Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 11 >> 

1Saellana apareng du-petodu ka red-moredda se dhubellas oreng jareya, Isa pas meyos dhari jadhiya, moroga sarta aberta’agiya pessen dhari Allah e tha-kottha se semma’ dhari jadhiya.

2Yahya Pambaptis se teppa’na badha e penjara meyarsa parkara pa-apa se elampa’agi Almasih. Red-moredda badha se pas epakon nyabis ka Isa epakon atanya kantha reya,

3"Panjennengngan enggi oreng se badhi rabu se ejanjiyagi Allah, otabana ponapa abdina gi’ kodu anante’ oreng laen?"

4Isa adhabu, "Kassa’ ba’na abali ka Yahya ban kabala apa se ekaedhing ban etangale’e ba’na:

5oreng buta nangale, oreng empon ajalan, oreng se nyandhang panyaket kole’ budhuk baras; oreng kopok ngedhing, oreng mate odhi’ pole, ban Kabar Bagus dhari Allah eberta’agi ka reng-oreng mesken.

6Pojur onggu oreng se ta’ mangmang kaangguy narema Sengko’!"

7Saellana reng-oreng se eotos Yahya jareya abali, Isa molae adhabu ka oreng se bannya’ e jadhiya parkara Yahya, dhabuna, "Ba’na entar ka ra-ara terro nangaleyana apa? Rebba salambar se etongngo’ angen?

8Entara nenggu apa ba’na? Oreng se akalambi bagus? Reng-oreng se akalambi bagus kennengnganna e karaton!

9Daddi arapa’a ba’na me’ entar ka ra-ara? Nengguwa nabbi? Pajat iya, la’-mala’ lebbi dhari nabbi.

10Sabab Yahya jareya se emaksod e dhalem Alketab se amonye kantha reya: ‘Areya’ Tang otosan, dhabuna Allah, Sengko’ ngotos oreng reya ajangadha’i ba’na sopaja oreng jareya ababat jalan se elebadana ba’na.’

11Kaenga’e, ya! E dunnya reya ta’ tao badha oreng se araja’an dhari Yahya Pambaptis. Tape maske bariya, oreng se paleng kene’ e antarana ommadda Allah araja’an dhari Yahya.

12Sajjegga Yahya ngabarragi bertana sampe’ sateya reya, ommadda Allah elaban bi’ reng-oreng se aehteyar ngobasa’ana aba’na kalaban kakerrasan.

13Sampe’ padhatengnga Yahya, sakabbiyanna hokomma Mosa ban pangajaranna bi-nabbi aramallagi parkara pa-apa se bakal kadaddiyana.

14Ban mon ba’na parcaja, Yahya jareya Eliya, se la eramallagi padhatengnga.

15Mon andhi’ kopeng, mara edhingngagi!

16Ebandhingngagiya ban apa bi’ Sengko’ reng-oreng e jaman sateya reya? Reng-oreng reya padha ban na’-kana’ se toju’ e pasar. Se sakalompo’ aera’ ka se laen,

17‘Bi’ sengko’ ba’na enyanyeyagi lagu se gumbira, tape ba’na ta’ endha’ atangdang! Bi’ sengko’ enyanyeyagi lagu kasossa’an, ban ba’na ta’ endha’ nanges!’

18Yahya dhateng, apowasa ban ta’ ngenom anggur; ban reng-oreng padha ngoca’, ‘Oreng rowa kasosoban setan!’

19Sateya Pottrana Manossa dhateng, ngakan ban ngenom; reng-oreng pas ngoca’, ‘Abas, ra, oreng rowa! Dhakka, bu’-mabu’an, akanca ban tokang narek pajek ban akanca ban oreng se bannya’ dusana.’ Maske bariya, kabicaksana’anna Allah ekenneng bukteyagi dhari hasella."

20Saellana jareya Isa pas molae nyale tha-kottha se paleng seggut ekennengnge Salerana mabadha kaajiban. Sabab reng-oreng e tha-kottha jareya ta’ endha’ atobat dhari sa-dusana.

21"Calaka’ ba’na, Korazim! Bariya keya ba’na, Betsaida! Ja’ sakenga kaajiban-kaajiban se epabadha e nga’-tengnga’anna ba’na epabadha neng e Tirus ban Sidon, tanto reng-oreng e dhissa’ la abit se atobat dhari sa-dusana ban ngangguy kalambi kasossa’an sarta cethagga epobuwi abu.

22Kaenga’e, ya, e Are Keyamat reng-oreng Tirus ban Sidon agampangan narema sapora dhari Allah etembang bi’ ba’na!

23Ban ba’na, Kapernaum! Apa ba’na eangka’a sampe’ ka sowarga? Enja’! La’-mala’ ba’na bakal ebuwanga ka naraka! Sabab saompamana kaajiban-kaajiban se epabadha e nga’-tengnga’anna ba’na kabbi jareya epabadha neng e Sodom, tanto sateya reya Sodom gi’ badha!

24Kaenga’e, ya, e Are Keyamat, agampangan oreng Sodom esapora etembang ba’na!"

25E bakto jareya Isa adu’a, "Rama, Pangeran se ngobasae langnge’ sareng bume! Abdidalem mator sakalangkong ka Junandalem amarga ka’dhinto’ sadaja sareng Junandalem eroseya’agi dhari reng-oreng se penter sareng se gadhuwan elmo, namong sareng Junandalem eduduwagi ka reng-oreng se ta’ penter.

26Gapaneka se masenneng panggaliyannepon Junandalem, Rama."

27Isa laju adhabu, "Apa’a bai la epassra’agi Rama ka Sengko’. Tadha’ oreng se kennal ka Ana’, kajabana Rama. Bariya keya tadha’ se kennal ka Rama kajabana Ana’, ban reng-oreng se bi’ Ana’ jareya epakennal ka Rama.

28Mara nyander ka Sengko’ ba’na kabbi se lesso, sarta nanggung berra’na odhi’; bi’ Sengko’ ba’na epaseggerra.

29Mara toro’ Tang parenta ban ajar dhari Sengko’. Sabab Sengko’ reya alos ban andhap asor, daddi ba’na bakal arassa’a segger.

30Sabab Tang ta-parenta masenneng, ban kasossa’an se bi’ Sengko’ epekollagi ka ba’na dhammang."Download Audio MP3 (Matius 11):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran