Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 15 >> 

To’o Kolé Di Kristus

1Asé-ka’én, ngoéng daku kudut nuk koé le méu latang te Keréba Di’a ho’ot wéro daku oné méu, agu hiot tiba le méu, wiga méu toé hésot kolé oné imbis.

2Ai Keréba Di’a hitu te pandé selamak méu, cama ného hitut poli wéron laku oné méu, tama méu mberes kis caun keréba di’a hitu, aikn émé méu pandé kéba ka’ék kaut imbis.

3Ai ata céwé mésén polip laku tombon agu méu, apa ata poli tiba le weki rug, te hi Kristus polig matan landing ndékok dité lorong Surak Nggeluk.

4Hia poli boakN agu poli to’o kolé oné leso te telun lorong Surak Nggeluk;

5Hia poli toto wekiN oné hi Kéfas agu poli hitu oné isét campulusua ata nungku Diha.

6Poli hitu Hia toto wekiN labi onémai lima ratus ata. Do oné-mai isé ata mosé kid dengkir te ho’on, maik pisa taus poli matad ga.

7Poli hitu Hia toto wekiN agu hi Yakobus agu oné sanggéd taung rasul.

8Turung cemoln kéta oné-mai sanggéd taung situ, Hia toto wekin agu aku, koném po aku cama ného anak koé hiot loas ata toé di rapak wulangn.

9Ai aku kéta ata céwé bocikn oné-mai rasul, agu toé patun te caro rasul, ai aku poli mbelé weki serani de Mori Keraéng.

10Maik ali widang de Mori Keraéng, ho’o manga kig aku, agu widang ata téi Diha latang te aku toé oké bod. Ngot aku poli gori céwé seber kolé oné-mai sanggéd taung isé, toé landing le weki rug aku, maik ali widang de Mori Keraéng hitut loréng akuy.

11Landing hitu, aku ko isé, nenggitu dé toing dami, wiga ali hitu méu ciri imbim.

To’o Koléd Ité

12Jari, émé manga keréba te hi Kristus to’o koléy oné-mai ata mata, ngancéng weli oné-mai méu ata taé, te toé manga to’o koléd ata mata?

13Émé toé manga to’o koléd ata mata, hi Kristus kolé toé manga to’o kolén.

14Émé hi Kristus toé to’o koléy, oké bon keréba dami agu oké bon kolé imbi de méu.

15Labi nitu main, ami kolé sabi-nggopét oné Mori Keraéng, ai latang te hi Kristus taé lami te Mori Keraéng poli pandé to’o kolén Hia – kali po Hia toé pandé to’o le Mori Keraéng, émé tu’ung te ata mata toé pandé to’o kolés.

16Ai émé tu’ung toé pandé to’o kolés ata mata, ngong hi Kristus kolé toé manga to’o koléN.

17Émé hi Kristus toé to’o koléy, oké bon imbi de méu, agu méu mosé kis oné ndékok.

18Nenggitu kolé néng sanggéd ata situt mata oné hi Kristus, ampus taungs.

19Émé ité hanang lari moséd ho’o kanang bengkes oné hi Kristus, ité ga ciri ata imbu-ambu oné-mai sanggéd manusia.

20Maik ata tu’ungn, te hi Kristus polig to’o kolén, ného ata ngaso oné-mai sanggéd ata poli matad.

21Ai cama ného mata hitu, mai ali cengata manusia, nenggitu kolé to’o koléd ata mata, mai landing cengata manusia.

22Ai cama ného sanggéd ata mata poli neki ca agu hi Adam, nenggitu kolé néng sanggéd ata te pandé to’o kolés te neki ca agu hi Kristus.

23Maik néténg ata lorong agu cupd: Hi Kristus ata ngaso, poli hitu isét poli ciri paéng Diha du mai kolén Hia.

24Poli hitu, du leso cemoln tai, ngong du poli pandé ampus taungs le Mori Yésus sanggéd pemerénta, ata cau kuasa, agu sanggéd mberes de lino, téing Liha adak Surga oné Mori Keraéng Ema.

25Ai Mori Yésus paka cau perénta ného Rajay dengkir Mori Keraéng pandé koda taungs ata balin agu na’a wa mai wa’i di Kristus.

26Ata bali hitut turung cemol, ata te pandé ampusy, ngong mata.

27Ai sanggéd cao’ca poli kodad Liha agu na’a wa mai wa’i Dihas. Maik, émé manga taé te “sanggéd cao’ca poli kodad,” ngong si’ang kéta te weki run Mori Keraéng ata poli pandé koda sanggéd cao’ca situ agu na’a wa mai wa’i di Kristus, landing hi Kristus toé boné-mai sanggéd cao’ca situy.

28Maik émé sanggéd cao’ca ata poli kodad agu na’a be wa mai wa’i di Kristus, itu kali weki run Mori Yésus, te lorong Mori Keraéng hitut poli pandé koda sanggéd cao-ca.

29Émé toé nggituy, apa betuan latang te ata mata ata poli cebong le waé serani? Émé ata mata toé to’o kolés, co’o weli tara ngoéng te cebong le waé seranid?

30Agu ami kolé – co’o tara lété lesog ami ondang wekigm hena le copél?

31Asé-ka’én, lété-leso aku cukung susa. Landing bombong rak daku latang te méu oné hi Kristus Yésus Mori dité, aku taé oné méu, te sanggéd so’o toé manga salang bepé’angd.

32Émé landing téntang de manusia kanang, aku poli mping’g te dungkang kaka rani oné Éfésus, apa weli betuan latang te aku, émé ata mata toé to’o kolés? Itu tara nggo’on: “Mait ga, hang agu inung, ai diang ité matat.”

33Néka wéléng méu: Gauk siot toé di’ad, pandé da’at bod ruku ata di’ad.

34Noing koé di’a-di’a agu néka pandé ndékok kolé! Manga oné-mai méu ata toé pecing Mori Keraéng. Sanggéd so’o, tombos laku kudut ritak méu.

To’o Kolén Tobo

35Maik, cala manga ata réin: “Co’os pandé to’o koléd ata mata? Ného apa tobo disé du mai koléd?”

36Oé ata bodok! Wini situt wécak de hau toé manga todo agu moséd, émé toé di olong matas.

37Agu wini situt wécak de hau, toé po’ong situ ata te todo, maik wini siot toé manga lokéd, ného rapangn weras gandum ko weras bana.

38Maik Mori Keraéng téi tara oné sanggéd wini, lorong baté ngoéngN: Néténg wini woléngs tarad.

39Toé camas tarad sanggéd cao’ca: Tara de manusia diod, tara de kaka tana masa diod, tara de kaka lélap diod, agu diod kolé tara de ikang.

40Nenggitu kolé diod tara de wangang éta awang agu wangang oné lino, maik mengit de wangang éta awang woléngd agu mengit de wangang oné lino ho’o.

41Mengit de mata leso dion agu mengit de wulang, agu mengit de wulang dion agu mengit de sanggéd ntala.

42Nenggitu kolé néng latang te to’o koléd ata mata. Tobo hitut poli boakn ngancéng botekn, maik tobo hitut to’o koléy te mosé tédéng lén.

43Du boakn tobo hitu, da’at agu les kétay taran, maik du pandé mosé kolén tobo hitu, ciri di’ay agu mberesy.

44Tobo hitut boak tobo de lino, hitut to’o kolé tobo ata widang de Nai Nggeluk. Jari, manga tobo de lino, manga kolés tobo ata widang le Nai Nggeluk.

45Ného manga tulis oné Surak Nggeluk: “Manusia laring cain hi Adam, ciri ata moséy,” maik hi Adam ho’ot turung cemoln ciri Nai Nggeluk te pandé mosé.

46Hi Adam hitut mai laring cain toé ba tara de Nai Nggeluk, maik ba tara de lino, poli hitu po mai hitut ba tara de Nai Nggeluk.

47Adam hiot laring cain dédék oné-mai tana agu ciri ného weki dité, maik Adam hiot te suan mai éta mai Surgan.

48Sanggéd cao’ca oné lino, cama agu hia hiot dédék oné-mai tanan; maik sanggéd cao’ca situt mai éta-mai awang, cama ného Hia hitut mai éta-mai Surgan.

49Oné weki dité ho’o ba tara weki de lino, maik tai te ba tara de weki éta mai Surga.

50Asé-ka’én, ho’o ata kudut taé laku agu méu, te weki agu dara dité hitut ampus, toé tiba mbaté oné Adak de Mori Keraéng, agu toé ngancéng haéng mosé tédéng lén.

51Ata tu’ungn, aku taé agu méu ca pété ceha: Ité toé manga mata taungd du runing terompét hitut turung cemoln, maik te pandé caling,

52oné cerepa-mata kaut. Du runingn terompét, sanggéd ata mata to’o kolés agu toé ngancéng ampus koléd.

53Ai weki dité ho’ot ngancéng ampus, paka papé weki hitut ngancéng mosé tédéng lén, agu weki ho’ot ngancéng mata paka papé weki hitut toé ngancéng matay.

54Émé weki ho’ot ngancéng ampus poli calingn le weki hitut toé ngancéng ampus, agu weki ho’ot onémai lino poli caling le weki éta-mai Surga, itu po jepeky curup ata poli tulisn: “Mata poli kodan, wiga ité haéng mosé tédéng lén.

55Oé mata, nia ontong de hau? Oé mata, nia cewel de hau?”

56Cewel de mata hitu ngong ndékok, agu kuasa de ndékok hitu Adak Taurat.

57Maik wali di’a kamping Mori Keraéng, ata poli téi ontong oné ité, lut hi Yésus Kristus Mori dité.

58Landing hitu asé-ka’én ata momang laku, metek koé imbis, néka gégo agu seber koém oné gori de Mori Keraéng! Ai pecingp le méu oné neki ca agu Mori Keraéng, rébok de méu toé oké bon. <<  1 Korintus 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran