Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 74 >> 

1Nyanyeyan pangajaranna Asaf. Ya Allah, ponapa abdidalem ka’dhinto sareng Junandalem edinggallagiya salanjangnga? Aponapa Junandalem me’ duka terros ka ommattepon dibi’?

2Kaemodi ommattepon Junandalem se epele Junandalem dhari gi’ dhimen, bangsa se sareng Junandalem epabebas sopaja daddi kaagungannepon Junandalem. Kaemodi Gumo’ Siyon, se ebadhi kalenggiyannepon Junandalem.

3Ngereng alomampa e kennengngan se ampon daddi jur-gujuran; sadaja se badha e Padalemmannepon Junandalem ampon epaancor sareng moso.

4Mosoepon Junandalem padha ra’-era’an e Padalemmannepon Junandalem, sareng masang bul-ombul kamennangan e ka’dhissa’.

5Reng-oreng gapaneka akadi tokang moger kaju se nyebengngagi kapagga, mogerra ka’-bungka’an e alas.

6Sareng reng-oreng gapaneka sadajana okeran kaju epaancor ngangguy kapak sareng tokol.

7Reng-oreng gapaneka ngobbar Padalemmannepon Junandalem kantos tadha’ karena; sareng manajjis kennengngannepon oreng abakte ka Junandalem.

8Reng-oreng gapaneka amaksot makala’a abdidalem sadaja, kennengngannepon kabakteyan e nagara ka’dhinto eobbara, epatadha’a.

9Bi-nabbi sareng dha-tandha se ajib ampon ta’ ngaton pole, tadha’ oreng settonga se oneng kantos bilaepon kabadha’an teptebba saka’dhinto.

10Kantos bilaepon, Guste, Junandalem se eya’-seya’a moso? Ponapa salanjangnga asmaepon Junandalem eya-seya reng-oreng gapaneka?

11Aponapa Junandalem me’ ta’ kasokan nolong abdidalem pole? Aponapa abdidalem sadaja me’ ta’ eparduli pole?

12Ya Allah, ngabidi parmola’anna Junandalem rato abdidalem, Junandalem panyalamet abdidalem sadaja.

13Kalaban kakowadan se talebat rajana Junandalem nyeba’ tase’, mabella cethakkepon ga-naga tase’.

14Junandalem malejjar thak-cethakkepon Lewiyatan, ban Lewiyatan gapaneka ebadhi kakanna essena ra-ara.

15Junandalem magili somber sareng songay; songay se raja epakerreng tadha’ aengnga.

16Junandalem se nyepta’agi seyang sareng malem, se nantowagi kennengngannepon are sareng bulan.

17Junandalem neptebbagi tes-batessepon bume, abadhi mosem nemor sareng nembara’.

18Namong kaemodi, GUSTE, kadi ponapa moso ya-nyeya Junandalem, bangsa se ta’ oneng ka Junandalem ca’-ngoca’e Junandalem.

19Ja’ passra’agi ka moso se kejjem, ommattepon Junandalem se ta’ bisa apa-ponapa ka’dhinto. Ja’ kantos Junandalem ta’ ngemodi kabadha’annepon ommadda se palang.

20Kaemodi parjanjiyan se ebadhi Junandalem sareng abdidalem sadaja, sabab oreng ajalannagi kakerrasan e man-ka’dhimman e nagara ka’dhinto.

21Ja’ kantos oreng se tatendhes epamalo, moga oreng mesken sareng nyangsara amolja’agi Junandalem salanjangnga.

22Ngereng ngadek, Guste, billai parkaraepon Junandalem! Sabab saare benteng Junandalem eya-seya sareng reng-oreng se ta’ parcaja ka Junandalem.

23Kaemodi paera’na so-mosoepon Junandalem, se reng-cerrengan ce’ rammena sajan abit sajan ce’ kajana. <<  Mazmur 74 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran