Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 7 >> 

Latang Te Kawing

1Agu ho’o ga latang te cao-ca ata tulis le méu nggere-oné aku. Manga di’an latang te ata rona, émé hia toé kawingy,

2maik émé humer kin nain te ngoéng ata, céwé di’an néténg ata rona manga wina run agu néténg inéwai manga rona run.

3Poro rona paka téing waé latang te winan, nenggitu kolé wina néka tadu salang waé latang te ronan.

4Wina toé manga kuasan latang te wekin, maik kuasa le ronan. Nenggitu kolé rona, toé manga kuasan latang te wekin, maik kuasa le winan.

5Méu néka manga ciga taus, bo émé toé béhéng tama poli bantang camas, kudut méu manga lingas te ngaji. Poli hitu poro méu mosé neki-ca kolém, kudut jing da’at néka damang méu. Ai méu toé ngancéng caka belek da’ats.

6Curup ho’o tombo laku agu méu luing toing, toé ného perénta.

7Koném po nenggitu, céwé di’an émé sanggén ata cama ného aku. Landing néténg ata woléng tiba widang oné-mai Mori Keraéng, hiat cengata tiba widang ho’o, ata bana tiba widang hituy.

8Maik latang te ata rona luang ko iné-wai luang, tegi laku, céwé di’an isé néka kawing kolé, maik kong mosé kaut hanang koé cama ného aku.

9Maik émé isét toé ngancéng ta’ong belek, céwé di’an isé kawings. Ai céwé di’an kawings, po wunteng humer.

10Latang te isét poli kawingd, ho’oy perénta de Mori Yésus, toé oné-mai aku, kudut wina néka legong ronan.

11Émé legong liha, kong mosé hanang koé, ko hambor kolé agu ronan. Agu ata rona, néka céar winan.

12Latang te ata bana, ho’oy toing daku, toé toing de Mori Yésus: Émé manga cengatan ata imbi, emi wina ata toé imbi, agu iné-wai hitu ngoéng kin te ciri wina diha, néka pandé céary.

13Émé manga cengata iné-wai ata imbi na’a rona agu cengata ata toé imbi, agu ata rona hitu ngoéng kin te ciri rona diha, néka pandé céary.

14Ai ronan hitut toé imbi pandé nggeluk le winan, agu wina hitut toé imbi pandé nggeluk le ronan. Émé toé nenggituy, toét-toé sanggéd anak de méu ciri ata kafir, kali po te ho’on isé ciri ata imbi.

15Ai émé ata hitut toé imbi ngoéng te céary, kong demeng céarn. Oné bicar pété ho’o, hiat ata rona ko hiat iné-wai ata imbi toé manga do’ongd. Ai Mori Keraéng bénta méu kudut mosé oné hambor-libur.

16Ai co’o le hau baén, oé iné-wai, émé hau toé ngancéng pandé selamak ronam? Ko co’o le hau baén, oé ata rona, émé hau toé ngancéng pandé selamak winam?

Mosé Ného Du Bénta Le Mori Keraéng

17Poro néténg ata kong kid mosé ného apa ata poli wérétn le Mori Keraéng latang te hia agu cama ného du béntan hia le Mori Keraéng. Ho’o dé wérét daku latang te sanggéd weki serani.

18Émé hiat cengata bénta du poli sunatn, hia néka pandé mora sanggéd tanda sunatn hitu. Émé hiat cengata bénta toé di sunaty, hia néka nanang kolé te sunaty.

19Ai poli sunat ko toé di sunat toé manga betua laing. Ata betua laing kali, lorong taungs Adak de Mori Keraéng.

20Nahé néténg ata kong kin mosé, ného du béntan le Mori Keraéng.

21Émé du béntam hau ngai mendi kim, toé manga co’o laingn. Maik émé manga sokor latang te ledo hau oné-mai mendim, papé sokor hitu.

22Ai mendi ata bénta le Mori Keraéng te ciri keturu Diha, mendi hitu toé manga do’ongn te ciri paéng de Mori Yésus. Nenggitu kolé ata siot toé mendi bénta le Mori Yésus, te ciri mendi Diha.

23Méu poli welis agu poli taung bajars le Mori Keraéng. Landing hitu, méu néka ciri mendi de manusiam.

24Asé-ka’én, poro néténg ata kong mosé ného du béntan le Mori Keraéng.

25Latang te ata siot toé di kawing, aku toé manga tiba perénta oné-mai Mori Yésus. Maik le nuk nai de rug, ai le tiba widang nabit de Mori Yésus, aku naun te imbi laing kudut toing méu.

26Nggo’o nuk daku, émé nuk mosé céncés te ho’on ata pandé copel laing, céwé di’an latang te manusia kong kid oné mosé, ného ata laséngd ga.

27Émé hau manga winam, néka manga bet te pandé céar. Émé hau toé di manga winam, kong kaut néka na’a winah.

28Maik émé kawing hau, toé manga ndékokm. Nenggitu kolé émé ata molas, kawingy, hia toé manga pandé ndékokn. Maik sanggéd ata kawing te hena le susa, agu aku pandé cépé méu oné-mai susa hitu.

29Asé-ka’én, ho’oy betuan daku: Wokokn’g dé cekeng! Landing hitu oné cekeng ho’ot manga kin cekoé, sanggéd ata manga winad néka nuk hanang winad,

30agu isét rétang mosé néhot toé wéong-naid, agu isét tawa mosé néhot toé nakas, agu ata manga weli néhot toé manga paéng ceca situt welid.

31Cai wan ga, sanggéd ata paké ceca de lino, néhot toé kéta manga pakéd lisé. Ai lino ho’ot pecing dité, kudut moray.

32Ngoéng daku, kudut méu néka kéta simpung do lari mosés. Ata siot toé manga winad, renom nukd oné apa kaut latang te gori de Mori Keraéng, ai isé ngoéng te pandé cembes nai Diha.

33Maik isét manga winad, renom nukd oné apa kaut latang te gori de lino, ai isé te pandé cembes nai de winad,

34agu ali hitu pati-péar nukd. Iné-wai ata toé manga ronad agu anak molas, renom nukd oné gori latang te Mori Keraéng, kudut weki agu wakar disé nggeluks. Maik inéwai ata manga ronad, renom nukd oné apa-kaut latang te gori de lino ho’o, ai isé te pandé cembes nai de ronad.

35Sanggéd taung so’o tombos laku latang te weki rus méu, toé latang te pandé do’ong méu. Maik kudut méu pandé apa ata naun agu toé manga cégots latang te keturu Mori Keraéng.

36Maik émé bet dihat ata rona te hia pandé ata toé naun latang te nacan, émé nacan hitu tambang tu’an, agu hia tu’ung-kéta nuk disé paka kawings, céwé di’an isé kawings émé ngoéngd isé. Bet hitu toé manga ndékok laing.

37Maik émé manga cengata ata toé dedek latay kudut pandé nenggitu, ali mberes de nai run te tu’ung kéta toé kawing agu nacan, hia hitu pandé di’ay.

38Jari, ata kawing agu nacan pandé di’a, agu ata toé kawing agu nacan hia pandé céwé di’an kolé.

39Wina neki ca du rémé mosé kin ronan. Émé poli mata ronan, hia ngancéng kawing agu ata rona bana céing kaut ata ngoéng diha, tama ata hitu cengata ata imbi.

40Maik, hia céwé mosé di’ay émé hia kong kin mosé oné luangn hitu. Noing daku, nuk daku ho’o, le titong de Nai Nggelukg. <<  1 Korintus 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran