Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 4 >> 

1Lantaran gapaneka kaula — oreng tahanan, se etahan polana aladine Pangeran — nyo’ona onggu ka sampeyan: ngereng padha odhi’ menorot kadhudhuganna sampeyan menangka oreng se ampon etembali Allah.

2Paandhap asor, alos sareng sabbar. Saleng tolong menangka tandha kataresna’anna sampeyan ka oreng laen.

3Ehteyarragi pagu-onggu sopaja sampeyan padha odhi’ rokon sopaja karokonan se ecepta’agi Errohna Allah teptebba ta’ rosak.

4Namong badha settong badan sareng settong Erroh. Sapaneka jugan sampeyan etembali kaangguy settong pangarebban se padha.

5Namong badha settong Pangeran, settong iman, settong baptisan,

6sareng settong Allah se daddi Ramana oreng sadajana. Salerana ganeka Pangeranna alam dunnya, se tan-ngastane kalaban parantara’anna sadajana, sarta kobasa e dhalem sadajana.

7Sampeyan sareng kaula sadaja padha narema bang-sebang papareng menorot se eparengngagi Almasih.

8E dhalem Alketab esebbuttagi, "E bakto Salerana ongga ka kennengngan se paleng tenggi, Salerana abakta tahanan sabannya’na, ban apareng reng-paparengnga ka manossa."

9Daddi, mon ekoca’agi "Salerana ongga" artena Salerana ampon toron e kennengngan se paleng mandhap e bume paneka.

10Ban Salerana se toron ganeka jugan Salerana se ongga kantos ka kennengngan atenggiyan sareng sadajana langnge’, kantos alam dunnya aesse kahadiranna.

11Salerana ganeka se "apareng reng-papareng ka manossa"; sabagiyan badha se epadaddi rasul, se laenna epadaddi nabbi; se laenna pole epadaddi tokang aberta’agi Kabar Bagus ka’issa’, se laen epadaddi ru-guru sareng pamimpinna jema’at.

12Ganeka elampa’agi sopaja ommadda Allah egenna’e sadaja kaparlowanna sopaja kengenga aladine Pangeran sareng maddek badanna Almasih.

13Kalaban sapaneka sampeyan sareng kaula sadaja padha daddi settong polana iman se padha sareng pangarteyan se padha parkara Pottrana Allah. Ban sampeyan sareng kaula sadaja daddi reng-oreng se dibasa, se sajan abit sajan samporna akadi Almasih.

14Daddi sampeyan sareng kaula sadaja banne na’-kana’ pole se bang-galimbangan egiba gilina pangajaran se acem-macem dhari reng-oreng se salenter. Reng-oreng ganeka nepo reng-oreng laen kantos padha sala jalan.

15Bunten! Sabaligga, sampeyan kodu anyata’agi pa-ponapa se lerres kalaban ate se possa’ sareng kataresna’an, me’ olle e dhalem parkara ponapa’a saos sampeyan sareng kaula sadaja sajan abit sajan samporna akadi Almasih, kapalana sampeyan sareng kaula sadaja.

16Kalaban pimpinanna Almasih, sadajana bagiyanna badan daddi sae sosonanna, saleng sambung sabban resowanna. Daddi mon saneyap bagiyanna badan ganeka alako menorot samasthena, sabadan bakal daddiya dibasa sareng koko kalaban jalan kataresna’an.

17Daddi, kalaban asmana Pangeran, kaula ngoca’a ban materranga parkara paneka: sampeyan ambu ja’ terros odhi’ akadi oreng se ta’ oneng ka Allah, se apekker se ne-banne.

18Reng-oreng ganeka petteng pekkeranna. Ta’ oneng ka odhi’ se eparengngagi Allah, sabab ta’ oneng pa-ponapa parkara Allah, sareng cengkal.

19Reng-oreng ganeka ampon ta’ gadhuwan ate todhus pole, kantos norodi sadajana napsona, sarengngan odhi’ cemmer sakarebba.

20Nangeng Isa Almasih se ekennal sampeyan banne kadi ganeka!

21Sampeyan ampon meyarsa parkara Salerana; ban menangka red-moredda, sampeyan ampon eajari jugan parkara pat-sepadda Allah se badha e Salerana!

22Daddi, dinggallagi manossa se laju sareng cara odhi’na se laju se eparosak sareng sadajana pangaterrona se ngeba oreng ka jalan se kalero.

23Ate sareng pekkeranna sampeyan kodu epaanyar.

24Ban sampeyan kodu odhi’ daddi manossa se anyar se ecepta’agi menorot gambaranna Allah, enggi paneka kalaban tabi’at se lerres, loros sareng socce.

25Daddi, tan-taretan sadaja, sampeyan ja’ lecegan pole; pajujur se settong ka settongnga; sabab sampeyan sadaja padha bagiyanna badanna Almasih.

26Mon sampeyan peggel, ja’ sampe’ sampeyan dusa polana kapeggellanna ganeka. Ja’ ros-terrosan peggel saare benteng,

27sopaja Iblis ta’ olle kasempadan.

28Oreng se biyasa co’-ngeco’, kodu ambu co’-ngeco’. Sabaligga kodu alako sopaja manggi kasap kalaban jalan se jujur sareng bisa nolong oreng se kakorangan.

29Mon sampeyan abu-dhabu, ja’ ngangguy ca’-oca’ se kotor. Angguy ca’-oca’ se abanto mabagus oreng laen, ca’-oca’ se sapaneka bakal madhatengnga kabagusan ka reng-oreng se ngedhing.

30Jugan ja’ masossa Errohna Allah, sabab Erroh Allah paneka ampon daddi eccabba sampeyan se noduwagi ja’ sampeyan kaagunganna Allah; sarengngan pole Erroh Allah ganeka daddi tanggungan ja’ bakal dhatengnga Are Pambebasan kaangguy sampeyan.

31Buwang sake’ ate sareng ate peggel. Ambuwi ja’ rat-tharadan sambi apesowan, ja’ andhi’ ate baji’ otabana parasa’an laen se samacemma ganeka.

32Sabaligga, sampeyan kodu becce’ ate sareng bellas ase ka oreng laen, saleng nyapora akadi Allah se apareng sapora ka sampeyan kalaban parantara’anna Almasih.Download Audio MP3 (Efesus 4):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Efesus 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran