Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Filipi 2 >> 

1Sampeyan kowat polana daddi settong sareng Almasih. Sampeyan talepor polana Almasih taresna ka sampeyan! Sampeyan etonton sareng Errohna Allah, jugan sampeyan saleng taresna ban saleng bellas ase.

2Samangken, tore sampeyan masenneng ate kaula onggu kalaban cara sapaneka: Odhi’ settong ate kalaban kataresna’an se padha, kalaban pekkeran se padha sarta kalaban tojjuwan se padha.

3Ja’ ngalakone ponapa’a saos lantaran kaparlowanna sampeyan dibi’, otaba polana terro ngedirragiya aba’. Sabaligga sampeyan sadaja kodu kalaban andhap asor nganggep oreng laen asaeyan dhari sampeyan.

4Gateyagi kaparlowanna oreng laen, ja’ pera’ kaparlowanna dibi’ saos.

5Sampeyan kodu kaagungan ate akadi Isa Almasih:

6Salerana padha ban Allah tape ta’ nganggep ja’ kabadha’anna se illahi jareya kodu teptep ekaandhi’ salanjangnga.

7Sabaligga, jareya bi’ Salerana eocol kabbi, laju daddi akantha abdi. Salerana daddi padha ban manossa ban katon odhi’ akantha manossa.

8Salerana andhap asor sarta odhi’ ta’at ka Allah sampe’ pasedana — iya areya seda e kaju salib.

9Lantaran jareya Salerana bi’ Allah epaongga sagi-tenggina, ban eparenge kakobasa’an se araja’an dhari sakabbiyanna kakobasa’an laenna.

10Daddi kaangguy ngormat Isa, sakabbiyanna mahlok se e sowarga ban se e bume ban se e babana bume, bakal asojuda ka Salerana.

11Sakabbiyanna mahlok jareya bakal ngakowa ja’ Isa Almasih reya Pangeran; kalaban cara se kantha jareya Allah Rama emolja’agi asmana.

12Daddi, tan-taretan se kakase, akadi sampeyan se salanjangnga toro’ oca’ ka kaula e bakto kaula apolong sareng sampeyan, kong-langkong samangken e bakto kaula jau dhari sampeyan, sampeyan kodu teptep toro’ oca’ ka kaula. Sampeyan ampon epasalamet sareng Allah, daddi sampeyan kodu aehteyar terros sopaja kataremtemmanna sampeyan ganeka samporna. Jalannagi ganeka kalaban hormat sareng ta’at ka Allah,

13sabab Allah dibi’ se tan-ngastane e dhalem sampeyan kaangguy madaddi sampeyan ehlas sareng sanggup masenneng panggaliyanna Allah.

14Lakone ponapa’a saos ta’ kalaban aseddhiyan otaba atokar.

15Kalaban sapaneka sampeyan noduwagi ja’ sampeyan paneka tra-pottrana Allah se tadha’ calena, se odhi’ kalaban ate berse sarta lerres e nga’-tengnga’anna oreng jahat sareng dusa. Ban e bakto sampeyan manapa’ ka reng-oreng ganeka berta se madhateng odhi’, monggu ka reng-oreng ganeka sampeyan kodu daddi akadi caja se nyonar nera’e dunnya. Mon sampeyan odhi’ sapaneka, kaula pas gadhuwan alasan kaangguy arassa gumbira polana sampeyan e bakto Isa Almasih rabu pole. Ganeka buktena ja’ kaula ta’ parcoma aperrang ban ehteyar kaula badha hasella.

16(2:15)

17Olle daddi kaula bakal epateyana ban dhara kaula bakal daddiya akadi kurban se etotta’ ka attassa tor-atorra sampeyan ka Allah menangka tandha ja’ sampeyan parcaja ka Salerana. Mon pajat kodu sapaneka, kaula asokkor sarta noro’ perak ban sampeyan.

18Sapaneka jugan sampeyan kodu arassa senneng ban noro’ perak ban kaula.

19Kaula parcaja ja’ kalaban partolonganna Guste Isa kaula bisa duli ngotos Timotiyus ka sampeyan, sopaja kaula bisa talepor bi’ berta parkara sampeyan.

20Pera’ Timotiyus kasorang se atena cocok bi’ kaula, ban mekkere onggu kasennengnganna odhi’na sampeyan.

21Se en-laenna pera’ ngoros kaparlowanna aba’na bang-sebang, banne kaparlowanna Isa Almasih.

22Sampeyan dibi’ ampon nengale buktena ja’ Timotiyus aguna. Timotiyus ganeka alako amba’ pate bi’ kaula kaangguy mabalattra Kabar Bagus dhari Allah. Kaula ban Timotiyus paneka akadi ana’ sareng eppa’na.

23Daddi mon kaula ampon oneng kadi ponapa dhi-budhina daddina parkara kaula paneka, kaula duliya ngotos Timotiyus ka sampeyan.

24Kaula parcaja ja’ kalaban partolonganna Pangeran, kaula dibi’ ta’ abit pole bakal entara ka sampeyan jugan.

25Parkara taretan Epafroditus se eotos sampeyan kaangguy nolonge kaula, kaula arassa parlo nyoro taretan ganeka abali ka sampeyan. Taretan ganeka ampon asarengnge kaula e dhalem lalakon sarta perrang kaula.

26Epafroditus ce’ kerrongnga ka sampeyan sadaja, ban ngalengsang polana sampeyan narema kabar ja’ taretan ganeka sake’.

27Pajat lerres Epafroditus ganeka nganglo kantos para’ seda’a. Nangeng Allah neser ka aba’epon; ban banne namong ka Epafroditus, ka kaula jugan, sopaja kaula ta’ sajan sossa.

28Ganeka sababba sajan raja pangaterro kaula kaangguy nyoro taretan ganeka abali ka sampeyan, sopaja sampeyan perak pole mon tapanggi sareng taretan ganeka, ban ate kaula pas ayem.

29Daddi tarema Epafroditus ganeka kalaban senneng ate menangka taretan se saiman. Argai sadajana oreng se kadi Epafroditus ganeka.

30Kaangguy kaparlowanna lalakonna Almasih, taretan ganeka para’ seda’a; abandha nyabana kaangguy nolong kaula bit nyamana sampeyan sadaja.Download Audio MP3 (Filipi 2):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Filipi 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran