Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 15 >> 

1Badha reng-oreng dhari Yudea se entar ka Antiyokhiya, laju ngajar reng-oreng se parcaja e jadhiya ja’ mon reng-oreng jareya ta’ asonnat noro’ hokomma Mosa, ta’ kera epasalamet.

2Paulus ban Barnabas nyala’agi panemmona reng-oreng jareya. Daddi dhi-budhina epotossagi sopaja Paulus ban Barnabas ban pan-barampan oreng laenna meyos dhari Antiyokhiya ka Yerusalim kaangguy arembak parkara jareya ban sul-rasul sarta pin-pamimpin se badha e dhissa’.

3Jema’at Antiyokhiya ngaterragi se kadhuwa jareya sampe’ gan lowar kottha; se kadhuwa jareya laju terros lebat e Fenesia ban Samaria, sambi notorragi ka reng-oreng e jadhiya baramma reng-oreng se banne Yahudi massra’agi aba’na ka Allah. Reng-oreng se parcaja e jadhiya ce’ peragga ngedhing kabar jareya.

4Sanapa’na ka Yerusalim se kadhuwa jareya etarema kalaban becce’ bi’ jema’at, bi’ sul-rasul sarta pin-pamimpin. Saellana jareya Paulus ban Barnabas notorragi pa-apa se elampa’agi Allah kalaban parantara’anna salerana se kadhuwa jareya.

5Tape badha pan-barampan oreng Farisi se la parcaja, manjeng laju ngoca’, "Reng-oreng bangsa laen se banne Yahudi ganeka kodu esonnat sareng kodu ewajibbagi noro’ hokomma Mosa."

6Sul-rasul ban pin-pamimpinna jema’at akompol arembaga parkara jareya.

7Se aparembagan ce’ abidda. Dhi-budhina Petrus ngadek, laju adhabu, "Tan-taretan! Sampeyan ampon padha oneng dibi’ ja’ gi’ buruwan paneka sareng Allah kaula epele dhari antarana sampeyan epakona aberta’agi Kabar Bagus ka reng-oreng se banne Yahudi, sopaja reng-oreng ganeka mereng sareng parcaja.

8Ban Allah se ngagali ka atena manossa ampon noduwagi ja’ Salerana narema reng-oreng se banne Yahudi gapaneka; menangka bukte, reng-oreng gapaneka eparenge jugan Errohna Allah akadi se eparengngagi ka sampeyan sareng kaula.

9Allah ta’ ada’-bida’agi bangsa kaula sareng bangsana reng-oreng ka’issa’. Allah masocce atena reng-oreng ganeka, polana reng-oreng ganeka parcaja.

10Aponapa samangken sampeyan me’ alabana ka Allah kalaban apareng kawajiban se berra’ ka reng-oreng se ampon parcaja paneka, mangkana bangatowana sampeyan ban kaula, sapaneka jugan sampeyan sareng kaula dibi’, ta’ sanggup ajalannagi?

11Sabaligga, sampeyan sareng kaula parcaja, ban epasalamet polana bellas asena Guste Isa; sapaneka jugan reng-oreng ka’issa’."

12Daddi reng-oreng se akompol e jadhiya pas padha neng-enneng kabbi. Saellana jareya reng-oreng buru pas ngedhingngagi Barnabas ban Paulus notorragi sakabbiyanna kaajiban ban kaaneyan se elampa’agi Allah kalaban parantara’anna salerana e antarana reng-oreng bangsa laen se banne Yahudi.

13Saellana se kadhuwa jareya mare se abu-dhabu, Yakobus laju adhabu, "Tan-taretan! Ngereng peyarsa’agi.

14Simon gi’ buru saos nerrangngagi kadi ponapa Allah dha’-adha’na noduwagi ja’ Allah paneka ngemodi reng-oreng se banne Yahudi, kalaban maksod meleya dhari reng-oreng ganeka reng-oreng se ebadhiya ommadda.

15Ganeka cocok sareng se enobuwattagi bi-nabbi. Sabab e dhalem Alketab esebbuttagi sapaneka,

16‘Saellana jareya Sengko’ dhatengnga pole,’ ca’na dhabuna Pangeran, ‘bengkona Daud se la gujur bi’ Sengko’ epaddegga pole, jur-gujurranna epateppa’a ban epajaga’a pole;

17sopaja re-karena reng-oreng padha’a nyare Pangeran kabbi, abareng ban bangsa laenna kabbi se banne Yahudi se bi’ Sengko’ la etembali epadaddiya Tang andhi’.’ Ganeka dhabuna Pangeran,

18se apareng oneng parkara paneka ngabidi jaman dhimen."

19"Daddi, noro’ pamanggi kaula," ca’na Yakobus pole, "sampeyan sareng kaula ta’ kengeng masossa reng-oreng se banne Yahudi se ampon massra’agi aba’na ka Allah ka’issa’.

20Namong sampeyan sareng kaula kodu noles serrat ka reng-oreng ganeka, sarta apareng petodu sopaja reng-oreng ganeka ta’ sampe’a neddha barang se najjis se ampon eparengngagi ka brahala, otabana neddha dagingnga keban se mate ecekkel, otabana neddha dhara. Reng-oreng gapaneka jugan kodu ajauwi lalakon ma’seyat.

21Sabab hokommepon Mosa ampon ngabidi gi’ jaman dhimen ebaca’agi sabban are Sabat e kennengngan-kennengnganna kabakteyan, sareng eberta’agi e sadajana kottha."

22Sul-rasul ban pin-pamimpin, abareng bi’ sakabbiyanna anggotana jema’at jareya motossagi meleya reng-oreng se eotosa ka Antiyokhiya epabarengnga bi’ Paulus ban Barnabas. Se kapele iya areya Silas ban Yudas aliyas Barsabas. Se kadhuwa jareya e antarana reng-oreng se parcaja e Yerusalim tamaso’ reng-oreng se ehormadi.

23Otosan jareya epagibai sorat se monyena kantha reya, "Tan-taretan sadajana se asalla dhari bangsa laen se banne Yahudi, se padha alenggi e Antiyokhiya, Siria sareng Kilikiya. Salam dhari kaula, sul-rasul sareng pin-pamimpin, enggi paneka tan-taretanna sampeyan sadaja.

24Kaula sadaja mereng ja’ badha bangsa kaula se padha entar ka sampeyan se morok sampeyan sampe’ sampeyan daddi salbut sareng bingong. Mangkana kaula ta’ nyoro reng-oreng ganeka.

25Daddi kaula sadaja padha aparembagan, ban sadajana padha mopakat mele reng-oreng se eotos ka sampeyan e ka’dhinto’. Otosan gapaneka bakal rabuwa ka ka’dhinto’ asareng tan-taretan Barnabas sareng Paulus se kakase.

26Se kadhuwa ganeka ampon alabbuwi pate polana Guste Isa Almasih.

27Daddi kaula ngotos Yudas sareng Silas ka sampeyan. Se kadhuwa ganeka se badhi notorragi dibi’ ka sampeyan pa-ponapa se etoles kaula e dhalem sorat paneka.

28Errohna Allah ampon mopakat — sapaneka jugan kaula sadaja — sopaja sampeyan ta’ eparenge kawajiban-kawajiban se lebbi berra’ dhari kawajiban-kawajiban se parlo paneka saos:

29sampeyan ja’ adha’ar teddha’an se ampon esajiyagi ka brahala; ja’ adha’ar dhara, ja’ adha’ar dagingnga keban se mate ecekkel, sareng jauwi kon-lalakon se messom. Mon se kasebbut ganeka ampon ejauwi sadaja sareng sampeyan, sampeyan ampon ngalakone se sae. Sapaneka saos. Salam!"

30Saellana amet, para otosan jareya pas mangkat ka Antiyokhiya. E jadhiya anggotana jema’at epakompol kabbi, laju padha ebalai essena sorat gella’.

31E bakto para anggotana jema’at jareya maca sorat buru, kabbi padha perak polana essena soradda se malepor atena.

32Yudas ban Silas, — se kadhuwa jareya nabbi, abu-dhabu ka tan-taretan se parcaja e Antiyokhiya jareya sampe’ abit, maksodda marengana kakowadan ban mabangala atena reng-oreng jareya.

33Saellana abit se badha e Antiyokhiya, Yudas ban Silas jareya bi’ reng-oreng se parcaja e jadhiya epabali ka Yerusalim sambi etetebi salam ka reng-oreng se ngotos dhari Yerusalim jareya.

34[Tape Silas motossagi neptebba e Antiyokhiya.]

35Paulus ban Barnabas gi’ abit keya alenggi e Antiyokhiya, sambi morok ban ngabarragi dhabuna Pangeran abareng ban reng-oreng se bannya’ laenna.

36Ta’ abit saellana jareya Paulus adhabu ka Barnabas, "Mara sateya ja’ abaliya entar ka tan-taretan se parcaja ka Isa e tha-kottha kennengnganna sengko’ ban ba’na se la ngabarragi dhabuna Pangeran, me’ olle sengko’ ban ba’na tao baramma kabadha’anna reng-oreng e dhissa’ rowa."

37Barnabas terro ngajaga Yahya Markus,

38tape noro’ panemmona Paulus ta’ becce’ mon ngajak Yahya Markus, sabab Yahya Markus jareya ta’ kasokan alako abareng ban se kadhuwa jareya, ban adina’agi se kadhuwa buru e Pamfiliya.

39Daddi Paulus ban Barnabas atokar ce’ daddina sampe’ dhi-budhina se kadhuwa jareya apesa: Barnabas ngajak Markus alajar ka Siprus.

40Paulus ngajak Silas pas mangkat abareng saellana bi’ tan-taretan e Antiyokhiya epassra’agi ka rahmadda Pangeran.

41Paulus ban Silas jareya laju alengleng e Siria ban Kilikiya, makowat jema’at-jema’at e jadhiya.Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 15):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran