Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kidung Agung 8 >> 

1Adhu, ja’ sakenga junandalem ka’dhinto taretan abdidalem tonggal rama tonggal ebu, se oneng nyoso ka ebu abdidalem, tanto junandalem sareng abdidalem eseyom manabi tapanggi e lorong, sabab ta’ kera badha se ngoca’e abdidalem.

2Junandalem sareng abdidalem ebakta’a ka compo’na ebu sopaja junandalem kengenga ngajari abdidalem. Junandalem eatorana anggur se ro’om, sareng aengnga buwana dalima.

3Asta kacerra junandalem neggu’i abdidalem, asta kanganna agellu’ abdidalem.

4Mara ajanji, babine’an Yerusalim, ba’na ta’ agangguwa tang kataresna’an sabellunna katekkan se daddi pangaterrona. Babine’an:

5Sapa se dhateng dhari sagara beddhi rowa, se nyandhar ka kakasena? Babine’: Abdidalem abungowe junandalem e babana bungkana appel, kennengngannepon junandalem egandhu’ sareng elahirragi.

6Padaddiyagi abdidalem ka’dhinto buwana atena junandalem, ja’ kantos junandalem agellu’ oreng laenna kajabana abdidalem malolo; sabab kataresna’an ka’dhinto kowadda akadi maot, akadi dunnyana oreng mate kobasana napso. Rabbangnga akadi apoy, bar-galabaran kantos oreng padha tako’.

7Aeng sabannya’na ta’ mampo mamate kataresna’anna ate, banjir ta’ kobasa alanyo’. Manabi oreng marengngagi sadaja artana epamondhuda kataresna’an, se ekaolle tanto namong eya-seya.

8Sengko’ kabbi andhi’ ale’ babine’ se sosona gi’ kene’. Epabaramma’a bi’ sengko’ kabbi ale’ jareya mon badha oreng dhateng alamar?

9Ja’ sakenga tang ale’ jareya geddhung, bi’ sengko’ sataretan epaddeggana manara salaka e attasanna. Ja’ sakenga ale’ jareya labang saketheng, bi’ sengko’ sataretan epalanga ban kaju comara. Babine’:

10Sengko’ reya geddhung bato, ban manarana tang soso. Tang kakase ngagali ja’ e dhalem salerana, sengko’ nemmo kasennengngan. Lalake’:

11Sulaiman kaagungan kebbun anggur e Ba’al-Hamon; kebbun jareya epagarap ka oreng se ajaga. Se agarap kebbun jareya rang-sorangnga majar saebu pesse salaka, menangka gantena hasella,

12ban narema pesse dhu ratos menangka opana lessona. Dina pesse jareya kala’ ba’na, Sulaiman, ban bagi ka para panjagana kebbunna ba’na. Tape tang kebbun anggur tang andhi’ dibi’, badha e adha’anna sengko’ reya.

13He, reng-oreng se ngennengnge kebbun, ca-kanca terro ngedhinga sowarana ba’na; mara sengko’ ngedhingngagiya keya! Babine’:

14Ngereng duli rabu, buwana ate, ngereng rabu akadi keddang, akadi budhu’na manjangan e Pagunongan Beter. <<  Kidung Agung 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran