Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Pengkhotbah 6 >> 

1Sengko’ nangale’e pole barang se ta’ adil se talebat nyeksa manossa e dunnya reya.

2Kadhang Allah marenge kasogiyan, kahormadan, ban arta ka oreng sampe’ tadha’ pole se ekaterrowe oreng jareya, tape bi’ Allah oreng jareya ta’ eedine ane’madi papareng jareya. Sabaligga, oreng laen se ta’ ekataowe oreng jareya se bakal ane’madi papareng jareya. Daddi jareya kabbi parcoma ban mangennes ate.

3Maske oreng andhi’ ana’ saratos sarta odhi’ abit sampe’ towa, tape mon odhi’na ta’ senneng ban ta’ ekoburragi sapantessa, menorot tang panemmo, babaji’ se mate e bakto lahir lebbi becce’ katembang oreng jareya.

4Sabab monggu ka babaji’ jareya ta’ daddi so’al apa aba’na elahirragi otaba enja’; babaji’ jareya ondur ka pettengnga, pas ta’ ekaenga’e oreng.

5Babaji’ jareya ta’ tao nangale’e sonarra are, ban ta’ ngarte apa artena odhi’ reya, daddi bisa tedhung taremtem.

6Jareya abecce’an katembang oreng se odhi’ dhu ratos taon tape ta’ tao senneng atena. Sabab se kadhuwa jareya padha nojju ka settong kennengngan se padha, ta’ iya?

7Manossa reya alako pera’ sopaja bisa’a ngakan, tape ta’ tao arassa cokop.

8Daddi apa ontongnga oreng penter mon ebandhing ban oreng budhu? Apa pole gunana mon oreng mesken atengka bagus e nga’-tengnga’anna masarakat?

9Jareya kabbi parcoma, akantha oreng nyerser angen. Lebbi bagus atena narema sabarang se bisa ekaandhi’ aba’na, katembang ros-terrosan terro jang bannya’an pole.

10Sabarang se badha reya la badha dhari lamba’. Ba’na tao ja’ manossa ta’ bisa alaban ka oreng se akowadan dhari aba’na.

11Sajan abit se alaban, sajan ta’ eanggep cacana, la’-mala’ ta’ olle kaontongan pa-apa.

12Baramma oreng se taowa apa se paleng becce’ ka aba’na e dhalem odhi’na se pandha’ ban ta’ aguna, se pera’ lebat akantha jang-bajangan reya? Baramma oreng se bisa’a ngarte apa se kadaddiyana e dunnya reya saellana aba’na la tadha’? <<  Pengkhotbah 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran