Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Pengkhotbah 7 >> 

1Nyama se ro’om aparlowan dhari mennya’ se larang; are e bakto mate lebbi becce’ dhari are e bakto buru egandhu’ ebu.

2Lebbi becce’ entar ka bengko kasossa’an katembang entar ka kennengnganna pesta. Sabab manossa kodu ros-terrosan ngenga’e ja’ maot anante’ saneyap oreng.

3Kasossa’an lebbi becce’ katembang kaperagen. Sanajjan mowa orem asal ate loggang.

4Oreng budhu terros nyerser kasennengngan; oreng penter ros-terrosan mekker kamateyan.

5Lebbi becce’ epaenga’ salana bi’ oreng se bicaksana katembang ealem oreng se budhu.

6Gella’na oreng budhu tadha’ artena, akantha monyena dhuri se ekello’ apoy.

7Mon oreng se bicaksana nepo oreng, jareya lalakon se budhu; mon oreng narema pesse sogo’, rosak babategga.

8Aherra settong parkara lebbi becce’ dhari parmola’anna; ate sabbar lebbi bagus dhari ate gumbira.

9Ja’ ru-kaburu norodi peggella ate; pera’ oreng budhu se nyempen sake’ ate.

10Ja’ atanya, ‘Arapa jaman lamba’ me’ anyamanan dhari jaman sateya?’ Pera’ oreng gendheng se atanya kantha jareya.

11Oreng odhi’ masthena andhi’ hekmat; argana hekmat reya padha ban sangkolan;

12padha ban pesse se mataremtem ate. Apa pole pangataowan parkara hekmat! Sapa se andhi’ pangataowan jareya bakal salamedda.

13Kodda’ tetene sabarang se elampa’agi Allah. Sapa se bisa’a maloros sabarang se epabilu’ bi’ Allah?

14Daddi pagumbira mon ba’na teppa’na pojur. Tape mon ba’na teppa’na palang, ja’ loppa ja’ kasennengngan ban kasossa’an jareya padha dhari Allah asalla. Manossa ta’ tao apa se bakal dhatengnga.

15Odhi’na sengko’ reya tadha’ gunana, tape e dhalem tang odhi’ reya badha se etangale’e sengko’, iya areya: Badha oreng se becce’ mate, maske aba’na abakte ka Allah jareya, ban badha oreng se jahat lanjang omorra maske terros agabay dusa.

16Ja’ ce’-becce’ gallu, ban ja’ bicaksana parana. Apa gunana aradda’?

17Bariya keya ja’ hat-jahat parana ban ja’ dhu-budhu gallu. Arapa’a ba’na me’ terro mateya sabellunna baktona?

18Jauwi se dhadhuwa’ jareya. Mon ba’na tako’ ka Allah, tanto becce’ hasella.

19Oreng se andhi’ hekmat lebbi parjuga katembang sapolo pangobasa e settong kottha.

20E bume reya tadha’ oreng se samporna; tadha’ oreng se terros becce’ ban ta’ tao agabay dusa.

21Ja’ dujan ngedhingngagi cacana oreng, sopaja ba’na ta’ sampe’ ngedhing ja’ ba’na ebasto barengnga.

22Ba’na dibi’ apangrasa ja’ ba’na tao abasto oreng keya.

23Jareya kabbi bi’ sengko’ eoji ngangguy tang hekmat. Tape sajan esare hekmat jareya, sajan jau dhari sengko’.

24Sapa se bisa nemmo artena odhi’ reya? Talebat dhalem, malarat se epahamana.

25Tape sengko’ bajeng ajar ban nyare pangataowan, sopaja olleya hekmat ban jawabanna sakabbinna tang partanya’an. Sengko’ ngoddi sopaja ngarteya ja’ dusa reya lalakon se budhu parana ban kajahadan reya kanekadan.

26Sengko’ sateya tao ja’ babine’ reya apae’an dhari maot. Kataresna’anna babine’ reya akantha jala ban jebbak se to-sabakto bisa ajira’ mangsana. Pagellu’na akantha kalenthong se cekka’ ce’ serredda. Oreng se ajalannagi kasokanna Allah epalopot dhari jira’na, tape oreng se dusa bakal etawana.

27Abas, dhabuna Se Ahli Pekker. Jareya kabbi se etemmo bi’ sengko’, e bakto gan satengka’ sengko’ nyare jawaban.

28Sengko’ gi’ terros keya nyare jawaban laenna, tape ta’ ahasel. E antarana oreng saebu sengko’ nemmo lalake’ settong se ehormadi bi’ sengko’. Tape e antarana reng-oreng jareya tadha’ babine’ settonga se ehormadi bi’ sengko’.

29Pera’ reya se ekataowe sengko’: Allah abadhi manossa reya majja ban biyasa. Manossa dibi’ se agabay aba’na daddi malarat ban alet-bulet. <<  Pengkhotbah 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran