Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 1 >> 

Tabé

1Oné-mai aku hi Paulus, rasul di Kristus Yésus, lorong perénta de Mori Keraéng Ema. Hi Kristus hitu ata sambé agu bengkes dité.

2Latang te hi Timotéus, anak daku tu’ung oné imbi: tabing, nabit, agu hambor-libur oné-mai Mori Keraéng Ema agu hi Kristus Yésus Mori dité loréng hauy.

Langga Latang Te Toing situt Dipuk

3Du aku kudut ruda olo lakog nggere-oné tana Makédonia, aku poli dedek haug kudut hau ka’éng oné tana Éfésus te toing pisa taus ata poli lird, kudut isé néka toing te pandé dipuk ata.

4Tombo koé oné isé, kudut isé néka wilu-walung ali tombo joak agu turuk empo ata toé manga betuan. Ai tombo situ ngancéng pandé léwang tau, wiga toé kitep te wintuk mosé selamak hitut téing de Mori Keraéng oné imbi.

5Salangn toing hitu weli ga, kudut isé tu’ung-tu’ung ngancéng momang cama tau mai wa mai nain agu ici nai ata molor agu tu’ung-tu’ung imbi hi Kristus.

6Mangas ata iwod polisg wéléngd toé ita salang lorong toing situ agu léwang tau ata toé manga betuad.

7Isé ngoéng te ciri guru Adak Taurat, kalim po weki rud isé toé pecing apa ata curup de rud agu pu’ud sanggéd curupd situ.

8Pecing lité te Adak Taurat hitu di’an, émé lencek pandén.

9Pecing kolé lité, te Adak Taurat hitu toé latang te ata molor, maik latang te ata: lagéng sanggéd wintuk, ata lopé-lapét agu ata ndékok, ata oné lino ho’o agu ata toé manga agamad, ata mbelé endé-eman, ata siot laséng mbelé atad.

10Ruda olon kolé, tara mangan Adak Taurat hitu latang te: ata mbérong, ata rona ngoéng cama ata ronad, empo-déhong, ata nggopét, ata wada adong agu sanggéd taung cao-ca situt woléngd agu toing molor.

11Sanggéd toing situ manga oné Keréba Di’a de Mori Keraéng hitut angos, ata imbi akus te wérod néténg béo agu te bad néténg tana.

Wali Di’a Latang Te Tabing De Mori Keraéng

12Aku wali di’a oné hi Kristus Mori dité. Hia poli tabing mberes oné aku, kudut gori keturu latang te Hia, ai Hia rékéng aku junggug agu patun te gori keturu ho’o.

13Bo tu’ung kali, danong aku manga dé’it lawang Mori Yésus, wahéng agu pandé mericu Hia. Maik Mori Yésus momang akuy, ai pandé situ daku ali toé di manga paéng imbi oné naig, wiga aku toé pecing apa situt pandé daku.

14Ngot aku téing penong le widang nggeluk le Mori dité, oné imbi hi Kristus Yésus agu momang haé ata.

15Curup ho’o molorn agu patun te tiba di’a-di’ay, “Hi Kristus Yésus mai oné lino ho’o latang te pandé selamak ata ndékok.” Agu oné-mai sanggéd ata ndékok situ, aku kétay ata ndékok mésén.

16Maik ali hitu Mori Keraéng momang akuy, kudut oné weki daku ho’ot do ndékok, Mori Yésus toto lembak mésé’N. Ali hitu aku ciri toming latang te isét imbi Mori Yésus tai agu tiba mosé tédéng lén.

17Nahé sanggén taung ata, hiang agu bong Mori Keraéng hitut tédéng lén, ata toé ita le matay agu ata léca’y. Hia de Raja ata perénta tédéng lén! Amén.

Gori Keturu Di Timotéus

18Timotéus, anak daku. Ho’oy perénta daku latangt hau, kopn agu tombo ata poli caingd le sanggéd nabi oné asé-kaé ca imbi. Pandé le hau pedé hitu te ciri bokong laing oné tili-mpoét ata di’an le imbi agu ici nai ata nggélokn.

19Ai pisa taus ata, toé séngét ici naid te baé woléngd nia ata di’ad agu nia ata da’atd. Hituy ata pandé do’ongn imbi disé,

20ného hi Himénéus agu hi Aléksandér. Isét sua poli téingd laku oné jing da’at, kudut isé teser koés te néka loér Mori Keraéng. <<  1 Timotius 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Single Panel Single Panel