Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Ezra 6 >> 

1Saellana jareya, kalaban parentana Rato Darius, arsibba karaja’an se esempen e Babil epareksa.

2Tape catheddan parkara jareya etemmo e kottha Ahmeta e dhaera Mediya banne e Babil. Catheddan jareya etoles e settong gulungan se monyena kantha reya:

3"E taon se kapeng settong pamarenta’anna, Rato Kores makalowar parenta sopaja Padalemman Socce e Yerusalim epaddek pole kaangguy kennengnganna oreng ngeba tor-ator ban ngobbar kurban. Tenggina padalemman jareya kodu petto lekor meter, ban lebarra petto lekor meter keya.

4Dhung-geddhungnga kodu epaddek epakantha reya: Sabban batona olle tello lapes, e attasanna kodu epobuwi kaju salapes. Baragadda etanggunga bi’ ekkassa karaja’an.

5Bariya keya pakakas emmas ban salaka se eangguy e Padalemman Socce se ekala’ dhari Yerusalim bi’ Nebuknezar sarta eangko’ ka Babil, kodu epabali ka kennengnganna se asal."

6Saellana jareya Darius ngerem jawaban kantha reya: "Ka Tatnai, gubennor propinsi Efrat Bara’, ban Syetar-Boznai, sarta para kaom oreng agung e Efrat Bara’. Reng-oreng Yahudi jareya ja’ ganggu,

7ban ja’ lang-alange se maddek Padalemman Socce. Dina panneng, gubennor Yehuda ban para pamimpin Yahudi me’ maddek pole padalemman jareya.

8Kalaban sorat reya sengko’ marenta’agi ka ba’na sopaja padha’a abanto reng-oreng Yahudi se maddek padalemman jareya kalaban cara kantha reya: Baragadda se ekaparlo kaangguy maddek Padalemman Socce jareya kabbi kodu engala’agi dhari hasella pajegga nagara e propinsi Efrat Bara’, ban kodu ebajarragi ka reng-oreng jareya; mon majarragiya ta’ olle eparot-nyorot.

9Laen dhari jareya, apa’a bai se ekabuto menorot para imam e Yerusalim, ompamana sape lake’ se gi’ ngodha, dumba lake’ ban budhu’na dumba kaangguy kurban tor-ator ka Allah se ngobasane sowarga, bariya keya gandum, buja, anggur ban mennya’ jaitun, kodu berri’i sabban are, ta’ olle enthengngagi.

10Jalannagi parentareya sopaja reng-oreng jareya bisa ngatorragi kurban se masenneng panggaliyanna Allah se ngobasane sowarga, ban sopaja reng-oreng jareya nyo’onnagi berkat kaangguy sengko’ ban tang na’-ana’.

11Pa’-sapa’a se nerrak parenta reya, pangpangnga bengkona dabu’ settong, konco’na patajem, pas soddu’agi ka badanna sampe’ terbas. Bengkona kodu pagujur sampe’ daddi tombuganna sarpa’an.

12Moga-moga Allah se la mele Yerusalim menangka kennengnganna oreng abakte ka Salerana, mate’e saneyap rato otaba bangsa se bangal nerrak parenta reya sarta ngoddi maancora Padalemman Socce e Yerusalim jareya. Sengko’, Darius, se makalowar parenta reya. Jalannagi pateppa’!"

13Parentana Rato Darius jareya ejalannagi kalaban gu-onggu bi’ Tatnai, gubennor Efrat Bara’, ban Syetar-Boznai sarta ca-kancana.

14Para pamimpin Yahudi se epategger bi’ Nabbi Hagai ban Nabbi Zakhariya, nerrossagi maddek Padalemman Socce jareya. Se maddek Padalemman Socce jareya duli epamare menorot se la edhabuwagi Allahna Isra’il sarta se eparenta’agi bi’ Kores, Darius ban Artahsasta, to-rato Persiya.

15Padalemman Socce jareya mare e tanggal tello’ bulan Adar e taon se kapeng ennem pamarenta’anna Rato Darius.

16Saellana jareya reng-oreng Isra’il, para imam, kaom Lewi ban sakabbinna bekkas oreng buwangana, kalaban gumbira atena aresmeyagi Padalemman Socce jareya.

17E dhalem opacara jareya reng-oreng Isra’il ngatorragi ka Pangeran sape lake’ saratos meggi’, dumba lake’ dhu ratos meggi’, ban budhu’na dumba pa’ ratos meggi’. Kaangguy kurban pangamponanna dusa reng-oreng Isra’il ngatorragi ka Pangeran embi’ lake’ dhubellas meggi’, settong kaangguy saneyap suku Isra’il.

18Saellana jareya, kaangguy pangladinan e dhalem Padalemman Socce, oreng Isra’il gi-magi mam-imam ban oreng Lewi epadaddi pan-barampan golongan menorot atoran se badha e dhalem ketab Mosa.

19E tanggal pa’ bellas bulan settong e taon saellana jareya, reng-oreng se abali dhari pambuwanganna araya’agi Paska.

20Sakabbinna imam ban oreng Lewi padha ajalannagi opacara nyocce’e aba’, daddi eanggep socce kabbi. Saellana jareya reng-oreng Lewi nyambelli ban-keban menangka kurban Paska kaangguy para imam, kaangguy aba’na dibi’ ban kaangguy reng-oreng bekkas buwangan laenna.

21Ban-kurban jareya ekakan bi’ sakabbinna oreng Isra’il se abali dhari pambuwangan ban pandhudhu’na nagara jareya se la ta’ endha’ pole ajalannagi carana odhi’na se daraka sarta dhateng kaangguy abakte ka PANGERAN, Allahna Isra’il.

22Pettong are abidda reng-oreng jareya kalaban ate gumbira araya’agi Pesta Roti Se Ta’ Eragi’i jareya. Kabbi padha ce’ peragga polana bi’ PANGERAN rato Asyur epamora atena ka oreng Isra’il, sampe’ abanto oreng Isra’il maddek pole Padalemman Socce Allahna Isra’il. <<  Ezra 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel