Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Hosea 2 >> 

1Daddi sasamana ba’na jareya sebbut "Ommadda Allah" ban "Ekataresnae Pangeran".

2Pangeran adhabu, "He Tang ana’ kabbi, ebuna ba’na banne Tang bine, ban Sengko’ banne lakena. Daddi, parkara’agi ebuna ba’na jareya me’ olle ta’ azina pole ban ta’ nyondel pole.

3Mon ebuna ba’na jareya gi’ paggun nyondel terros, bi’ Sengko’ ebukka’a kalambina me’ olle abangkang akantha se gi’ buru lahir. Bi’ Sengko’ epadaddiya akantha tana kerreng ban kajal, me’ olle mate kapelka’en.

4Ba’na, na’-ana’na, ta’ ekaneserrana bi’ Sengko’; ba’na lahir dhari pasondellan.

5Ebuna ba’na sondel se ta’ tao todhus. Ca’na ebuna ba’na jareya, ‘Sengko’ entara ka Tang se-kakase se aberri’ ka Sengko’ kakan ban nom-enoman, ewwol ban kaen linen, mennya’ jaitun ban anggur.’

6Daddi, bi’ Sengko’ ebuna ba’na ekorongana ombut se adhuri, ban jalanna etotoba ban pagar bato.

7Ebuna ba’na bakal nyerserra se-kakasena, tape ta’ kera nyapo’. Ebuna ba’na bakal nyareya reng-oreng jareya, tape ta’ kera tatemmo. Saellana jareya babine’ jareya tanto pas ngoca’, ‘Sengko’ abaliya ka tang lake se dha’-adha’; lamba’ kabadha’an sengko’ anyamanan dhari sateya.’

8Ebuna ba’na jareya ta’ tao ngakone ja’ Sengko’ se aberri’ gandum, anggur, mennya’ jaitun, ban sakabbinna emmas ban salaka se eangguy nyemba Ba’al rowa.

9Lantaran jareya, e mosem anye Tang baberri’ jareya bi’ Sengko’ ekala’a pole, iya reya gandum ban anggur, sarta ewwol ban kaen linen se eberri’ Sengko’ kaangguy kalambina.

10Ebuna ba’na jareya bi’ Sengko’ ebangkangana e adha’na se-kakasena. Tadha’ settonga dhari se-kakasena jareya se bisa’a malopot ebuna ba’na dhari Tang kakobasa’an.

11Ta-pestana bi’ Sengko’ epaambuwa kabbi, pesta taonan ban pesta bulanan sarta re-are Sabat; pandha’na, sakabbinna paraya’an agamana.

12Ka-bungkana anggurra ban ka-bungkana arana se menorot ebuna ba’na jareya ollena opana se aladine se-kakasena, bi’ Sengko’ epamosna’a kabbi. Bun-kebbun anggurra ban bun-kebbun arana bi’ Sengko’ eoba’a epadaddiya alas, se bakal eparosaga bi’ run-burun alas.

13Sengko’ ngokoma ebuna ba’na jareya polana re-are se eangguy ngobbar dupa ka Ba’al, sarta polana se adandan ngangguy pareyasan kaangguy nyerser se-kakasena, pas loppa ta’ enga’ sakale ka sengko’. Sengko’, PANGERAN la ngoca’."

14PANGERAN adhabu, "Daddi bi’ Sengko’ ebuna jareya egiba’a ka ra-ara; e jadhiya bi’ Sengko’ ecaca’ana bi’ ca’-oca’ parkara kataresna’an.

15Bun-kebbun anggurra bi’ Sengko’ epabaliya ka aba’na, ban Cora Kasossa’an bi’ Sengko’ epadaddiya labangnga pangarebban. E jadhiya ebuna ba’na jareya bakal ngamba’a Sengko’ akantha gi’ ngodhana, e bakto ebuna jareya buru kalowar dhari Messer.

16Ebuna ba’na jareya pas bakal nyebbuda Sengko’ lakena, banne Ba’alla. pole.

17Bi’ Sengko’ ebuna ba’na jareya ta’ eedinana pole nyebbut nyamana Ba’al, sampe’ oreng bakal loppa’a ka nyama jareya.

18E bakto jareya Sengko’ bakal mabadha’a parjanjiyan ban sakabbinna burun alas sopaja ta’ la-nyala pole ka Tang ommat. Sengko’ maambuwa sakabbinna paperrangan ban manyengla’a kas-pakakas perrang dhari nagarana Tang ommat jareya, ban aberri’a odhi’ se taremtem ban aman ka reng-oreng jareya.

19Isra’il, bi’ Sengko’ ba’na ekabineya, epadaddiya bine se essa salanjangnga. Bi’ Sengko’ ba’na ekataresna’ana saterrossa; Sengko’ jujura ban estowa ka ba’na.

20Menorot Tang janji, bi’ Sengko’ ba’na eneka’ana. Ban ba’na bakal ngakowa ja’ Sengko’ reya PANGERANna.

21E bakto jareya, mon Tang ommat Isra’il adu’a, bi’ Sengko’ eedhingngagiya parnyo’onanna. Dhari langnge’ Sengko’ matorona ojan, sampe’ bume ngasellagi gandum, anggur ban mennya’ jaitun.

22(2:21)

23Bi’ Sengko’ Tang ommat epanyamana odhi’na, ban epaennengnga neptep e nagarana. Ka reng-oreng se enyamae ‘Se Ta’ Ekaneserre’ Sengko’ noduwagiya ja’ reng-oreng jareya bi’ Sengko’ ekaneserre, ban ka reng-oreng se esebbut ‘Banne Tang Ommat’ bi’ Sengko’ ekoca’a, ‘Ba’na Tang Ommat’. Reng-oreng jareya bakal nyaoda bariya, ‘Junandalem Allah abdidalem sadaja.’" <<  Hosea 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran