Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 10 >> 

1Samangken kaula, Paulus, badha se ekoca’agiya ka sampeyan. Kaula paneka, ca’epon oreng, alos mon dhep-adhebban ban sampeyan, nangeng kerras mon dhari jauna. Samangken, polana kaalosanna sareng kasaeyanna panggaliyanna Almasih,

2kaula nyo’ona kalaban gu-onggu ka sampeyan, ja’ andaddiyagi kaula tapaksa kerras ka sampeyan mon kaula dhateng dhaggi’. Sabab kaula aneyat acaca’a epaterranga ka reng-oreng se ngoca’ ja’ kaula sadaja paneka alako kalaban tojjuwan se duniyawi.

3Kaula sadaja pajat gi’ odhi’ e dunnya, nangeng kaula sadaja ta’ aperranga adhasar tojjuwan se duniyawi.

4Ta-sanjata se eguna’agi kaula sadaja e dhalem paperrangan paneka banne sanjata dhari dunnya paneka, nangeng ta-sanjatana Allah se kobasa. Kalaban ta-sanjata ganeka kaula sadaja maancor partahanan-partahanan; kaula sadaja nangkes reng-oreng se alaban ka kaula sadaja

5ban magujur teng-binteng kasombongan se epaddek kaangguy nolak pangataowan parkara Allah. Kaula sadaja nawan pekkeranna reng-oreng epatellok ka Almasih.

6Ban mon sampeyan ampon ta’at onggu, kaula sadaja ampon asadhiya ngokoma sadajana oreng se ta’ ta’at.

7Sampeyan kodu ngoladi kabadha’an se salerressa. Mon oreng yakin ja’ aba’na kaagunganna Almasih, oreng ganeka kodu maenga’ aba’na dibi’ ban kodu ngarte ja’ kaula sadaja jugan kaagunganna Almasih akadi aba’epon.

8Kaula ta’ todhus maske kodu lebbi bannya’ ngedirragi kakobasa’an se eparengngagi Pangeran ka kaula sadaja, sabab kakobasa’an ganeka eparengngagi kaangguy malerres sampeyan, banne marosaga.

9Kaula ta’ terro sampeyan arassa kaula sadaja ko’-nako’e sampeyan bi’ rat-sorat kaula.

10Oreng ngoca’, "Rat-soradda Paulus terrang ban kobasa, nangeng mon aba’na dibi’ akompol bi’ sengko’ ban ba’na kabbi, orengnga leca’ ban cacana tadha’ artena pa-apa!"

11Oreng se kadi ganeka kodu apangrasa ja’ mon kaula badha e nga’-tengnga’anna sampeyan, se elakone kaula sadaja tadha’ bidana sareng se etoles e dhalem rat-sorat kaula sadaja.

12Tanto saos kaula sadaja ta’ bangal abandhingngagi otabana ngokor aba’ epapadha sareng reng-oreng se nganggep aba’na tenggi. Budhu onggu reng-oreng ganeka! Agabay okoran dibi’ ban ngargai aba’ dibi’ ngangguy okoran ganeka.

13Mon kaula sadaja, bunten ta’ sapaneka. Mon kaula dir-ngedirragi aba’, ta’ sampe’ lebat dhari bates, coma e dhalem batessa lalakon se ampon etantowagi sareng Allah kaangguy kaula sadaja. Ban sampeyan tamaso’ e dhalem dhaera ganeka.

14Daddi, e bakto kaula sadaja entar ka sampeyan ban ngeba Kabar Bagus parkara Almasih ka sampeyan, kaula sadaja saongguna ta’ kalowar dhari tes-batessa lalakon kaula sadaja.

15Kaula sadaja ta’ ngalem aba’ dibi’ dhari lalakonna oreng laen se badha e lowarra bates se etantowagi Allah kaangguy kaula sadaja. Sabaligga, kaula sadaja teptep e dhalem tes-bates se etantowagi Allah kaangguy kaula sadaja ban ngarep moga-moga sampeyan padha’a sajan parcaja ka Almasih, sopaja kaula sadaja bisa’a ngalakone lalakon se araja’an e antarana sampeyan.

16Kalaban sapaneka kaula sadaja bisa ngabarragi jugan Kabar Bagus ganeka e ra-nagara laen ta’ kalaban parlo ja-maraja aba’ polana lalakon se ampon elakone e dhaera pangladinanna oreng laen.

17E dhalem Alketab esebbuttagi, "Mon badha se eedirragiya oreng, edirragi apa se la elampa’agi Pangeran."

18Sabab oreng se kodu ealem enggi paneka oreng se ealem Pangeran, banne oreng se ngalem aba’na dibi’.Download Audio MP3 (2 Korintus 10):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  2 Korintus 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran