Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Pengkhotbah 4 >> 

1Saellana jareya sengko’ netene pole sabarang se ta’ adil se kadaddiyan e dunnya reya. Reng-oreng se etendhes nanges, ban tadha’ se endha’ nolonge. Tadha’ oreng se endha’ abanto sabab reng-oreng se nendhes neggu’ kakobasa’an se raja.

2Daddi ca’na tang pekker, reng-oreng se la mate, se la abit mate, asennengngan dhari oreng odhi’, se sateya gi’ padha odhi’.

3Tape se lebbi senneng pole iya areya reng-oreng se gi’ ta’ lahir, sabab reng-oreng jareya gi’ ta’ nangale’e ka kajahadan se badha e dunnya reya.

4Sengko’ tao keya ja’ reng-oreng e dunnya reya alako talebat berra’na, tadha’ laen kajabana polana ere nangale’e hasella lalakonna tatanggana. Jareya lalakon se parcoma, akantha oreng nyerser angen.

5Pera’ oreng budhu se ju’-toju’ ta’ alalakon, neng-enneng sampe’ mate kalaparan.

6Olle daddi jareya bendher, tape lebbi becce’ andhi’ arta sakone’ tape ate taremtem etembang alako berra’ ngangguy tanang dhu kalaja ban nyerser angen.

7Gi’ badha pole barang se tadha’ gunana e dunnya reya.

8Badha oreng se odhi’ karathongtheng, ta’ andhi’ ana’ otaba taretan. Maske kantha jareya, oreng jareya terros alako berra’, ban atena gi’ arassa korang malolo, maske la bannya’ artana. Ebagiya ka sapa arta ollena makalowar pello koneng ban nolak kasennengngan jareya? Jareya parcoma keya, pera’ nyare sangsara e dhalem odhi’na.

9Kadhuwa’an lebbi ngontonge etembang kadibi’an. Mon alako kadhuwa’an, hasella tanto lebbi becce’.

10Mon se settong labu, settonganna bisa nolonge. Tape mon oreng labu, mangkana kadibi’an, palang oreng jareya, sabab tadha’ se bisa nolong.

11E baja malem mon teppa’na cellep, oreng kadhuwa se tedhung ajar-jajar bisa saleng maanga’, tape baramma oreng se bisa’a anga’ mon kadibi’an?

12Mon oreng kadhuwa’an ajalan abareng, bisa nangkes serrangan, tape oreng se kadibi’an gampang epakala. Tale tello lambar se epentel epadaddi settong malarat se epapegga’a.

13Apojuran oreng ngodha se mesken tape penter katembang rato se la towa tape budhu ban ta’ endha’ narema babala’anna oreng.

14Sabab oreng mesken bisa daddi rato, bariya keya oreng se kalowar dhari tahanan bisa ngalle ka korse karaja’an.

15Sengko’ mekkere parkara reng-oreng e dunnya reya, sengko’ laju apangrasa ja’ e antarana reng-oreng jareya tanto badha settong oreng ngodha se bakal aganteya rato.

16Ra’yat se epimpin olle daddi ta’ kaetong bannya’na, tape saellana rato jareya tadha’, tadha’ oreng se asakalangkong ngenga’e kabecce’anna. Bendher onggu, kabbi jareya parcoma, akantha nyerser angen. <<  Pengkhotbah 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran