Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 3 >> 

1Badha pamimpin agama Yahudi dhari golonganna oreng Farisi se anyama Nikodemus.

2E settong malem Nikodemus nyabis ka Isa, laju mator, "Guru, abdina oneng ja’ Panjennengngan eotos Allah. Sabab tadha’ oreng se onenga mabadha kaajiban akadi se epabadha Panjennengngan manabi ta’ esarengnge Allah."

3Dhabuna Isa, "Paparcaja, ya, tadha’ settonga oreng se bisa’a daddi anggotana ommadda Allah mon oreng jareya ta’ elahirragi pole."

4"Kadi ponapa oreng se ampon dibasa kengenga lahir pole?" ca’na Nikodemus ka Isa. "Kadi ponapa se kengenga maso’a ka dhalem gandhu’annepon ebuna sarta laju elahirragi pole."

5Dhabuna Isa, "Sengko’ ngoca’ sabendherra: mon oreng ta’ elahirragi dhari aeng ban Errohna Allah, oreng jareya ta’ kera daddi ommadda Allah.

6Manossa badanna elahirragi bi’ oreng towana, tape sacara rohani elahirragi bi’ Errohna Allah.

7Daddi ja’ heran mon Sengko’ ngoca’: ba’na kabbi kodu elahirragi pole.

8Angen ajalan dha’ emma’a bai noro’ sakarebba; ba’na ngedhing monyena, tape ta’ tao dhari dhimma padhatengnga ban dha’ emma jalanna. Bariya keya oreng se elahirragi Errohna Allah."

9"Me’ kadi ka’dhinto’?" ca’na Nikodemus.

10Dhabuna Isa, "Ba’na reya guru e Isra’il. Masa’ ba’na ta’ tao?

11Paparcaja, ya: Sengko’ ban Tang red-mored reya acaca pera’ parkara pa-apa se la ekataowe Sengko’ ban tang red-mored reya, sarta nyaksene pera’ parkara pa-apa se la tao etangale; tape ba’na ta’ endha’ narema kasakseyanna Sengko’ ban Tang red-mored reya.

12Ba’na ta’ parcaja mon Sengko’ nyareta’agi ka ba’na parkara pa-apa dhari dunnya reya; baramma ba’na se parcaja’a mon Sengko’ nyareta’agi pa-apa se dhari sowarga?

13Ban tadha’ oreng se tao ongga ka sowarga, kajabana Pottrana Manossa, se toron ka dunnya dhari sowarga.

14Padha ban Mosa se maongga olar dimbaga ka kaju e sagara beddhi, bariya keya Pottrana Manossa kodu epaongga,

15sopaja oreng se parcaja ka Salerana olle odhi’ se sabendherra tor langgeng."

16Sabab Allah reya talebat raja taresnana ka manossa e dunnya reya, sampe’ marengngagi Pottrana se nonggal, sopaja pa’-sapa’a se parcaja ka Salerana ta’ sampe’a mate, tape olle odhi’ se saongguna tor langgeng.

17Sabab Allah ngotos Pottrana banne kaangguy nyare salana dunnya reya, tape kaangguy masalamedda.

18Oreng se parcaja ka Salerana ta’ kera eokom. Tape se ta’ parcaja la eokom bi’ Allah, sabab ta’ parcaja ka Pottrana Allah se nonggal.

19Oreng jareya egugat adhasar ka parkara reya: Terrang jareya la rabu ka dunnya, tape manossa asennengngan ka petteng etembang ka terrang, sabab lalakonna reng-oreng jareya juba’.

20Sakabbiyanna oreng se alako jahat, baji’ ka terrang, ta’ endha’ ka terrang, sopaja lalakonna se jahat ta’ etangaleyana oreng.

21Tape oreng se ngalakone kasokanna Allah, entar ka terrang sopaja nyata’a ja’ apa se elakone aba’na jareya menorot kasokanna Allah.

22Saellana jareya Isa ban red-moredda meyos ka Yudea. Isa alenggi e jadhiya sakejja’ ban red-moredda sarta abaptis oreng.

23E bakto jareya Yahya gi’ ta’ epamaso’ ka penjara. Yahya jareya abaptis e Ainon, ta’ jau dhari Salim, sabab e jadhiya bannya’ aengnga. Reng-oreng padha entar ka jadhiya, ban Yahya laju abaptisa oreng.

24(3:23)

25Red-moredda Yahya badha se molae atokar ban oreng Yahudi parkara atoranna oreng abacco noro’ hokomma agama.

26Red-moredda jareya laju entar ka Yahya, sarta ngoca’, "Guru, panjennengngan ba’ emoda ka oreng se asareng panjennengngan e temorra Songay Yordan ka’issa’, se sareng panjennengngan eduduwagi ka abdina sadaja gi’ bakto ganeka? Samangken oreng gapaneka abaptis oreng jugan, ban sadajana oreng entar ka oreng gapaneka!"

27Dhabuna Yahya, "Manossa reya ta’ kera andhi’ pa-apa mon ta’ eparenge Allah.

28Ba’na dibi’ la ngedhing sengko’ ngoca’, ‘Sengko’ reya banne Rato Panyalamet. Sengko’ eotos dhateng kaadha’, ajangadha’i Salerana.’

29Pangantan bine’ reya andhi’na pangantan lake’. Bat-sobadda pangantan lake’ pera’ manjeng e seddi’anna sambi ngedhingngagi, ban arassa senneng mon ngedhing sowarana pangantanna lake’. Bariya keya sengko’. Sateya sengko’ ce’ sennengnga.

30Salerana se kodu atamba penting, ban sengko’ sajan korang penting."

31Se rabu dhari attas ngalebbi’i sakabbiyanna. Se dhateng dhari dunnya tamaso’ golonganna oreng dunnya, ban acaca parkara rang-barang dunnya. Salerana se rabu dhari attas ngalebbi’i sakabbiyanna.

32Salerana abu-dhabu parkara apa se la eoladi ban epeyarsa, tape tadha’ oreng settonga se parcaja ka kasakseyanna.

33Oreng se parcaja ka kasakseyanna jareya, ngakone ja’ Allah reya lerres.

34Sabab oreng se eotos Allah manapa’ dhabuna Allah, sabab Errohna Allah la eparengngagi sacara samporna ka Salerana.

35Rama taresna ka Pottrana, ban la massra’agi sakabbiyanna kobasa ka Salerana.

36Oreng se parcaja ka Pottra jareya bakal olleya odhi’ se saongguna tor langgeng. Tape oreng se ta’ ta’at ka Pottra jareya ta’ narema odhi’, ban eokom bi’ Allah saterrossa.Download Audio MP3 (Yohanes 3):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran