Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 6 >> 

1Sarrena kaula sadaja alako areng-sareng bi’ Allah, daddi kaula sadaja nyo’ona kalaban gu-onggu ja’ sampe’ sampeyan ya-nyeya kasaeyanna Allah ganeka.

2E dhalem Alketab Allah adhabu, "E bakto se kaedin, Sengko’ la ngedhingngagi ba’na, ban e are kasalameddan, Sengko’ nolong ba’na." Samangken kaemodi! Samangken paneka are se kaedin ganeka! Samangken paneka are kaangguy epasalamet!

3Kaula sadaja ta’ poron mon pangladinan kaula sadaja esala’agi. Daddi kaula sadaja aehteyar sopaja ta’ daddi lang-palang se ngaddhange oreng laen.

4Sabaligga, e dhalem parkara ponapa’a saos, kaula noduwagi ja’ kaula sadaja paneka abdina Allah. Sabab sadajana kasossa’an ampon etanggung bi’ kaula sadaja kalaban sabbar:

5kaula sadaja eseksa, epenjara ban egaruyu’; kaula sadaja alako berra’, serreng ta’ tedhung ban jugan serreng ta’ gadhuwan teddha’an.

6Kalaban ate ehlas e dhalem tengka guli, bicaksana, sabbar ban bagus ate, kaula sadaja noduwagi ja’ kaula sadaja paneka abdina Allah. Sapaneka jugan kalaban agantong ka Errohna Allah, sarta kalaban kataresna’an se kalowar dhari ate se saongguna,

7sarta kalaban aberta’agi kabar se dhari Allah ban sareng kobasana Allah, kaula sadaja noduwagi ja’ kaula sadaja paneka abdina Allah. Kaula sadaja neggu’i kasokanna Allah menangka sanjata kaangguy nyerrang sareng jugan kaangguy ajaga aba’.

8Kaula sadaja ehormadi, nangeng jugan eya-seya; ealem, ban epetenna jugan. Sanare jujur, kaula sadaja earane oreng lecegan.

9Kaula sadaja eanggep ta’ kasohor, nangeng kaula sadaja ekaonenge sadajana oreng. Kaula sadaja esangka mate, nangeng sanyatana gi’ odhi’. Maske ekaneyaja, kaula sadaja ta’ mate.

10Maske ate epasossa, kaula sadaja perak terros. Kaula sadaja katon mesken, nangeng masogi oreng sabannya’na. Katonna ta’ gadhuwan pa-ponapa, nangeng sanyatana kaula sadaja gadhuwan ponapa’a saos.

11Tan-taretan se kakase e Korintus! Kaula sadaja ampon rang-terrangan ka sampeyan; sadajana essena ate ampon etotorragi ka sampeyan.

12Kaula sadaja ta’ notop ate ka sampeyan, coma sampeyan sadaja se notop atena ka kaula sadaja.

13Samangken, tore kaula sadaja acaca’a ka sampeyan akadi se acaca ka na’-ana’ kaula sadaja dibi’. Bukka’ jugan atena sampeyan ka kaula sadaja.

14Ja’ akanca’an sareng oreng se ta’ parcaja ka Isa; ganeka ta’ cocok. Kadi ponapa kabecce’an se bisa’a acampo sareng kajahadan! Ta’ kera terrang acampo sareng petteng.

15Ta’ kera Almasih cocok sareng Iblis. Ponapana se padha antarana oreng Kristen sareng se banne Kristen?

16Ponapa hubunganna antara Padalemman Socce sareng brahala? Sampeyan sareng kaula paneka Padalemmanna Pangeran, Allah se odhi’. Allah dibi’ adhabu, "Sengko’ ennengnga e nga’-tengnga’anna Tang ommat, odhi’a apolong ban reng-oreng jareya. Sengko’ daddiya Allahna reng-oreng jareya, ban reng-oreng jareya daddiya Tang ommat.

17Lantaran jareya, onduri reng-oreng se ta’ tao ka Allah jareya, ba’na ja’ apolong ban reng-oreng jareya. Ja’ ahubungan sakale ban se najjis jareya, sopaja bi’ Sengko’ ba’na etarema.

18Sengko’ daddiya Ramana ba’na, ban ba’na kabbi daddiya Tang ana’, kantha jareya dhabuna Pangeran Se Mahakobasa."Download Audio MP3 (2 Korintus 6):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  2 Korintus 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran