Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 25 >> 

1GUSTE Pangeran, Junandalem Allah abdidalem, abdidalem ngagungngagiya Junandalem sareng mojiya asmaepon Junandalem. Sabab sadaja se elampa’agi Junandalem makasambu’ ate ongguwan; Junandalem arancana’agi dhari jaman lamba’, pas alampa’agi sadajana kalaban estona.

2Kottha ka’dhissa’ sareng Junandalem ampon epaancor; kottha se badha bintengnga ampon epalejjar. Karaton se epaddek oreng manca ampon mosna, sareng ta’ epaddek pole salanjangnga.

3Junandalem bakal epojiya sareng sa-bangsa se kowat, sareng ekatako’e e tha-kotthana sa-bangsa se kejjem.

4Sabab Junandalem daddi pangongseyanna oreng se ta’ gadhuwan kakowadan, kennengngan se aman ka oreng se mesken sareng nyangsara. Junandalem daddi pangaoban manabi badha kaleng busbus, panaongan manabi panas ngeltak. Sabab oreng se kejjem nyerrang akadi kaleng busbus e mosem nambara’,

5akadi angen panas e tana se kajal. Namong Junandalem adunggem moso abdidalem, maambu rak-oraganna reng-oreng se kejjem, akadi ondhem se naong se maelang panassa are se ngeltak.

6E Gumo’ Siyon PANGERAN Se Mahakobasa bakal nyadhiya’agiya dhadha’aran kaangguy sa-bangsa e dunnya reya. Se esadhiya’agi kakanan se paleng nyaman ban anggur peleyan.

7E attas gumo’ jareya Pangeran bakal nyengkaba ondhem kasossa’an se notobi sa-bangsa.

8Guste ALLAH Se Mahatenggi bakal mateyana maot salanjangnga! Aeng mata e saneyap mowa bakal ekosoda, ban malo se etanggung ommadda e bume bakal epajauwa. PANGERAN la adhabu, ban jareya masthe kalakon.

9E bakto jareya oreng bakal padha’a ngoca’, "Saongguna Salerana jareya Allahna sengko’ ban ba’na; se enante’ sengko’ ban ba’na sopaja sengko’ ban ba’na epasalamedda. Ongguwan, Salerana jareya PANGERAN; se enante’ sengko’ ban ba’na. Sateya mara padha asorak pagumbira, sabab Pangeran la masalamet sengko’ ban ba’na."

10PANGERAN ngaobana Gumo’ Siyon, tape Mo’ab bakal enyek-enyegga akantha darameyan e baddhana rombu.

11Pandhudhu’na bakal mangacengnga tanangnga akantha oreng se alangngoya. Tape PANGERAN bakal ngapessagiya kaangkowanna reng-oreng jareya, sampe’ kabbi ta’ bisa apa-rapa.

12Teng-bintengnga Mo’ab ban dhung-geddhungnga se tenggi bakal epagujura ban epelpallagiya ka tana sampe’ ancor akantha abu. <<  Yesaya 25 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel