Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 6 >> 

1Saamponna ganeka kaula nengale Cacempe ganeka mokka’ segel se nomer settong e antarana segel se papetto’ gella’. Kaula pas mereng sala settong e antarana mahlok se pa’-empa’ gella’ ngoca’, "Mara!" Sowarana akadi galudhuk.

2Kaula ngabas, pas nengale jaran pote. Se nompa’ jaran ganeka neggu’ gandhiba, ban serana epasange makotha. Oreng ganeka maju menangka oreng se mennang se entar arebbu’ kamennangan.

3Saamponna ganeka Cacempe gella’ mokka’ segel se nomer dhuwa’, ban kaula laju mereng mahlok se kapeng dhuwa’ ngoca’, "Mara!"

4Pas kalowar jaran laen pole; barnana mera. Se nompa’ eparenge kobasa maelang kataremtemman dhari bume, sopaja manossa padha saleng pate’e. Daddi se nompa’ jaran ganeka eparenge peddhang se raja.

5Saamponna ganeka Cacempe gella’ mokka’ segel se nomer tello’. Ban kaula laju mereng mahlok se kapeng tello’ ngoca’, "Mara!" Kaula ngabas, pas nengale jaran celleng. Se nompa’ neggu’ tembangan.

6Kaula ngedhing akantha sowara se asalla dhari nga’-tengnga’anna mahlok se pa’-empa’ gella’. Ca’na sowara ganeka, "Gandum se bagus saliter argana padha ban opa saare, ban tello liter gandum se banneyan argana padha ban opa saare keya. Tape ja’ marosak ka-bungkana jaitun ban kebbun anggur!"

7Saamponna ganeka Cacempe gella’ mokka’ segel se nomer empa’. Ban kaula laju mereng mahlok se kapeng empa’ ngoca’, "Mara!"

8Kaula ngabas, pas nengale jaran se pellay. Se nompa’ anyama Maot. E budhiyanna etoro’ bunte’ Alam Maot e seddi’na. Reng-oreng ganeka eparenge kakobasa’an e saparapadda bume, sopaja bisa mate’e kalaban jalan paperrangan, kalaparan, panyaket alleyan ban run-burun alas se galak.

9Saamponna ganeka Cacempe gella’ mokka’ segel se nomer lema’. Kaula pas nengale e babana mezba badha sokmana reng-oreng se mate epate’e oreng polana makowat dhabuna Allah kalaban aberri’ kasakseyan.

10Reng-oreng ganeka aera’ epakaja, "Pangeran Se Mahakobasa, se socce sareng se lerres! Kantos bilaepon Junandalem buru ngadilana pandhudhu’ bume ban ngokoma reng-oreng se mate’e abdidalem sadaja ka’dhinto’?"

11Ma-sokma ganeka eparenge juba pote settong ebang. Saamponna ganeka pas epakon bu-ambu lesso sakejja’, kantos ca-kancana se saparjuwangan ban tan-taretanna se epateyana akadi aba’epon padha genna’ ampon akompol sadaja.

12Kaula laju nengale Cacempe gella’ mokka’ segel se nomer ennem. Pas badha lendhu se nako’e. Are daddi celleng akadi kaen celleng se kasar, ban bulan daddi mera akadi dhara.

13Tang-bintang ngalotor dhari langnge’ ka attas bume akadi buwana ara se gi’ ta’ massa’ se ngalotor dhari bungkana e bakto ekenneng angen raja.

14Langnge’ elang akadi dalubang se egulung, sadajana gunong ban lo-polo eerset dhari kennengnganna.

15Saamponna ganeka to-rato dunnya, para pangraja, ma-panglima, reng-oreng sogi ban reng-oreng se kobasa sareng reng-oreng laenna se kaetong dunor sareng oreng se bebas, sadaja padha ngetek e dhalem wa-guwa ban e ke’-lekke’na bato gunong.

16Sadaja padha aera’ ka nong-gunong ban to-bato ganeka, "Mara cecce’e sengko’, erreppagi me’ olle ta’ eoladi bi’ se alenggi e tahta rowa, ban lopot dhari dadukanna Cacempena Allah!

17Are se nako’e la napa’; sateya se alenggi e tahta jareya ban Cacempena Allah jareya duka, ban tadha’ oreng settonga se kellar nanggung dadukan jareya!"Download Audio MP3 (Wahyu 6):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Wahyu 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran