Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Pengkhotbah 2 >> 

1Sengko’ la neptebbagi neng-sennengngana bai sopaja sengko’ taowa apa sanyatana se esebbut senneng reya. Tape nyatana jareya parcoma keya.

2Sengko’ apangrasa ja’ agella’ reya kabudhuwan, ban kasennengngan reya tadha’ gunana.

3Dhari terrona daddiya oreng penter sengko’ atekat neng-sennengngana, nom-ngenomana anggur ban ata’-pesta’a. Ca’na sengko’ jareya cara se paleng bagus monggu ka manossa kaangguy arassa’agi kobassana odhi’na se pandha’ e dunnya reya.

4Sengko’ la ngalakone lalakon se ja-raja. Sengko’ maddek ko-bengko, agabay bun-kebbunan ban bun-kebbun se bi’ sengko’ etamenne anggur ban acem-macem bungkana wa’-buwa’an.

5(2:4)

6Sengko’ ngale man-taman se eangguya nyerame tang bun-kebbunan ban tang bun-kebbun.

7Tang dunor bannya’, badha se ollena melle, badha keya se lahir e tang bengko. Tang ebin abannya’an dhari ebinna sapa’a bai se tao enneng e Yerusalim.

8Sengko’ makompol salaka ban emmas ollena pesse opet dhari to-rato e ra-nagara tang jaja’an. Para tokang nyanye lalake’ ban babine’ padha anyanye masenneng tang ate. Bannya’na tang seller baramma ca’na se ekaterro sengko’.

9Pajat bendher, sengko’ reya araja’an dhari sapa’a bai se tao enneng e Yerusalim, ban tang hekmat paggun ta’ kala.

10Sengko’ norodi apa’a bai se ekaterro sengko’. Sengko’ ta’ tao ngampet pangaterro kaangguy ane’madi kasennengngan apa’a bai. Sengko’ arassa gumbira polana hasella sabarang se elakone sengko’, ban jareya tang opa.

11Tape saellana jareya sengko’ mekkere sabarang hasella tang lalakon, ban sabarang se elakone sengko’ kaangguy mamare sakabbinna lalakon jareya, sengko’ pas apangrasa ja’ jareya kabbi tadha’ gunana. Sabarang se elakone sengko’ jareya parcoma, akantha oreng se nyerser angen.

12Maske baramma’a rato pera’ bisa ngalakone pa-apa se la ejalannagi to-rato sabellunna. Sengko’ pas molae apekker: Apa artena oreng daddi penter otaba budhu otaba gendheng?

13Iya, sengko’ tao, "Hekmat reya abecce’an dhari kabudhuwan, akantha terrang abecce’an dhari petteng.

14Oreng bangket bisa nangale’e dha’ emma tojjuwanna; oreng budhu padha ban se ajalan ga’-raga’an." Tape sengko’ tao keya ja’ sakabbinna oreng bakal narema’a papasthen se padha bai.

15Daddi ca’na tang pekker, "Sengko’ bakal nanggunga keya papasthen se etanggung oreng se budhu. Daddi, apa gunana tang hekmat reya?" Sengko’ pas ngoca’ e dhalem ate ja’ hekmat jareya pajat tadha’ gunana sakale.

16Oreng se budhu bakal ceppedda ekaloppae bi’ oreng, tape oreng se andhi’ hekmat ta’ kera abit keya ekaenga’e oreng. Dhi-budhina manossa kabbi bakal elanga ta’ ekaenga’e oreng. Manossa kodu mate, ta’ parduli se penter otaba se budhu.

17Daddi odhi’ reya la tadha’ artena ka sengko’, coma madhateng kasossa’an. Parcoma, tadha’ bidana bi’ oreng nyerser angen.

18Sabarang se elakone sengko’ ban hasel ollena tang lalakon tadha’ gunana ka sengko’, sabab sengko’ tao jareya kabbi kodu edina’agi ka se aganteya sengko’.

19Ban sapa se taowa, apa se aganteya sengko’ jareya penter otaba budhu? Tape maske baramma’a se aganteya sengko’ jareya se bakal ngaandhi’a hasella tang lalakon se ekaolle sengko’ saabidda sengko’ odhi’ e dunnya reya lantaran sengko’ alako berra’ ban lantaran tang hekmat. Daddi, jareya parcoma keya.

20Sateya sengko’ kasta polana la alako ce’ berra’na.

21Sabab manossa alako berra’ ngangguy sakabbinna hekmadda, pangataowanna ban kaahliyanna mon badha se ekaterro ekaolleya. Tape dhi-budhina ollena lessona jareya kodu edina’agi kabbi ka oreng se ta’ makalowar pello sakale. Daddi jareya parcoma, ban ta’ adil!

22Saomorra manossa alako berra’ ban malarat; pas kemma hasella pello konengnga se bisa magumbira atena?

23Apa’a bai se elakone saomorra, madhateng kasossa’an ban sake’ ate monggu ka aba’na. E baja malem atena ngalengsang keya. Daddi jareya parcoma kabbi.

24Monggu ka manossa tadha’ se abagusan dhari ngakan, ngenom ban ane’madi ollena lalakonna. Sengko’ apangrasa ja’ jareya paparengnga Allah keya.

25Sapa se bisa ngakan ban neng-sennengngan ta’ kalaban Allah?

26Allah apareng hekmat, pangataowan ban kasennengngan ka oreng se masenneng panggaliyanna. Tape oreng se dusa epakon alako kaangguy nyare kasap ban nompo’ hasella kaangguy epassra’agi ka oreng se masenneng panggaliyanna Allah. Daddi, jareya kabbi tadha’ gunana, akantha oreng nyerser angen. <<  Pengkhotbah 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran