Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 13 >> 

1(12-18) Naga ganeka laju manjeng e paseser. (13-1) Kaula pas nengale badha keban raja kalowar dhari dhalem tase’. Keban ganeka atandhu’ sapolo ban acethak papetto’. E tandhu’na se sapolo ganeka badha jamang settong ebang, ban e saneyap cethagga badha tolesanna, aropa nyama panyeya’an ka Allah.

2Keban se etengale kaula ganeka ropana akadi macan toltol, sokona akadi sokona baruwang, congorra akadi congorra macan. Keban ganeka bi’ naga gella’ laju eberri’i kakowadanna dibi’, sareng tahtana ban kakobasa’anna se raja.

3Settong e antarana cethagga keban gella’ katon loka bakbak, tape loka ganeka ampon baras. Saessena bume noro’ keban ganeka kalaban parasa’an heran.

4Ban reng-oreng bume ganeka mojja naga gella’ polana se aberri’ kakobasa’an ka keban ganeka. Ban reng-oreng ganeka mojja keban ganeka jugan. Sadaja padha ngoca’, "Tadha’ se padha bi’ keban reya! Tadha’ se bisa aperrang bi’ keban reya!"

5Keban ganeka eedine ngoca’agi pa-ponapa se ce’ sombongnga ban ya-nyeya Allah, ban eedine marenta pa’ polo dhuwa’ bulan abidda.

6Keban ganeka pas molae ya-nyeya Allah, ban asmana Allah; sapaneka jugan kalenggiyanna Allah, ban sadajana se alenggi e sowarga eya-seya.

7Keban ganeka eedine jugan merrange ommadda Allah ban makala ommat ganeka. Jugan eparenge kakobasa’an ka sadajana suku, nagara, basa ban bangsa.

8Keban ganeka bakal esemba’a sadajana oreng se odhi’ e attas bume, kajabana reng-oreng se nyamana ampon edhaftar sabellunna dunnya ecepta’agi, e dhalem ketabba oreng odhi’ kaagunganna Cacempe se ampon esambelli.

9Daddi, mon sampeyan bisa meyarsa, peyarsa’agi berta paneka:

10"Oreng se kodu etawan, masthe etawan. Ban oreng se kodu epate’e bi’ peddhang, masthe epate’e bi’ peddhang. Lantaran jareya, ommadda Allah kodu kowat ban esto."

11Kaula pas nengale keban laen dhari dhalem bume. Keban ganeka atandhu’ dhadhuwa’ akadi tandhu’na budhu’na dumba. Sowarana akadi sowarana naga.

12E adha’na keban se jang adha’an ka’issa’ keban ganeka ngangguy kakobasa’an se raja se ekaolle dhari keban ganeka jugan. Saantero bume ban sadaja se enneng e attas bume ganeka, epaksa nyemba keban se jang adha’an gella’, se lokana se bakbak ampon baras.

13Keban se kapeng dhuwa’ gella’ mabadha kaajiban-kaajiban se raja. E adha’na sadajana oreng keban ganeka matoron apoy dhari langnge’ ka bume.

14Ban sadajana oreng se odhi’ e bume etepo ban kaajiban-kaajiban se olle ebadha’agi keban ganeka e adha’na keban se jang adha’an gella’. Reng-oreng ganeka sadaja padha epakon abadhi arcana keban se ampon epaloka ban peddhang tape paggun odhi’ ka’issa’.

15Keban se kapeng dhuwa’ ganeka eedine aberri’ nyaba ka arca ganeka, daddi arca ganeka bisa acaca ban mate’e sadajana oreng se ta’ poron nyemba ka aba’na.

16Sadajana oreng, raja ban kene’, sogi ban mesken, dunor ban oreng mardikan, bi’ keban ganeka epaksa narema tandha e tanang kanganna otaba e dhaina.

17Tadha’ oreng se bisa awal-juwal otaba le-melle mon ta’ gadhuwan tandha ganeka, enggi paneka nyamana keban ganeka dibi’, otabana angka se anyata’agi nyama ganeka.

18E ka’iya kodu badha hekmat. Oreng se bicaksana bisa ngetong artena angkana keban ganeka, sabab angka ganeka nyamana manossa. Angkana enggi paneka nem atos sabidak ennem.Download Audio MP3 (Wahyu 13):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Wahyu 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran