapaneka: Oreng se ngakone ja’ Isa Almasih rabu ka dunnya paneka aropa manossa, oreng ganeka gadhuwan Erroh se asalla dhari Allah.

3Nangeng oreng se ta’ ngakone ganeka parkara Isa, ta’ gadhuwan Errohna Allah. Oreng ganeka gadhuwan erroh dhari Mosona Almasih. Sampeyan ampon mereng ja’ erroh ganeka bakal dhatengnga, ban samangken ampon badha e dunnya paneka.

4Nangeng sampeyan, na’, sampeyan kaagunganna Allah. Sampeyan ampon makala bi-nabbi palsu, sabab Erroh se badha e sampeyan akobasa’an dhari erroh se badha e reng-oreng andhi’na dunnya paneka.

5Bi-nabbi palsu ganeka acaca parkara pa-ponapa se badha e dunnya, ban dunnya ngedhing cacana reng-oreng ganeka, sabab reng-oreng ganeka andhi’na dunnya.

6Nangeng sampeyan ban kaula sadaja tra-pottrana Allah; ban oreng se kennal ka Allah mereng cacana sampeyan ban kaula sadaja. Kadi ganeka carana mon terro onenga bidana Erroh se apareng pangajaran se lerres ban erroh se manyaleyodan oreng.

7Tan-taretan se kakase! Tore padha saleng taresna, sabab taresna paneka dhari Allah asalla. Oreng se taresna paneka pottrana Allah ban kennal ka Allah.

8Oreng se ta’ taresna, ta’ kennal ka Allah; sabab Allah paneka taresna.

9Allah anyata’agi taresnana ka sampeyan ban kaula sadaja kalaban ngotos Pottrana se coma settong ka dunnya sopaja sampeyan ban kaula sadaja olle odhi’ lebat Salerana.

10Paneka’ se enyamae taresna: Banne sampeyan ban kaula se taresna ka Allah, nangeng Allah se taresna ka sampeyan ban kaula, sarta ngotos Pottrana sopaja kalaban parantara’anna sa-dusana sampeyan ban kaula esapora.

11Tan-taretan se kakase! Mon taresnana Allah ka sampeyan ban kaula sapaneka rajana, sampeyan ban kaula jugan kodu saleng taresna.

12Tadha’ oreng se oneng ka Allah, nangeng mon sampeyan ban kaula sadaja saleng taresna, Allah daddi settong bi’ sampeyan ban kaula sadaja, ban taresnana daddi samporna e dhalem sampeyan.

13Sarrena Allah ampon marengngagi Errohna ka sampeyan ban kaula sadaja, sampeyan ban kaula kodu oneng ja’ odhi’na sampeyan ban kaula paneka daddi settong sareng Allah, ban Allah odhi’ daddi settong bi’ sampeyan ban kaula.

14Kaula sadaja ampon nengale dibi’ Pottrana Allah, ban ampon ngabarragi ja’ Salerana eotos sareng Rama epadaddi Rato Panyalamedda dunnya paneka.

15Ra’-pasera’a se ngakone ja’ Isa paneka Pottrana Allah, Allah odhi’ daddi settong bi’ oreng ganeka, ban oreng ganeka dibi’ odhi’ daddi settong sareng Allah.

16Sampeyan ban kaula dibi’ oneng ban parcaja ka taresnana Allah ka sampeyan ban kaula sadaja. Allah paneka taresna. Oreng se odhi’na ekobasae taresna, oreng ganeka daddi settong bi’ Allah, ban Allah daddi settong bi’ aba’na.

17Taresna epasamporna e dhalem sampeyan ban kaula sadaja, sopaja sampeyan ban kaula sadaja bangal e Are Pangadilan. Sampeyan ban kaula sadaja bakal bangala, sabab odhi’na sampeyan ban kaula sadaja padha ban odhi’na Almasih.

18Oreng se ane’madi taresnana Allah, ta’ oneng arassa tako’; sabab taresna se samporna maelang rassa tako’. Daddi nyata ja’ oreng gi’ ta’ tao arassa’agi kobassana taresnana Allah kalaban samporna mon oreng ganeka tako’ ngadhebbi Are Pangadilan.

19Sampeyan ban kaula taresna polana Allah ampon taresna kaadha’ ka sampeyan ban kaula.

20Mon oreng ngoca’, "Sengko’ taresna ka Allah," tape ta’ taresna ka taretanna, oreng ganeka lecegan. Sabab oreng se ta’ taresna ka taretanna se etangale, ta’ kera taresna ka Allah se ta’ etangale.

21Lantaran ganeka, paneka’ papakon se eparengngagi Almasih ka sampeyan ban kaula sadaja: Pa’-sapa’a se taresna ka Allah kodu taresna ka taretanna keya.Download Audio MP3 (1 Yohanes 4):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Yohanes 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran