Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 12 >> 

1Pajat tadha’ ontongnga oreng edir. Nangeng kaula poron jugan ngedirragiya pa-ponapa se epatengale ka kaula sareng Allah e dhalem wahyu otaba e dhalem pangatonan.

2Kaula kennal settong oreng Kristen se pa’ bellas taon se kapongkor eangka’ ka kennengngan se paleng tenggi e sowarga. (Kaula ta’ oneng ponapa badanna noro’ eangka’ onggu otaba ganeka namong pangatonan — namong Allah se ngagali.)

3Bi’ kaula eolanga sakaleyan aggi’: Kaula oneng ja’ oreng ganeka eangka’ maso’ ka Firdaus. (Kaula ta’ oneng ponapa badanna noro’ eangka’ onggu otabana ganeka namong pangatonan — namong Allah se ngagali.) E ka’issa’ oreng ganeka ngedhing pa-ponapa se ta’ bisa ekoca’agi manossa ban pajat ta’ eedine ekoca’agi manossa.

4(12:3)

5Oreng ganeka se bi’ kaula eedirragiya, banne aba’ kaula dibi’. Parkara kaula dibi’, se eedirragiya kaula coma pa-ponapa se noduwagi kakorangan kaula.

6Saompamana badha se eedirragiya kaula, kaula ta’ terro daddiya oreng se asebbal parkara pa-ponapa se ta’ lerres; kaula acaca’a salerressa. Nangeng kaula ngampet aba’, sopaja tadha’ oreng se nganggep kaula alebbiyan dhari se etengale elakone kaula otabana se ekaedhing ekoca’agi kaula.

7Nangeng sopaja kaula ta’ pate sombong polana ton-pangatonan se lowar biyasa ganeka, kaula eparenge panyaket e badanna kaula aropa sanjatana Iblis. Panyaket gapaneka eparengngagi kaangguy mokol kaula sopaja kaula ta’ sombong.

8Tello kale kaula adu’a ka Pangeran, nyo’on sopaja panyaket ganeka epondhut dhari badan kaula.

9Nangeng Pangeran adhabu, "Sengko’ taresna ka ba’na, ban jareya cokop monggu ka ba’na; sabab Tang kobasa kowat mon ba’na badha e dhalem kabadha’an ta’ andhi’ kakowadan." Ganeka sababba kaula asennengngan ngedirragi kakorangan-kakorangan kaula, sabab mon kaula ta’ gadhuwan kakowadan, e bakto ganeka kaula arassa ja’ Almasih ngaobi kaula sareng kakowadanna Salerana.

10Daddi kaula perak polana kakorangan-kakorangan kaula. Kaula perak jugan mon lantaran Almasih kaula epetenna, kaula manggi kasossa’an, eser-serser ban manggi kasossa’an. Sabab mon kaula ta’ gadhuwan kakowadan, la’-mala’ e bakto ganeka kaula kowat.

11Kaula paneka atengka akadi oreng budhu onggu — nangeng sampeyan se daddi lantaranna kaula kantha ganeka. Salerressa sampeyan se kodu ngalem kaula. Sabab maske kaula tadha’ artena, kaula ta’ kala ka "sul-rasul" se lowar biyasa ka’issa’!

12Kaajiban-kaajiban sareng kon-lalakon se raja ampon eduduwagi ka sampeyan kalaban sabbar kaangguy noduwagi ja’ kaula paneka rasul.

13E dhalem parkara ponapa sampeyan se korang egateyagi, mon ebandhing sareng jema’at-jema’at laennepon? Paleng coma e dhalem parkara paneka: ja’ kaula ta’ marepot sampeyan kaangguy nanggung kabutowan kaula. Kaula menta’a sapora polana kasala’an ganeka!

14Samangken paneka ampon katellokaleyanna kaula asadhiya entara ka sampeyan. Ban kaula ta’ marepoda sampeyan, sabab se ekaparlo kaula sampeyan, banne pa-ponapa se ekaandhi’ sampeyan. Sabab banne ana’ se kodu nyareyagi kasap oreng towana, nangeng oreng towa se kodu nyareyagi kasap na’-ana’na.

15Daddi kalaban ate senneng kaula ehlas ngorbannagi ponapa saos maske aba’ kaula sakale kaangguy sampeyan. Mon kataresna’an kaula ka sampeyan sapaneka rajana, ponapa patot sampeyan korang taresna ka kaula?

16Daddi tantona sampeyan mopakat ja’ kaula ta’ oneng masossa sampeyan. Nangeng badha se ngoca’ kaula paneka salenter; se ngoca’ kaula olle kaontongan dhari sampeyan polana kaula nepo sampeyan.

17Kadi ponapa se bisa’a sapaneka! Ponapa kalaban parantara’anna reng-oreng se eotos kaula ka sampeyan ka’issa’ kaula ngoro’ kaontongan dhari sampeyan?

18Kaula ampon nyoro Titus entar ka sampeyan, ban kaula nyoro taretan se Kristen laenna epasareng Titus ganeka. Ponapa Titus ngala’ kaontongan dhari sampeyan? Nangeng kaula sareng Titus alako kalaban tojjuwan se padha ban ngangguy ra-cara se padha jugan.

19Olle daddi sampeyan ngera kaula sadaja aehteyar abilla’ana aba’ ka sampeyan? Sampeyan ce’ kalerona! Allah ngagali ja’ sadaja se ekoca’agi kaula sadaja ganeka menorot kasokanna Almasih. Ban sadaja se elakone kaula sadaja emaksottagi kaangguy masae odhi’ rohanina sampeyan.

20Kaula kobater ja’ mon kaula entar ka sampeyan dhaggi’, kaula manggi’i sampeyan ta’ padha sareng se earep kaula. Me’-ame’ pas badha se atokar, ere, panas atena, marlowagi aba’na dibi’, saleng petenna, saleng nas-manase, sombong ban madhateng rarusun.

21Kaula tako’ e bakto kaula dhateng dhaggi’ me’-ame’ Allah ngababa’agiya kaula e adha’na sampeyan ban kaula nangesa polana bannya’ e antarana sampeyan se gi’ dhimen dusa, ta’ poron aoba ban ta’ poron ambu ngalakone kon-lalakon ma’seyat, kotor sareng ta’ pantes.Download Audio MP3 (2 Korintus 12):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  2 Korintus 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran