Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 3 >> 

Keréba Di’a Ata Wéwa Li Timotéus

1Kembung dami toé ngancéng ta’ong kolén ga. Landing hitu, ami poli wérét kudut ka’éng hanang koégm oné Aténa.

2Poli hitu ami susung hi Timotéus, asé-ka’é ca imbi dité agu haé-reba oné gori de Mori Keraéng latang te wéro Keréba Di’a di Kristus kudut pandé mberes nai de méu agu te metek imbis.

3Wiga néka manga ata gégo imbin ali ta’ong susa do. Bom toé pecing le rus méu, ité poli wérét latang te hitu.

4Du ami manga cama-cama agu méukm, ami poli taé be bolon te ité kudut ta’ong susa. Susa hitu polig manten le méu ga.

5Itup tara du kembung dami toég ngancéng ta’ong kolé, aku jera hi Timotéus kudut baé laku imbi de méu, ai simpung kétak aku, émé méu poli damang le jing da’at wiga rébok dami oké-bod.

6Maik te ho’on, hi Timotéus kolé gi, agu ba keréba ata nisang nai latang te imbi de méu oné hi Kristus agu co’o momang taus. Kali méu kembung mtaung ami agu ngoéng te cumang ami, cama ného ami kolé nanang te cumang méukm.

7Asé-ka’én, landing le imbi de méu oné hi Kristus, ami ciri lémbukm koném po ami do ta’ong susa agu pola mendo.

8Te ho’on ami mosé kolékm, tama méu metek kin imbis oné Morin.

9Landing le imbi de méu, cembes tu’ung nai dami, wiga ami téing wali di’a nggere-oné Morin.

10Wié-leso ami ngaji tu’ung-tu’ung, kudut ité ngancéng cumang dungka agu pandé tambang jepek kolé imbi de méu.

11Nahé Mori Keraéng, Ema dité agu hi Yésus Mori dité, céngka salang latang te ami kudut ngo cumang méu.

12Nahé Mori Keraéng, pandé méu tambang momang taus agu ngot momang sanggen haé ata. Ali hitu, tambang kéta momang de méu, cama ného momang dami latang te méu.

13Landing le hitu, Mori Keraéng pandé mberes nai de méu, wiga méu ciri nggelukm agu toé manga celas oné ranga Diha du leso mai kolé de Mori Yésus, cama-cama agu sanggéd ata situt ciri paéng Diha. <<  1 Tesalonika 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran