Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 4 >> 

Toing Kudut Mosé Nggeluk

1Cemoln ga, asé-ka’én, toing agu titong dami latang te méu le ngasang de Mori Yésus: Méu poli dengé oné-mai ami, co’o ata di’an mosé de méu kudut pandé nisang nai de Mori Keraéng. Toing hitu, bo kali poli lorongn le méu ga, maik céwé di’an kolé émé méu pandé tu’ung-tu’ung kéta-mai wa-mai nain.

2Pecing kolép le méu apa ata paka pandé le méu, ai poli toingn lami oné méu le ngasang de Mori Yésus.

3Ai ho’oy ngoéng de Mori Keraéng: méu paka mosé nggeluk agu tadang koém oné-mai pandé nelung.

4Néténg-néténg ata rona, emi cengata iné-wai te ciri wina laing, agu paka momang winas hitu lorong ngoéng de Mori Keraéng.

5Néka mosé lorong ngoéng de belek da’at, ného pandé de sanggéd wa’u situt toé pecing Mori Keraéngs.

6Oné pété ho’o, néka manga ata pandé woréng agu nggopét oné asé-ka’é ca imbi. Ai Morin te lékos oné-mai sanggéd pandé situ, ného hitut poli taén agu masa kétay reweng dami danong agu méu.

7Mori Keraéng bénta ité toé latang te pandé réngkes, maik latang te pandé nggeluk.

8Landing hitu céing ata toé tiba curup ho’o, betuan, toé tiba curup de manusia, maik toé tiba curup de Mori Keraéng, hitut poli téing Nai Nggeluk oné méu.

9Latang te momang asé-ka’é, toé sékékn kolé laku te tulis latang te méu, ai méu poli nungku momang-tau oné-mai Mori Keraéngs.

10Momang hitu, paka pandé kolé le méu latang te sanggéd asé-ka’és ca imbi oné temu tana Makédonia. Maik ami toing méu asé-ka’én, kudut pandé tu’ung-tu’ung kéta le méu momang-tau hitu.

11Rébok koém kudut mosé meler agu néka cambu-lalét mbolot data bana, caca kaut mbolot de weki ru. Kawé na’ang bara agu wéngko weki rebook le limé ru, ného situt poli pedé dami oné méu.

12Ali hitu, mosé de méu ného ata siot jinggop oné mata data bana agu toé tanjéng agu deming isém.

Mai De Mori

13Nggerolon ga asé-ka’én, ami toé gori’gm te méu toé pecing latang te isét mata, kudut méu néka susa ného ata bana siot toé manga bengkesd.

14Imbi lité hi Yésus poli matan agu poli to’o kolén. Itu tara imbi kolé lité, Mori Keraéng te pandé mosé kolé sanggéd ata imbi oné Yésus ata polis matad, kudut mosé cama-cama agu Hia.

15Reweng ho’o ami tombo agu méu ali curup de Mori’N: Ité ho’ot mosé ata ngai ka’éng dengkir cai de Mori Yésus, toé kéta ngancéng lako pado be olo-mai isét poli matad.

16Ai du téing perénta le tu’a de malékat, ciéky agu dengé runingn terompét de Mori Keraéng, weki run Hia kudut wa’u éta-mai Surgan, agu isét mata oné hi Kristus te to’o kolés;

17poli hitu itét lari moséd, ata ngai ka’éngd te téti cama-cama agu isé nggere-éta awang te curu Mori’N. Nenggitu de ité kudut tédéng lén ka’éng cama-cama agu Mori’N.

18Landing hitu, pandé lémbu koé cama taus ali sanggéd curup so’o. <<  1 Tesalonika 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel