Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Petrus 2 >> 

1Gi’ dhimen badha bi-nabbi se palsu e antarana para ommat. Sapaneka jugan e antarana sampeyan bakal badha’a ru-guru se palsu. Ru-guru ganeka mamaso’a pangajaran se la-sala, se matebasan oreng. Reng-oreng ganeka bakal ta’ ngakowana ka Pangobasa se mabebas aba’na. Kalaban sapaneka bakal madhatengnga pate ka aba’na dibi’ sacara dak-dadak.

2Sanare sapaneka, bakal bannya’a oreng se noro’a odhi’ akadi ru-guru se palsu ganeka se ekobasae napsona dibi’. Ban tengkana ru-guru palsu ganeka bakal daddiya lantaranna bannya’ oreng ya-nyeya Jalan Se Lerres se nojju ka Allah.

3Sarrena dhakka, ru-guru palsu ganeka bakal nyareta’agiya ka sampeyan ngeng-dungngeng gabayan kaangguy nyare ontong dhari sampeyan. Tape pangadilan se ngokoma reng-oreng ganeka ampon abit esadhiya’agi, ban katebasan se ampon etantowagi kaangguy reng-oreng ganeka ampon anante’.

4Kat-malaekat se dusa jugan sareng Allah ta’ epalopot dhari okoman; sadaja ebuwang ka naraka, epamaso’ ka jurang se petteng kaangguy anante’ Are Pangadilan.

5Sapaneka jugan dunnya gi’ jaman lamba’, sareng Allah ta’ epalopot dhari okoman. Allah madhateng banjir raja ka dunnyana reng-oreng se jahat e bakto ganeka. Namong Ennoh sareng oreng laenna se kapetto bannya’na saos se epasalamet, polana Ennoh ngabarragi berta parkara odhi’ se daddi kasokanna Allah.

6Padha jugan sareng Sodom tor Gomora: tha-kottha gapaneka epamosna sareng apoy sopaja daddiya conto parkara kadi ponapa daddina reng-oreng se jahat.

7Tape Lot epasalamet, polana atoro’ ka kasokanna Allah; Lot nyandhang sangsara se berra’ lantaran tengkana reng-oreng se bejjat.

8E nga’-tengnga’anna oreng se kadi ganeka, Lot se sae ganeka odhi’ kalaban baten taseksa lantaran re-saarena nengale sareng meyarsa tengkana reng-oreng se jahat ganeka.

9Daddi Pangeran ngagali kadi ponapa carana masalamedda reng-oreng se ngestowagi dhabuna mon reng-oreng ganeka ngadhebbi ba-coba. Ban Pangeran ngagali kadi ponapa carana nyoba’ reng-oreng se jahat kaangguy eseksa e Are Pangadilan,

10kong-langkong reng-oreng se norodi napsona se kotor sareng ya-nyeya ka kakobasa’anna Allah. Ru-guru se palsu paneka talebat bangalla sareng talebat sombongnga kantos ta’ sengka ya-nyeya para mahlok se molja e sowarga!

11Mangkana, kat-malaekat saos, se lebbi kowat sareng lebbi kobasa dhari ru-guru palsu ganeka, ta’ ngarane lok-mahlok e sowarga ganeka sareng ca’-oca’ se ya-nyeya e ajunanna Pangeran.

12Tape ru-guru palsu ganeka, ce’ talebadda! Akadi burun alas se lahir pera’ kaangguy etangkebba ban epateyana. Ta’ apekker, sabarang lalakonna pera’ adhasar ka gulina atena malolo. Daddi sabarang se ta’ epahame pekkeranna eserrang bi’ ca’-oca’ se ya-nyeya. Daddi reng-oreng ganeka polana tengkana dibi’ bakal tompessa akadi burun alas.

13Bakal nanggunga sangsara menangka ganjaranna kasangsara’an se etanggung reng-oreng laen lantaran lalakonna aba’na. Se ekasennengnge reng-oreng ganeka enggi paneka ngalakone ponapa’a saos e baja seyang kaangguy norodi pangaterrona badanna. Mon apolong alenggi sareng sampeyan e bakto adha’ar, pannengnga reng-oreng ganeka mangalennyerran lantaran mabu’ sareng napsona.

14Tadha’ busenna agabay dusa. Se ekaleburi tadha’ laen kajabana ngabas babine’an se cemmer odhi’na. Reng-oreng se gi’ buru parcaja sareng gi’ korang yakin, ecacae sampe’ tagiyur. Atena ampon biyasa dhakka. Ru-guru ganeka reng-oreng se ebasto Allah!

15Sarrena ta’ poron lebat jalan se loros, dhi-budhina nyaleyot. Se etoro’ jalanna Bileyam ana’na Beyor gi’ jaman lamba’ ka’issa’, se terro kengenga pesse dhari lalakonna se jahat.

16Tape eparenge parengeddan se kerras polana kajahadanna ganeka sareng Allah; hemarra acaca asowara manossa sareng maambu nabbi ganeka ajalannagi lalakonna se gila.

17Ru-guru palsu ganeka akadi somber se kerreng, akadi ondhem se egiba angen barat. Reng-oreng ganeka sareng Allah ampon esadhiyai kennengngan se paleng petteng.

18Dujan acaca se gi-tenggi tape tadha’ essena; napso se cemmer eangguy nyelleddagi reng-oreng se gi’ buru kalowar dhari kompolanna reng-oreng se nyaleyot odhi’na.

19Ru-guru palsu ganeka ajanjiyagi kamardika’an ka reng-oreng ganeka, mangkana reng-oreng ganeka ekadunor kabiyasa’an-kabiyasa’an se marosak manossa. Sabab mon badha se makala oreng, oreng ganeka ekadunor se makala.

20Oreng se ampon oneng ka Pangeran sareng Isa Almasih Panyalamedda sampeyan sareng kaula sadaja, ampon lopot dhari kakobasa’an-kakobasa’an e dunnya se macemmerran manossa paneka. Tape mon e bingkeng are reng-oreng ganeka tagiyur pole kantos kala ka sadajana kakobasa’an ganeka, reng-oreng ganeka dhi-budhina ajuba’an dhari sabellunna.

21Lebbi sae reng-oreng ganeka ta’ oneng mereng parkara jalan se lerres dhari Allah, etembang ampon oneng tape pas ta’ ngestowagi papakonna Allah se edhabuwagi ka aba’na.

22Pa-ponapa se elakone reng-oreng ganeka noduwagi ja’ parebasan paneka pajat lerres: "Pate’ bakal ngakana pole otana dibi’," sareng parebasan laen, "Babi se la epandhi’i bakal abaliya alu’-gulu’ e dhalem cellot."Download Audio MP3 (2 Petrus 2):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  2 Petrus 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran